Перевод – это автопортрет переводчика


14-03-2016
Назад к списку
«Перевод – это автопортрет переводчика»

К. Чуковский

«Круг деятельности, охватываемой понятием «перевод», очень широк. Переводятся с одного языка на другой стихи, художественная проза, научные и научно-популярные книги из различнейших областей знания, дипломатические документы, деловые бумаги, статьи политических деятелей и речи ораторов, газетные материалы, беседы лиц, разговаривающих на разных языках и вынужденных прибегать к помощи посредника – «толмача»

 
Федоров, А. В. Введение в теорию перевода : учеб. пособие для ин-тов иностр. языков
/ А. В. Федоров. – М. : Иниздат, 1953. – 335 с. – (Б-ка филолога). – С. 7.
Федоров, А. В. Введение в теорию перевода : учеб. пособие для ин-тов иностранных языков / А. В. Федоров. – М. : Иниздат, 1953. – 335 с. – (Б-ка филолога).

Сукаленко, Н. И. Двуязычные словари и вопросы перевода / Н. И. Сукаленко. – Харьков : Вища школа, 1976. – 153 с.

Нелюбин, Л. Л. Перевод и прикладная лингвистика / Л. Л. Нелюбин. – М. : Высшая школа, 1983. – 208 с.

Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика : очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – 216 с.

Лилова, А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова ; под общ. ред. П. М. Топера ; пер. с болг. Л. П. Лихачева. – М. : Высшая школа, 1985. – 256 с.

Флорин, С. Муки переводческие : практика перевода / С. Флорин. – М. : Высшая школа, 1983. – 184 с.

Гиляревский, Р. С. Иностранные имена и названия в русском тексте : справочник / Р. С. Гиляревский, Б. А. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Чернов, Г. В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М. : Международные отношения, 1978. – 208 с.

Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English : посіб.-довід. / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 608 с. – (Dictum Factum Translation Course).

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 564 с.

 
Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності : основні терміни: понад 2000 термінів / Нац. акціонер. компанія «Нафтогаз України», Наук.-дослід. та проект.-конструктор. ін-т автоматиз. систем упр. трансп. газу ; за заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків : [б. в.], 1999. – 560 с.

Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / під ред. Т. Р. Кияк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Обереги, 2003. – 624 с. – (Abecedarium).

Перевод – дело тонкое

«Вважається, що професійний перекладач повинен перекладати лише на рідну мову. Таке положення, в принципу, є правильним, оскільки люди в цілому рідну мову знають краще, ніж вивчену іноземну мову. Однак воно перш за все стосується тих країн, де достатня кількість перекладачів-носіїв мови перекладу як рідної. В Україні та деяких інших країнах таких фахівців недостатньо, хоча не можна сказати, що вони взагалі відсутні…»
Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову =
Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English : посіб.-довід. /
В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. –
608 с. – (Dictum Factum Translation Course). – С. 13.

Грушевський, О. В. Сучасний російсько-український українсько-російський словник : словник + граматика : 40 000 слів / О. В. Грушевський, Г. М. Коляда. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.

Горпинич, В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В. А. Горпинич ; под ред. В. М. Русановского. – Киев : Освіта, 1992. – 256 с.

Боярова, Л. Г. Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитних та комерційних термінів = Русско-украинский словарь современных банковских, финансово-кредитных и коммерческих терминов : близько 10 000 термінів / Л. Г. Боярова, О. П. Корж. – Харків : Основа, 1997. – 256 с.

Російсько-український та українсько-російський словник : обчислювальна техніка, програмування, електротехніка, робототехніка / уклад. Л. І. Алексєєнко, М. Т. Березюк, Г. І. Костюк, В. І. Маляковський, Б. І. Паначевний, В. І. Хлестков. – Харків : ХАІ, 1998. – 429 с.

Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансової термінології : около 15 000 терминов / под общ. ред. М. В. Афанасьева, Н. М. Витренко, А. П. Ярещенко. – Харьков : Прапор, 1997. – 400 с. – (Вiд А до Я).

Тараненко, А. А. Русско-украинский словарь = Російсько-український словник : сфера делового общения / А. А. Тараненко, В. М. Брицын ; под ред. О. И. Панасенко. – Киев : Рідна мова, 1996. – 287 с.

Шкаруба, Л. М. Російсько-український словник художніх термінів : навч. посіб. / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – Київ : Каравела, 2004. – 320 с. – (Вища освіта в Україні).

Універсальний словник-довідник : 30000 слів та виразів сучас. укр. мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 320 с.

Українсько-російський екологічний тлумачний словник / упоряд. А. М. Котляр. – Харків : Факт, 2005. – 336 с. – (Словник фахівця).

Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за ред. Л. Г. Савченко. – Харків : Прапор, 2009. – 544 с.

Російсько-український словник-довідник термінів і словосполучень з авіоніки : словник-довідник / уклад. А. В. Скрипець, О. І. Варченко, Л. Ф. Верхулевська, Л. Г. Скуратівська, О. М. Степко. – Київ : НАУ, 2002. – 360 с.

Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. – Харків : Прапор, 2009. – 864 с.

Іваницький, С. Російсько-український словник / С. Іваницький, Ф. Шумлянський. – Київ : Обереги, 2006. – 528 с. – (Abecedarium).

Антонович, Є. А. Росiйсько-український словник-довiдник з iнженерної графiки, дизайну та архiтектури : навч. посiб. / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпiльчак. – Львів : Свiт, 2001. – 240 с.

