Книга. Библиотека. Читатель.


01-01-2014
Назад к списку
30 сентября Всеукраинский День Библиотек
1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание : продукти и услуги библиотек и информационных центров / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Профессия, 2004.– 304 с.

2. Брофи, П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / П. Брофи ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2010. – 358 с.

 Дрешер, Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : уч.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 с.

4. Справочник библиотекаря / сост. С. Г. Антонова, Г. А. Семенова. – М. : Книга, 1985. – 303 с.

5. Березюк, Н. М. Библиотека Харьковского национального университета им. Н. В. Каразина за 200 лет (1805–2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Х. : ЧП Тимченко, 2006. – 390 с.

6. Артюх, С. Ф. История Украинской инженерно-педагогической академии : 50-летнему юбилею Украинской инженерно-педагогической академии посвящается / С. Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

7. Большие и малые библиотеки России : справочник. – М. : Либерия, 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – 832 с.

8. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. Вип. 32 / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2011. – 297 с.

9. 90 років Харківському гуманітарно-педагогічному інституту / МОНУ, Харківська обл. рада, Харківська обл. держ. адміністрація ; під заг. ред. Г. Ф. Пономарьової. – Х. : [б. в.], 2010. – 314 с.

10. Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : Матеріали наук.-практ. конф. 30 листоп. – 1 груд. 2004 р. / М-во аграрної політики України, Хар. нац. техніч. ун-т. сільськ. господ. ім. Петра Василенка. – Х., 2004. – 126 с.

11. История ХАИ : к 80-ти летию основания университета : библиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : ХАИ, 2010. – 257 с.

12. XІII Всеукраїнська науково-практична конференція "Короленківські читання 2010" , 7–8 жовтня 2010 р. : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "ХДНБ ім. В. Г. Короленка". – Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 159 с.

13. Ковальчук, Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.

14. Дригайло, В. Г. Технология работы библиотеки: науч.-практ. пособ. / В. Г. Дригайло. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 544 с.

15. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособ. / Е. Ю. Качанова; науч. ред. А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2007. – 336 с.

16. Сенченко, Н. И. Библиотеки и компьютеры / Н. И. Сенченко. – К. : Наук. Думка, 1990. – 214 с.

17. Сегал, Е. А. Здесь живут книги: худож.-докум. очерк / Е. А. Сегал; науч. ред Ц. И. Грин. – М. : Дет. лит., 1974. – 191 с.

18. Из истории фондов научной библиотеки Московского университета / под ред. Е. С. Карповой. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 184 с.

19. Свістельник, І. Інформаційна культура студента: навч. посіб. / І. Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с.

20. Деятели русской культуры ХVІІІ века: рекомен. библиограф. указ. / под. ред. Б. И. Краснобаева. – М. : Книга, 1980. – 88 с.

21. Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж.: біобібліогр. покажч. / МОНУ, Укр. інж.-пед. акад.; уклад. О. І. Єрьоміна, І. І. Царенко, Т. В. Калініченко, О. А. Мельниченко; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2009. – 133 с.

22. Иванов Виктор Георгиевич : к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / МОНУ, Укр. инж.- пед. акад.; сост. Е. И. Еремина, С. В. Карпенко, А. С. Кипоренко, Е. Н. Рыбальченко; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2011. – 49 с.

23. Історія повітроплавання та авіації : бібліограф. покажч. літератури. Ч. 1 / МОН України, НАУ, НТБ; уклад. М. Ф. Семенова; ред. Г. М. Воскобойнікова. – К. : НАУ, 2003. – 66 с.

24. Сергей Константинович Шелковый : к 60-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / МОН Украины, НТУ "ХПИ", Научно-техн. биб-ка; сост. Л. П. Семененко. – Х. : НТУ "ХПИ", 2007. – 192 с.

25. Реформування житлово-комунального господарства - головна проблема держави (1993–2008) : бібліогр. покажч. / Харк. нац. акад. міськ. господ.; уклад. Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; відп. ред. П. М. Кузнецов. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 77 с.

26. Сторінки книжкових скарбів бібліотеки : путівник / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва; Фундаментальна бібліотека. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2007. – 43 с.

27. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; ред. Ю. А. Гриханов. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300 с.

28. Економічна Україніка; бібліограф. покажч. (1990–2004 рр.) наук. видання / укл. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик; наук. ред. В. М. Гриньова, О. М. Щербаха. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 204 с.

29. Подвижниця бібліотечної справи. До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (1871–1949) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 2. – С. 34–41.

30. Березюк, Н. М. Неизвестный В. Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821–1826 гг. / Н. М. Березюк. – Х. : Тимченко, 2008. – 312 с.

31. Поляков Микола Вікторович : бібліограф. покажч. наук. та навч.-метод. праць / сост. В. С. Савчук. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 120 с.

