Книга. Библиотека. Читатель. (30 сентября Всеукраинский День Библиотек)


01-01-2014
Назад к списку

1. Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад.: Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Х., 2011. – 84 с.

2. Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества : организация и технология / Л. З. Амлинский. СПб. : Профессия, 2008. – 200 с.

3. Арзуханов, А. С. Эффективность обслуживания в научно-технической библиотеке : метод. пособие / А. С. Арзуханов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с.

4. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание : продукти и услуги библиотек и информационных центров / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с.

5. Брофи, П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / П. Брофи ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2010. – 358 с.

6. Березюк, Н. М. Неизвестный В. Я. Джунковский: ректор Харьковского университета 1821–1826 гг. / Н. М. Березюк. – Х. : Тимченко, 2008. – 312 с.

7. Березюк, Н. М. Библиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за 200 лет (1805 – 2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Х. : Тимченко, 2006. – 390 с.

8. Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологи : науч.-практ. сем. 14 – 16 апр. 2009 г. : доклады / Б-ка УИПА, НТБ Нац. аэрокосм. ун-та «ХАИ». – Х., 2009. – 74 с.

9. Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / МОНУ, Нац. аєрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», Науч.-техн. б-ка. – Х., 2010. – 90 с.

10. Библиотеки і бібліотекарі в процесі змін / Розроблено робочою групою «Спеціальний професійний портрет»; федерал. об’єднаня нім. бібл. союзів під керівництвом Уте Краус-Ляйхерт. – К. : Юніверс, 2002. – 56 с.

11. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; ред. Ю. А. Гриханов. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300 с.

12. Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : матеріали наук.-практ. конф. 30 листоп. – 1 груд. 2004 р. / М-во аграр. політики України, Хар. нац. техніч. ун-т. сільськ. господ. ім. Петра Василенка. – Х., 2004. – 126 с.

13. Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / Ан УССР, Центральная научная библиотека им. В. И. Вернадского; отв. ред. Н. И. Сенченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 136 с.

14. Большие и малые библиотеки России : справочник. – М. : Либерия, 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – 832 с.

15. Від ХІХ до ХХІ століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / держ. закл. «Харківська державна бібліотека ім.В. Г. Короленка»; уклад. О. П. Куніч; ред. кол. В. Д. Ракитянська, І. Г. Левченко, І. Я. Лосієвський, Н. І. Капустіна. – Х. : РА «ІРІС», 2011. – 368 с.

16. Вісник наукової бібліотеки / М-во аграр. політики України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп. ім. П. Василенка ; під ред. С. М. Кірєєвої. – Х., 2012. – Вип. 2 : Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги. – 218 с.

17. Гончаров, М. В. Практическая реализация библиотечного интернет-комплекса : науч.-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов ; под ред. Л. А. Казаченковой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 192. с.

18. Горбачевский, Б. С. Люди, книги, библиотеки: науч.-попул. очерки / Б. С. Горбачевский. – М. : Кн. палата, 1963. – 200 с.

19. Дрешер, Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : уч.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 с.

20. Дригайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 624 с.

21. Дригайло, В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Либерея, 2004. – 328 с.

22. Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ, матеріали школи-семінару м. Харків, 8 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка; уклад. Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко; ред. І. І. Царенко. – Х., 2011. – 32 с.

23. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие / Е. Ю. Качанова ; науч. ред. А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2007. – 336 с.

24. Качество технологий – качество жизни", 8–12 сент. 2012 г., Солнечный берег, Болгария = International Scientific and Practical Conference : [сб. тез.] / Качество технологий – качество жизни", междунар. науч.- практ. конф. ( май 2012; Солнечный берег) ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Укр. инж.-пед. акад., Техн. ун-т Габрово. – Х., 2012. – 128 с.

25. Коршунов, О. П. Библиографоведение: общий курс / О. П. Коршунов. – М. : Кн. палата, 1990. – 232 с.

26. Новітні інформаційні технології та бібліотека. – К. : Британська Рада в Українi, 2000. – 108 с.

27. Очерки истории вузовских библиотек г. Харьков / М-во образования и науки Украины, Народ. укр. акад. – Х. : Глобус, 2001. – 528 с.

28. Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу", 29 бер. 2012 р. м. Харків : матеріали виступів учасників круглого столу / Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу", "круглий стіл" (2012; Харків) ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», Наук. б-ка ; за заг. ред. Н. П. Пасмор. – Х. : Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012. – 67 с.

29. Провідні бібліотеки України : довідник 2006/2007 / уклад. В. Г. Дригайло, Є. М. Шмельов. – К. : Шмельов В.Є., 2006. – 154 с.

30. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках", 28 бер. 2012 р. : матеріали / Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках, всеукр. наук. - практ. конф. (2012; Харків) ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харк. нац. ун-ту радіоелектрон., Асоц. сучас. інформ. - бібл. технол. – Х., 2012. – 105 с.

31. Свістельник, І. Інформаційна культура студента: навч. посіб. / І. Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с.

32. Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Изд-во ФАИР, 2007. – 688 с.

33. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 192 с.

34. Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної: за матеріалами міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / М-во культури України, Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч. – Х. : Фоліо, 2012. – 156 с.

35. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / сост. Н. И. Гендина., Н.И. Колкова., И. Л. Скипор., Г.А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М. : Шк. б-ка, 2003. – 296 с.

36. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : 1886–2011: кат. видань б-ки та публ. про її діяльність : [у 4 ч.] / уклад. О. П. Куніч. – Х., 2011. – 485 с.

37. Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; К. : Знання, 2009. – 487 с.

38. Наталя Миколаївна Кушнаренко : до 60- річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т .О. Шикаленко. – Х. : ХДАК, 2010. – 164 с.

39. Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті : до 125-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, С. І. Гордєєв, О. М. Левченко ; наук. ред. О. І. Чепалов. – Х., 2012. – 220 с.

40. Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958–2007) : до 50-ї річниці заснування академії : бібліогр. покажчик / уклад.: О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко. – Х. : УІПА, 2007. – 60 с.

41. История ХАИ : к 80-ти летию основания университета : библиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : ХАИ, 2010. – 257 с.

42. Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Єрьоміна, І. І. Царенко, Т. В. Калініченко, О. А. Мельниченко; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х., 2009. – 133 с.

43. Иванов Виктор Георгиевич : к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / сост.: Е. И. Еремина, С. В. Карпенко, А. С. Кипоренко, Е. Н. Рыбальченко; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Х., 2011. – 49 с.

44. Історія повітроплавання та авіації : бібліограф. покажч. літератури. Ч. 1 / уклад. М. Ф. Семенова; ред. Г. М. Воскобойнікова. – К., 2003. – 66 с.

45. Сергей Константинович Шелковый : к 60-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. Л. П. Семененко. – Х. : ХПИ, 2007. – 192 с.

46. Сторінки книжкових скарбів бібліотеки : путівник / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2007. – 43 с.

47. Економічна Україніка; бібліограф. покажч. (1990–2004 рр.) наук. видання / уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. В. М. Гриньова, О. М. Щербаха. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 204 с.

48. Поляков Микола Вікторович : бібліограф. покажч. наук. та навч.-метод. праць / сост. В. С. Савчук. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 120 с.

49. Кащеєв Борис Леонідович : біобібліограф. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 37 с.

50. Подвижниця бібліотечної справи. До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (1871–1949) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 2. – С. 34–41.

51. Журавльова, І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання: нова якість роботи / І. Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 3–8.

52. Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8–15.

53. Шрайберг, Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 65–79.

54. Браун, С. Библиотека в кармане / С. Браун // В мире науки. – 2008. – № 8. – С. 74–77.

55. Кудряшова, Г. Ю. Библиотека в системе управления знаниями университета: аспекты и проекты / Г. Ю. Кудряшова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 7. – С. 77–85.

56. Березюк, Н. М. Опередивший время : библиотекарь, библиотековед и библиограф К. И. Рубинский / Н. М. Березюк // Университеты. Наука и просвещение. – 2011. – № 3. – С. 68–76.

57. Березюк, Н. М. К. И. Рубинский: возвращение в историю / Н. М. Березюк // Университеты. Наука и просвещение. – 2011. – № 2. – С. 77.

58. Березюк, Н. М. Возвращенное имя: библиотековед К. И. Рубинский (1860–1930) / Н. М. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 1. – С. 19–21.

59. Лапина, М. С благодарной памятью о К. И. Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 51–54.

60. Богза, Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку / Н. Богза // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 2–4.

61. Кушнаренко, Н. Відома постать вітчизняного бібліотекознавства / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 43–47.

62. Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–42.

63. Кушнаренко, Н. Відомий український дослідник, педагог, бібліограф / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 61–63.

64. Семилет, Н. Читатель изменился. А мы? / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 17–20.

65. Глибицкая, С. Григорий Чириков (1835–1881): библиограф, краевед, искусствовед / С. Глибицкая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 41–43.

66. Сошинська, Я. Бібліотечна подія року – конференція української бібліотечної асоціації / Я. Сошинська, І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 30–31.

67. Вилегжаніна, Т. Україна в інформаційно-бібліотечному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.4–6.

68. Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості / О. Шкира // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.32–34.

69. Назарьєва, С. Провідний підрозділ університету – бібліотека / С. Назарьєва // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 30.

70. Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 4–5.


Назад к списку