«Научная мысль, живущая в веках» (Книги, которые должен прочитать каждый студент Национального аэрок


01-01-2014
Назад к списку

«Наука – наиболее точное и настойчивое выражение стремления человеческого разума к свободе творчества, к счастью всего мира, всех людей».

М. Горький


1. Общие вопросы науки и культуры

«Практика показує, що властиві людині від народження біопсихологічні передумови освоєння природного й соціального світу єлише фундаментом становлення й соціалізації особистості. Важливу роль у її формуванні відіграють виховання й освіта, особливо гуманітарна. Завдяки гуманітарним знанням і досвіду людина не тільки засвоює й зберігає створені попередниками духовні багатства соціального світу, але й виробляє нові соціально-культурні цінності».

Лукашевич, М. П. Соціологія : основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – С. 7.1. Бєсов, Л. М. Наука і техніка в історії суспільства : навч. посіб. / Л. М. Бєсов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ "ХПІ". – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 464 с.

2. Белый, И. В. Основы научных исследований и технического творчества : учеб. пособие / И. В. Белый, К. П. Власов, В. Б. Клепиков. – Х. : Выща школа, 1989. – 200 с.

3. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – К. : Знання, 2006. – 459 с. – (Вища освіта 20 століття).

4. Культурология : история мировой культуры : учеб. для вузов / под ред. А. Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 600 с. : ил.

5. Гецов, Г. Как читать книги, журналы, газеты / Г. Гецов. – М. : Знание, 1989. – 144 с.

6. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 1998. – 568 с.

7. Борев, Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1981. – 399 с. : ил.

8. Гусейнов, А. А. Этика : учеб. / А. А. Гусейнов. – М. : Гардарики, 1999. – 472 с.

9. Кириллов, В. И. Логика : учеб. для юридич. вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2009. – 256 с.

10. Основи психології : навч. посіб. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. – Х. ; К. : ТОВ “Р. И. Ф.», 2005. – 416 с.

11. Якунин, В. А. История психологии : учеб. пособие / В. А. Якунин ; Европейский ин-т экспертов. – СПб. : Изд-во Михайлова, 2001. – 379 с.

12. Щекин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : учебно-методич. пособие / Г. Щекин. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2001. – 616 с.

13. Сергеев, А. Г. Сертификация : учеб. пособие для студентов вузов / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев. – М. : Логос, 2000. – 248 с. – (Учебник для ХХI века).

14. Основи стандартизації : підруч. / О. В. Заболотний, М. Д. Кошовий, В. О. Книш [та ін.] ; МОНУ, Ін-т інновац. технол. і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2010. – 304 с.

15. Кривцов, В. С. Теорія й практика вирішення винахідницьких завдань : навч. посіб. / В. С. Кривцов, Ю. А. Воробйов, С. І. Планковський. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2008. – 94 с.

2. Общественные науки

«Високий рівень освіченості нації сприяє більшій сприйнятливості та дієвості економічних і соціальних реформ, формуванню правової й екологічної культури при здійсненні соціальної й технологічної діяльності, створює умови для прогресивної індивідуальної активності особистості в суспільстві».

Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та ін.] ; за ред.. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – С. 14.1. Лукашевич, М. П. Соціологія : базовий курс : підруч. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2006. – 312 с.

2. Статистика : підруч. / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна [та ін.] ; за ред. С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с.

3. Політологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І Панов, Л. М. Герсіна, В. С. Журавський [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2005. – 520 с.

4. Ломакин, В. К. Мировая экономика : учеб. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 727 с.

5. Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підруч. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 3-те вид. – К. : Каравела, 2006. – 392 с. – (Вища освіта в Україні).

6. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб. для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова [и др.] ; под ред. Л. А. Дробозиной. – М. : Финансы, 1997. – 479 с.

7. Внукова, Н. М. Страхування : теорія та практика : навчально-методич. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко. – Х. : Бурун Книга, 2004. – 376 с. : іл.