32. Мазоренко Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 роки / НААН, ДНСГБ, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. М. Тіщенко та ін.; наук. ред. В. А. Вергунов. – Х. : Міськдрук, 2011. – 120 с.

33. Кащеєв Борис Леонідович :біобібліограф. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 37 с.

34. Ходун, Є. Нова оселя для вічної книги / Є. Ходун // Губернія. – 2006. – № 1. – С. 42–43.

35. Березюк, Н. Возвращенное имя : библиотековед К. И. Рубинский (1860–1930) / Н. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 1. – С. 19–21.

36. Березюк, Н. М. Опередивший время : библиотекарь, библиотековед и библиограф К. И. Рубинский / Н. М. Березюк // Университеты. Наука и просвещение. – 2011. – № 3. – С. 68–76.

37. Березюк, Н. М. К. И. Рубинский: возвращение в историю / Н. М. Березюк // Университеты. Наука и просвещение. – 2011. – № 2. – С. 77.

38. Артемов, Ю Библиотеки и глобальный прогресс / Ю. Артемов // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 2–5.

39. Ботушанська, О. Тенденції розвитку міжнародних культурних зв’язків Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького / О. Ботушанська, І. Бірюкова, Т. Девис // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 3. – 38–40.

40. Березюк, Н. М. Возвращенное имя: библиотековед К. И. Рубинский (1860–1930) / Н. М. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 1. – С. 19–21.

41. Богза, Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку / Н. Богза // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 2–4.

42. Кушнаренко, Н. Відома постать вітчизняного бібліотекознавства / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 43–47.

43. Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–42.

44. Іванова, І. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету : етапи розвитку / І. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 48–51.

45. Кушнаренко, Н. Відомий український дослідник, педагог, бібліограф / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 61–63.

46. Рогов, П. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної науки та освіти / П. Рогов // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 55–60.

47. Семилет, Н. Читатель изменился. А мы? / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 17–20.

48. Глибицкая, С. Григорий Чириков (1835–1881): библиограф, краевед, искусствовед / С. Глибицкая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 41–43.

49. Белан, Н. Библиотека сегодня и завтра / Н. Белан // За авиакадры. – 1981. – 29 янв. – С. 2.

50. О ФПК, о библиотеке // За авиакадры. – 1992. – 20 нояб. – С. 1.

51. Иванов, А. В. Библиотека и чтение. Взгляд вузовского издателя / А. В. Иванов // Университетская книга. – 2007. – № 3. – С. 50–51.

52. Линдеман, Е. В. Библиотеки создают будущее, основываясь на культурном наследии / Е. В. Линдеман // Университетская книга. – 2009. – № 9. – С. 12.

53. Эйдемиллер, И. В. Библиотеки и знание: вызовы современного общества / И. В. Эйдемиллер, Т. В. Петрусенко // Университетская книга. – 2010. – № 6. – С. 34–40.

54. Бакун, Д. Н. Международный библиографический конгресс – библиографы начинают и … выигрывают! / Д. Н. Бакун // Университетская книга. – 2010. – № 10. – С. 41–43.

55. Об инновациях в библиотеках. Печать по требованию // Университетская книга. – 2010. – № 11. – С. 44.

56. Умаханова, Б. М. Мотивация чтения: региональный опыт / Б. М. Умаханова // Университетская книга. – 2010. – № 12. – С. 64.

57. Исмагилова, А. Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х. Исмагилова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 5. – С. 60–66.

58. Казанцева, В. П. Библиотека в образовательном пространстве университета / В. П. Казанцева // Научно-технические библиотеки. – 2010. – № 3. – С. 98–100.

59. Вилегжаніна, Т. Україна в інформаційно-бібліотечному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.4–6.

60. Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості / О. Шкира // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.32–34.

61. Назарьєва, С. Провідний підрозділ університету – бібліотека / С. Назарьєва // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 30.

62. Петрик, З. …Імені великого письменника (до 110-ї річниці Ніжин. центральної міськ. б-ки ім. М. В. Гоголя) / З. Петрик // Бібліотечна планета. – 2007. – № 3. – С. 32–34.

63. Сак, О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара / О. Сак // Бібліотечна планета. – 2008. – № 2. – С. 17–19.

64. Мастіпан, О. Сільські бібліотеки України: реальний стан, проблеми, перспективи (за результатами дослідження ) / О. Мастіпан // Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 14–17.

65. Гаращенко, О. Від громадської до наукової: 110-річна історія Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського – історія успіху / О. Гаращенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – С. 31–34.

66. Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 4–5.

67. Мартинова, В. Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і … зовсім не страшно! / В. Мартинова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 29–30.

68. Трохименко, Г. Бібліотечний калейдоскоп (Харківська обласна бібліотека для дітей) / Г. Трохименко // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 31–33.

69. Федака, С. Головна книгозбірня Закарпаття / С. Федака // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 34–36.

70. Казакова, Н. Бібліографія має майбутнє / Н. Казакова //Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 29–31.


Назад к списку