Міжнародний день рідної мови


01-01-2014
Назад к списку
I. Вступ до мовознавства

Цитата: «Кожна мова є надбанням певного народу. Вона не тільки найпотужніший засіб спілкування, знаряддя думки (мислення), а й дух народу, його історія і водночас необхідна умова існування не лише культури народу, а і його самого. Мова є засобом духовного формування особистості. У ній зафіксовано історичний досвід попередніх поколінь, неповторний менталітет етносу, його духовні ндбання».

М. П. Кочерган Вступ до мовознавства . – К. : Академія, 2004. – С. 7.


1. Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства : підруч. для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2004. – 368 с. – (Альма-матер).

2. Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : підруч. / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2003. – 464 с. – (Альма-матер).

3. Иванова, Л. П. Курс лекций по общему языкознанию : науч. пособ. / Л. П. Иванова. – К. : Освита Украины, 2006. – 312 с.

4. Общее языкознание : учеб. пособ. для филол. фак. вузов / Н. Б. Мечковская, Б. Ю. Норман, Б. А. Плотников, А. Е. Супрун ; под общ. ред. А. Е. Супруна. – Мн. : Выш. школа, 1983. – 456 с.

5. Чикобава, А. С. Введение в языкознание. Ч. I. / А. С. Чикобава. – М. : Учпедгиз, 1952. – 244 с.

6. Будагов, Р. А. Очерки по языкознанию / Р. А. Будагов. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – 280 с.

II. Історія мовознавства

Цитата: «Мова – один із найвизначніших божественно-людських витворів, універсальне надбання людства й універсальна реальність суспільного існування. Це, за висловом німецького філософа Мартіна Гайдеггера, оселя людського духа. І не дивно, що люди ще в давні часи зацікавились мовою і створили про неї науку – мовознавство».

М. П. Кочерган Загальне мовознавство. – К. : Академія, 2003. – С. 3


1. Лучик, В. В. Вступ до слов’янської філології : підруч. / В. В. Лучик. – К. : Академія, 2008. – 344 с. – (Альма-матер).

2. Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 3-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2000. – 656 с.

3. Воскобойников, В. М. Братья: Кирилл и Мефодий : истор. повествование / В. М. Воскобойников. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 174 с. : ил. – (Пионер – значит первый).

4. Соссюр, Ф. Труды по языкознанию : пер. с фр. / Фердинанд де Соссюр. – М. : Прогресс, 1977. – 696 с. – (Языковеды мира).

5. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. / И. А. Бодуэн де Куртенэ ; Отд-е литературы и языка. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 384 с.

III. Нормативні аспекти мови. Словники

Цитати: «Чи багато з тих, хто активно оперує мовою, усвідомлює, що мова перебуває сьогодні на критичному роздоріжжі… у виборі своєї майбутньої структури, і що кожний з нас, виробляючи ті чи ті слова й форми, голосує за те, якою вона буде структурно».

Ю. Шєвєльов


«Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля».

М. Рильський


1. Сербенська, О. А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем : 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – К. : Просвіта, 2001. – 204 с.

2. Бугайски, М. Язык коммуникации : пер. с польск. / М. Бугайски. – Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2010. – 544 с.

3. Кубрякова, Е. С. Язык и знание : на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения: роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова ; РАН, Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. – (Язык. Семиотика. Культура).

4. Чейф, У. Л. Значение и структура языка : пер. с англ / Уоллес Л. Чейф. – М. : Прогресс, 1975. – 432 с.

5. Киров, Е. Ф. Теоретические проблемы моделирования языка / Е. Ф. Киров. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 256 с.

6. Маркус, С. Теоретико-множественные модели языков : пер. с англ./ С. Маркус ; под ред. Ю. А. Шрейдера. – М. : Наука, 1970. – 332 с.

7. Будагов, Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? / Р. А. Будагов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1977. – 264 с.

8. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. А-З / В. Даль. – М. : 1956. – 700 с.

9. Ожегов, С. И. Словарь русского языка : около 57000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 4-е изд., стереотип. – М. : Русский язык, 1983. – 816 с.

10. Грушевський, О. В. Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 40 000 слів+граматика / О. В. Грушевський, Г. М. Коляда. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.

11. Ганич, Д. І. Російсько-український і українсько-російський словник /Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – Вид. випр. згідно з новими правилами 1993 р. – Х. : Прапор, 1996. – 558 с.