8. Государство и право Украины : учеб. / П. Н. Говенко. Л. Е. Виноградова [и др.] ; под ред. И. Н. Пахомова. – Х. : ООО «Одиссей», 2005. – 352 с.

9. Стеблюк, М. І. Цивільна оборона : підруч. / М. І. Стеблюк. – К. : Знання, 2006. – 487 с.

10. Порядок оформления учебных и научно-исследовательских документов : учеб. пособие / В. Н. Павленко, В. В. Воронько, Ю. А. Сысоев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 76 с.

11. Данильян, О. Г. Релігієзнавство : підруч. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – Х. : Прапор, 2006. – 384 с.

12. Иванова, Л. П. Курс лекций по общему языкознанию / Л. П. Иванова. – К. : Освита Украины, 2006. – 312 с.

13. Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. К. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с. : іл.

14. Бойко, О. Д. Історія України : посіб. / О. Д. Бойко. – К. : Видав. центр «Академія», 1999. – 568 с.

3. Математика и естественные науки

«Развитие крупной промышленности, сельского хозяйства, средств связи и других отраслей производства тесно связано с достижениями естественных наук. Естественные науки тем или иным путем оказывают большое влияние на различные стороны культурной и идейной жизни общества».

Фаталиев, Х. М. Естественные науки в жизни общества / Х. М. Фаталиев. – М. : МГУ, 1956. – С. 3.1. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике : учеб. пособие / А. Д. Мышкис. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1967. – 640 с.

2. Практичний курс вищої математики : навч. посіб. для вузів. Кн. 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних / І. В. Брисіна, О. В. Головченко, В. Ф. Деменко [та ін.] ; під ред. О. Г. Ніколаєва, В. С. Проценка, В. О. Рвачова. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2004. – 355 с. – (Математика для інженера).

3. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для втузов: в 2 ч. Ч. 2 / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – 5-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1999. – 416 с.

4. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8, 9. Квантовая механика / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер.с англ. Г. И. Копылова ; под ред. Я. А. Смородинского. – 2-е изд. – М. : Мир, 1978. – 524 с. : ил.

5. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики : учеб. для технических вузов / А. А. Яблонский, В. М. Никифоров. – 8-е изд., стереотип. – СПб. : Лань, 2001. – 768 с. – (Учебники для вузов. Специальная лит.).

6. Яворский, Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. – 7-е изд., испр. – М. : Наука, 1979. – 944 с.

7. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики : учеб. пособие для студентов втузов / В. С. Волькенштейн ; под ред. И. В. Савельева. – 12-е изд., испр. – М. : Наука, 1990. – 400 с.

8. Сахаров, Д. И. Сборник задач по физике : учеб. пособие / Д. И. Сахаров. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 1967. – 288 с.

9. Зельдович, Я. Б. Строение и эволюция Вселенной / Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. – М. : Наука, 1975. – 736 с.

10. Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие: в 3 т. Т. 1. Механика, молекулярная физика / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

11. Бутенин, Н. В. Курс теоретической механики : учеб. пособие: в 2. т. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. – СПб : Лань, 2002. – 736 с. – (Учебники для вузов).

12. Кочин, Н. Е. Теоретическая гидромеханика : учеб. для ун-тов. Ч. 1 / Н. Е. Кочин, И. А. Кибель, Н. В. Розе ; под ред. И.А. Кибеля. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Гостехтеориздат, 1955. – 560 с.

13. Краснов, Н. Ф. Аэродинамика : учеб. Ч. 1. Основы теории. Аэродинамика профиля крыла / Н. Ф. Краснов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1980. – 496 с. : ил.

14. Глинка, Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка ; под. ред. В. А. Рабиновича. – 23-е изд., стер. – Л. : Химия, 1984. – 704 с. : ил.

