День Соборності України


01-01-2014
Назад к списку
Ми соборні генетично (до дня Соборності України)
1. Лотоцький, А. Історія України для дітей : для дітей середнього шкільного віку / А. Лотоцький. – Львів. : Фенікс, 1990. – 239 с.

2. Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматія-посіб. : у 2 кн. Кн. 1 : гриф МОН. / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1996. – 352 с.

3. Крисаченко, В. С. Українознавство: хрестоматія-посіб. : у 2кн. Кн. 2 : гриф МОН. / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

4. Рідний край : навч. посіб. з народознавства / під заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х. : Основа, 1993. – 382 с.

5. Котляр, М. Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : 1993. – 380 с.

6. Крушинский, В. Ю. Історія України. Події. Факти. Дати : довід. / В. Ю. Крушинский, Ю. А. Левенець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Зодіак-ЕКО, 1993. 176 с.

7. Грушевський, М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский ; очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; прим. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – 2-е изд. – К. : Лыбидь, 1991. – 400 с.

8. Ковальчук, О. В. Українське народознавство : книга для учителя / О. В. Ковальчук. – К. : Освіта, 1994. – 176 с.

9. Наш, Г. Історія українського народу / Г. Наш. – К. : Богдана, 1993. – 248 с.

10. Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – К. : Либідь, 1991. – 184 с.

11. Короткий довідник з історії України : гриф МОН / [І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков та ін.]. – К. : Вища школа, 1994. – 255 с.

12. Гриценко, І. С. Гомін віків : навч. посіб. з історії України для 5-го класу / І. С. Гриценко, М. М. Карабанов, А. Л. Лотоцький ; під ред. М. М. карабанова. – К. – : Проза, 1994. – 192 с.

13. Гражданская война на Украине (1918-1920) : т. 1. Кн. 1. Освободительная война украинского народа против немецко-австрийских оккупантов. Разгром буржуазно-националистической директории / под ред. И. К. Рибалки. – К. : Наукова думка, 1967. – 876 с.

14. Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Український письменник, 1993. – 413 с.

15. Дорошенко, Д. Нарис історії України : в 2 т. Т. 2 : від половини XVII століття / Д. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – 349 с.

16. Жуковський, А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1992 – 230 с.

17. Богачевська-Хомяк, М Білим по білому : жінки в громадському житті України, 1984-1939 / М. Богачевська-Хомяк. – К. : Либідь, 1995. – 424 с.

18. Крушинський, В. Ю. Історія України. Події. Факти. Дати. / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. – К. : АТ Тарнекс, МП Вета, 1992. – 200 с.

19. Крип’якевич, І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич ; відп. ред. Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.

20. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко та ін. ; за заг. ред. Б. Д. Плановика. – К. : Генеза, 1994. – 368 с.

21. Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. Т. 1 / вступ І. Крип’якевича ; зладив М. Голубець. – К. : Глобус, 1993. – 352 с.

22. Мемуари до історії Південної Русі : вип. 2 : перша половина XVII ст. : Ф. Євлашевський, Я. Собескьий, походи 1625 та 1628 рр., С. Оскольський, Г. Боплан, звільнення невільників, Б. Машкевич / под ред. В. А. Антоновича – Дніпропетровськ. : Січ, 2006. – 439с.

23. Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року на західних землях України / М. Гуцуляк, – К. : Либідь, 1993. – 408 с.

24. Національні відносини на Україні : запитання і відповіді / під наук. ред. М О Шульги. – К. : Україна, 1991. – 238 с.

25. Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 /А. В. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.

26. Хейфец, М. Украинские силуэты / М. Хейфец. – Сучасність, 1983 – 288с.

27. Україна 1917-1992 : довідник / упоряд. М. Читальник. – К. : Знання, 1993 – 128 с.

28. Лук’яненко, Л. Г. Не дам загинуть Україні! / Л. Г. Лук’яненко – К. : Софія, 1994. – 512 с.

29. Наливайко, Д. Україна очима Заходу / Д. Наливайко. – 2-ге вид, доп. – К. : Грамота, 2008. – 784 с.

30. Україна в ХХ столітті (1900-2000) : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищіх навч. зал./ под ред. Н. М. Шевченка ; упоряд. А. Г. Слісаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. – К. : Вища школа, 2000. – 351 с.

31. Кучма, Л. Украина не Россия / Л. Кучма. – М. : Время, 2003. – 560 с.

32. Кагамлик, С. Світло духовності і культури : з історії Києво-Печерської лаври ХVII-XVIII ст. / С. Кагамлик. –К. : Наш час, 2008. – 327 с.

33. Історія України : хронологія основних подій / авт.-упоряд. Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – К. : Либідь, 1995. – 112 с.

34. Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 141 с.

35. Касьянов, Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX-XX століть : соц.-політичний портрет / Г. В. Касьянов ; гол. ред. С. Б. Головко ; ред. О. Н. Вітрученко. – К. : Либідь, 1993. – 176 с.

36. Огієнко, І Українська культура. Коротка історія життя українського народа / І. Огієнко. – К. : Книгарня Є. Череповецького, 1918. – 272 с.

37. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : міжвід. зб. наук. пр. : вип. 1 – К. : Наукова думка, 1992.– 226 с.

38. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. , Черепанової. – Львів. : Світ, 1994. – 456 с.

39. Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища школа, 2003. – 783 с.

40. Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

41. 22 января 1919года: взгляд историка // Правда Украины. – 1991. – 22 января.

42. «Злука», или Глобальное неодиночество // Время. – 2004. – 22 января.

43. Забутий заповіт борцям за Україну // Голос України. – 1995. – № 148-149(09.08.). – С.9-10.

44. Решедько, Л. Великий поворот. Четвертый универсал Центральной Рады /Л. Решедько // Голос Украины. – 1993. – № 13 (23.01).

45. Дорош, Е «Злука» властных амбиций /Е. Дорош //Пенсионный курьер. – 2009. – № 4.(23.01) – С. 14.

46. Ісаченко, Л. Рука на серці і Чубинський /Л. Ісаченко //Урядовий кур’єр. – 2009. – № 17 (31.01). – С. 10.

47. Килимник, Ю Хай святиться ім’я твоє, мій народе / Ю. Килимник // Освіта України. – 2009. – № 33-34 (13.05). – С. 9.

48. Логвиненко, Л Пам’ятаємо про Крути /Л. Логвиненко //Слобідський край. – 2001. – 30.01. – С. 3.

49. Історія одного «подвигу» (до 85-річчя бою під Крутами) // За авиакадры. – 2003. – февраль-март. –С. 6.

50. Хорунжий, Ю. Так увіходять до історії /Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 18-19 (29.01) – С.18.

51. Леонтович, О. Це вогненне слово – Крути /О. Леонтович. // Урядовий кур’єр». – 2003. –28.01. – С. 14.

52. День пам’яті героїв Крут // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – I квартал – С. 49-51.


Назад к списку