Європейський простір вищої освіти


30-08-2018
Назад к списку
Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 375 с.

Болонський процес в Україні : наук.-метод. зб. Ч. 1 / Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : Знання, 2005. – 192 с.

Болонський процес в Україні : наук.-метод. зб. Ч. 2 / Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : Знання, 2005. – 200 с.

Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.

Журавський, В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод. вид. / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с.

Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2003. – 416 с.

Згуровський, М. З. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навч.-метод. видання / М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с.

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / за ред.: Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена. – Львів : Компанія Манускрипт, 2014. – 572 с.

Інноваційні технології та реформа змісту освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС : метод. каталог видань / уклад.: К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. – Київ : Освіта України, 2007. – 195 с.

Літопис освіти і науки України. Історія. Сьогодення. Перспективи. – Київ : Альфа-Віта, 2013. – 168 с.

Ніколаєнко, С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2005. – 319 с.

Ніколаєнко, С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 207 с.

Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 253 с.

Ніколаєнко, С. М. Якісна освіта – шлях до справедливого суспільства знань / С. М. Ніколаєнко. – Київ : МП Леся, 2013. – 108 с.

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова та ін.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – Київ : ДП НВЦ Пріоритети, 2014. – 156 с.

 
Степко, М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : [монографія] / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ ХПІ, 2004. – 112 с.

Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – Київ : К.І.С., 2003. – 296 с.

Товажнянський, Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : монографія / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків : НТУ ХПІ, 2004. – 144 с.

Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 496 с.

Андрущенко, В. Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку / В. Андрущенко, Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5–11.

Голованова, Н. Інформаційний простір Україна – ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність / Н. Голованова // Новий колегіум. – 2017. – № 4. – С. 30–34.

Джура, О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 58–63.

Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 20–25.

Зіньковський, Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 7–16.

Кірик, Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 100–108.

Корсак, К. Європейський простір вищої освіти і Україна у ХХІ столітті / К. Корсак // Вища школа. – 2005. – № 1. – С. 47–56.

Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 20–25.

Семаков, Г. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі / Г. Семаков // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3/4. – С. 165–168.

Степаненко, С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір / С. Степаненко // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 31–37.

Серебрянський, С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7–14.

Хорунжий, Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах / Г. Хорунжий, Л. Хорунжа // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 57–67.

Хоружий, Г. Інституційні засади європейської вищої освіти / Г. Хоружий // Вища школа. – 2016. – № 11/12. – С. 28–42.

Чабала, О. Болонський процес як одна з провідних тенденцій глобалізації сучасної освіти / О. Чабала // Філософія освіти. – 2007. – № 1. – С. 79–86.

Чайка, І. Ю. Формування інформаційної єдності європейського союзу / І. Ю. Чайка // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 2. – С. 82–90.

Назад к списку