15. Екологічна безпека, природно-техногенна безпека і цивільний захист в Україні : навч. посіб. / В. М. Кобрін, П. М. Куліков, М. В. Нечипорук, В. П. Садковий, Л. Б. Яковлєв, С. А. Вамболь ; М-во Освіти і науки України, Нац. аєрокосм. ун-т ім.. М. Є Жуковського «ХАІ». – Х. : ХАІ, 2007. – 406 с.

16. Географія Українських і сумежних земель. Т. 1. Загальна география / за ред. В. Кубійовича. – К. : Обереги, 2005. – 528 с. : іл. – (Б-ка укр. раритету).

4. Прикладные науки

«Техника давно познала высокую цену науки и ее влиянию обязана своим современным блестящим развитием».

Н. Е. Жуковский1. Макарова, М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за ред. М. В. Макаровоі. – Суми : Університетська книга, 2003. – 642 с.

2. Теория автоматического управления : учеб. пособие / под ред. А. С. Шаталова. – М. : Высшая школа, 1977. – 448 с. : ил.

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения : учеб. / А. А. Маталин. – Л. : Машиностроение, 1985. – 496 с. : ил.

4. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин : учеб. / И. И. Артоболевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1988. – 640 с.

5. Теплотехника : учеб. / под общ. ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 712 с. : ил.

6. Энергетика : учеб. пособие / И. Т. Швец, В. И. Толубинский, И. Д. Букшпун [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Вища школа, 1971. – 616 с. : ил.

7. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. / В. И. Анурьев ; под ред. И. Н. Жестокова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2006. – 928 с.

8. Паначевний, Б. І. Загальна електротехніка : теорія і практикум : навч. посібник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – К. : Каравела, 2003. – 440 с. : іл.

9. Жеребцов, И. П. Основы электротехники / И. П. Жеребцов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. : ил.

10. Астайкин, А. И. Теоретические основы радиотехники : в 2 ч. Ч. 1. Основы теории цепей / А. И. Астайкин, А. П. Помазков ; под ред. А. И. Астайкина. – Саров : ВНИИЭФ, 2003. – 554 с.

11. Проектирование систем силовых установок самолетов : конспект лекций / С. В. Епифанов, В. Д. Пехтерев, А. И. Рыженко [и др.]. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 512 с. : ил.

12. Кривцов, В. С. Неисчерпаемая энергия : учеб. Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» ; Севастопольский нац. технич. ун-т. – Х. : ХАИ, 2003. – 400 с.

13. Технология металлов и материаловедение / под ред. Л. Ф. Усовой. – М. : Металлургия, 1987. – 800 с.

14. Металознавство : підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Політехніка, 2002. – 384 с.

15. Иосилевич, Г. Б. Детали машин : учеб. / Г. Б. Иосилевич. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с. : ил.

16. Справочник по технологии резания материалов : в 2 кн. Кн. 2 / под ред. Г. Шпура, Т. Штеферле ; пер.с нем. под ред. Ю. М. Соломенцева. – М. : Машиностроение, 1985. – 688 с. : ил.

17. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : підруч. / за заг. ред. А. К. Запольского. – К. : Лібра, 2000. – 552 с.

18. Кривцов, В. С. Основы аэрокосмической техники : учеб. Ч. 1 / В. С. Кривцов, Я. С. Карпов, М. Н. Федотов ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Х : ХАИ, 2003. – 620 с. : ил.

19. Солнечные батареи автоматических космических аппаратов : компоновка на КА, конструкция узлов, проектировочные расчеты : учеб. пособие / К. В. Безручко, В. Ф. Гайдуков, С. В. Губин [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Х. : ХАИ, 2001. – 276 с. : ил.

20. Хаскин, А. М. Черчение : учеб. / А. М. Хаскин ; под ред. А. В. Блиока. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1979. – 440 с. : ил.

21. Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : учеб. / Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с.

22. Яремко, І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / І. Й. Яремко. – Львів, Новий світ-2000, 2005. – 240 с.


Назад к списку