12. Тлумачний словник української мови : 14000 / уклад. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. – Х. : Син текс, 2002. – 672 с.

13. Російсько-український словник. Т. 1. А-М / АН УРСР, Ін-т мовознавства О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970. – 700 с.

14. Головащук, С. І. Русско-украинский словарик = Російсько-український словничок. – Х. : Прапор, 1997. – 239 с. – (Серія «Від А до Я»).

IV. Мовлення

Цитати: «Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!..
Знать од Бога
і голос той, і ті слова…».

Т. Шевченко


«21 лютого – Міжнародний день рідної мови».


1. Осипов, П. І. Чому ми так говоримо : наук. – етимол. довід. / П. І. Осипов. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 248 с.

2. Будагов, Р. А. Как мы говорим и пишем / Р. А. Будагов. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 79 с.

3. Зубков, М. Г. Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Х. : Книжковий Клуб, 2008. – 448 с.

4. Калашникова, А. Ф. Учебный словарь наиболее употребительных фразеологизмов современного русского языка / А. Ф. Калашникова. – Мн. : Выщ. шк., 1991. – 208 с.

5. Пазяк, О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К. : Вища шк., 1996. – 239 с.

V. Лексика

1. Караванський, С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – К. : Академія, 1998. – 712 с.

2. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія / А. П. Загнітко, Л. І. Пац, Л. І. Дубовик, О. Г. Важеніна. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 240 с.

3. Шевченко, Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко ; за ред. О. Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

4. Сборник упражнений по современному русскому языку: лексика. Фонетика. Морфология : учеб. пособ. для ун-тов / А. Б. Аникина, Н. Д. Бессарабова, А. Н. Кайдалова [и др.]. – М. : Высш. шк., 1983. – 207 с.

VI. Граматика

Цитата: «Мова – знаряддя мислення. Поводитися з мовою як-небудь – значить і мислити як-небудь: неточно, приблизно, неправильно».

О. Толстой


1. Кондратов, А. Звуки и знаки / А. Кондратов. – М. : Знание, 1966. – 208 с.

2. Успенский, Л. В. По закону буквы / Л. В. Успенский. – М. : Мол. гвардия, 1973. – 240 с. : ил. – (Серия «Эврика»).

3. Качуровський, Ігор Фоніка : підруч. / Ігор Качуровський. – К. : Либідь, 1994. – 168 с.

4. Буланин, Л. Л. Фонетика современного русского языка / Л. Л. Буланин. – М. : Высш. шк., 1970. – 208 с.

5. Плющ, М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. : підруч. : гриф МОН. Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 286 с.

6. Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40000 слів / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

7. Кайдалова, А. И. Современная русская орфография : учеб. пособ. для вузов по спец. «Журналистика» / А. И. Кайдалова, И. К. Калинина. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1973. – 287 с.

8. Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 4-те вид. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

9. Шевелєва, Л. А. Український правопис у таблицях : правила, винятки, приклади, коментарі / Л. А. Шевелєва. – 2-ге вид., доп. – Х. : Світ дитинства, 1997. – 64 с.

10. Розенталь, Д. Э. Вопросы русского правописания : практ. рук-во / Д. Э. Розенталь. – 3-е изд., исправ. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1970. – 224 с.

11. Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл : логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1976. – 384 с.

12. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка : учеб. для вузов по спец. «Журналистика» / Н. С. Валгина. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1991. – 432 с.

13. Ахманова, О. С. Современные синтаксические теории / О. С. Ахманова, Г. Б. Микаэлян. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – 168 с.

14. Синтаксис и норма / АН СССР, Ин-т русского языка. – М. : Наука, 1974. – 284 с.

15. Слинько, І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

16. Розенталь, Д. Э. Справочник по пунктуации : для работников печати / Д. Э. Розенталь. – М. : Книга, 1984. – 272 с.

17. Українська мова : наук.-теоретич. журнал / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – 2009. – № 2.

18. Українська мова : наук.-теоретич. журнал / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – 2009. – № 3.

19. Українська мова : наук.-теоретич. журнал / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – 2009. – № 4.

20. Филологические науки. – 2010. – № 3.

21. Филологические науки. – 2010. – № 4.

22. Филологические науки. – 2010. –- № 5/6.


Назад к списку