24 серпня – День незалежності України


01-01-2014
Назад к списку

1. Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., виправл., допов. – К. : Академвидав, 2006. – 688 с.

2. Величко, Ю. Ми обрали незалежність / Ю. Величко, Є. Ходун, Л. Лисенко // Губернія. – 2005. – № 11. – С. 4–11.

3. Выбор Украины : Гость – посол Украины в России Олег Демин // Международная жизнь. – 2007. – № 11. – С. 68ndash;87.

4. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

5. Історія України та її державності : навч. посіб. / І. Є. Дещинский, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – 3-е вид., переоб. І допов. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

6. Каганець, І. Як створити державу нової епохи / І. Каганець // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 8–9.

7. Калиновська, Н. Примножили Славу України / Н. Калиновська // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 24–25.

8. Касьянов, Г. Україна 1991–2007 : нариси новітньої історії / Г. Касьянов. – К. : Наш час, 2007. – 432 с.

9. Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 4-е вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.

10. Куликов, Д. Россия без Украины, Украина без России / Д. Куликов // Финансовые риски. – 2006. № 4(45). – С. 5–20.

11. Кульчицкий, В. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицкий, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. Л. : Світ, 1996. – 296 с.

12. Морозов, О. Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України //О. Ф. Морозов // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 2. – С. 26–30

13. Національна символіка : Памятки України. Кн 1. – 2-е вид. – К. : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

14. Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. Для студ. істор. Спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

15. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. Для студ. істор. Спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

16. Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд : Факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2007. – 592 с.

17. Політична історія України. ХХ століття : У 6-ти т. : Т. 6 / редкол. І. Ф. Курас та ін. – К. : Генеза, 2003. – 696 с.

18. Савчук, Ю. Державна символіка Батьківщини / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–11.

19. Сенченко, Н. Независимость Украины и средства массовой информации /Н. Сенченко //Персонал. – 2005. – № 9. – С. 10–19.

20. Сергійчук, В. І. Доля української символіки / В. І. Сергійчук. – К. :Знання, 1990. – 48 с.

21. Україна. Конституція // Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-ІV ; станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. –К., 2006. – 124 с.

22. Шевчук, В.П. Історія української державності : курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.


Назад к списку