Олійник, І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 352 с.
«Лучшие друзья» переводчика

«Из рассказа Т. Толстой «Переводные картинки»: «Мой дед Лозинский – в моём детском и подростковом понимании – превращал мутную жесть иностранных языков в прозрачное золото русской речи. Писатели писали что-то там своё комковатое, – а он выпрямлял и разглаживал; они тыркались об стену, не находя дверей, – а он распахивал ворота; они водили руками в тумане, – а он брал их за руку и выводил на свет… Мне открылась вдруг сполна тяжесть каторжного труда переводчика, подвиг его, ничем практически не вознаграждаемый, мало кем ценимый, потаенный. Подобно Адаму, он вынужден вновь и вновь давать имена вещам, предметам, понятиям чужого, тайно и буйно цветущего за оградой сада»

Толстая, Т. Переводные картинки /
Т. Толстая. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.


 
Мізін, К. І. Німецько-український фразеологічний словник = Deutsch-Ukrainisches Phraseologisches Worterbuch : усталені порівняння / К. І. Мізін. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 304 с.

Современный немецко-русский русско-немецкий словарь : 32000 слов и выражений соврем. нем. яз. / сост. С. Д. Романов. – Донецк : БАО, 2003. – 384 с.

Оксфордский русско-английский словарь = The Oxford Russian-Englich Dictionary : 70 000 слов. / сост. М. Уилер – М. : Престиж Баркалая и К, 1997. – 913 с.

Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології : cловник / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.

Новый французско-русский русско-французский словарь = Nouveau Francais-Russe Russe-Francais Dictionnaire : 60000 слов / сост. С. М. Крысенко. – Харьков. : Проминь, 2009. – 608 с.

Индонезийско-русский словарь = Kamus bahasa indonesia-rusia : 45 000 слов / сост. Р. Н. Коригодский, О. Н. Кондрашкин, Б. И. Зиновьев. – М. : Гос. изд-во. иностр. и нац. словарей, 1961. – 1172 с.

Українсько-болгарський словник = Украинско-български речник : близько 20 000 слiв / уклад. К. К. Потапенко. – Київ : Либiдь, 2001. – 288 с.

Краткий русско-польский и польско-русский технический словарь / З. З. Рачинский, С. Черни, М. Мартин, М. Боратын, Я. Янушкевич. – М. ; Варшава : Русский язык, 1987. – 560 с.

Українсько-іспанський словник : близько 20 000 слів / уклад. М. Жердинівська. – Київ : Основи, 1993. – 240 с.

Українсько-перський словник : 20 000 слів / уклад. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.
Пособия по переводу

«Перевод иностранного текста требует соблюдения не одного, а двух условий. Оба они существенны, и оба сами по себе недостаточны: это знание языка и знание цивилизации, с которой связан язык»
Ж. МуненКашпер, А. И. Перевод немецкой научно-технической литературы : практич. пособие / А. И. Кашпер. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1964. – 280 с.

Мамичева, В. Т. Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский : для средних спец. учеб. заведений / В. Т. Мамичева. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1987. – 192 с. : ил.

Архипов, А. Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А. Ф. Архипов. – М. : Высшая школа, 1991. – 256 с.

Дулиенко, Г. И. Пособие по переводу немецкой научно-технической литературы для неязыковых вузов : учеб. пособие / Г. И. Дулиенко. – М. : Высшая школа, 1977. – 192 с.

Вульферт, И. И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста / И. И. Вульферт. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1961. – 262 с.

Редозубов, К. Н. Хрестоматия по техническому переводу : пособие для учащихся 9–10 классов школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / К. Н. Редозубов. – М. : Просвещение, 1978. – 152 с. : ил.

Редозубов, К. Н. Технический перевод в школе : учеб. пособие для учащихся Х–ХI классов с углубл. изуч. фр. яз. / К. Н. Редозубов. – 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 192 с.

Роганова, З. Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык / З. Е. Роганова. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1961. – 304 с.

Курс военного перевода : немецкий язык. Ч. 2 / Н. П. Ветлов, Г. М. Стрелковский, Л. С. Азарх, А. И. Панфилов ; под ред. Н. П. Ветлова. – М. : Воениздат, 1966. – 428 с.

Копанев, П. И. Теория и практика письменного перевода : учеб. пособие. Ч. 1. Перевод с немецкого языка на русский / П. И. Копанев, Ф. Беер. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 272 с.

Коржавин, А. В. Пособие по техническому переводу с французского языка на русский : учеб. пособие / А. В. Коржавин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1988. – 192 с.

Комиссаров, В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский = A Manual of translation from English into Russian : учеб. пособие / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высшая школа, 1990. – 128 с.

Крупнов, В. Н. Курс перевода : англ. яз.: общественно-политическая лексика / В. Н. Крупнов ; под ред. Л. С. Бархударова. – М. : Международные отношения, 1979. – 232 с.

Переклад англомовної технічної літератури : електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металлу : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 296 с. – (Dictum Factum).

 
Особенности перевода авиационной технической документации на английский язык : учеб. для студентов вузов / Ю. Г. Андриенко, Ю. Н. Богдан, А. Г. Гребеников [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2003. – 441 с.
«Высокое искусство»

 
«Он умел молчать на семи языках»
Фридрих Вольф


 


Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : около 22 000 терминов : для студентов и школьников / сост. С. М. Андреев, К. К. Васицкий, Б. Ф. Улищенко. – Харьков : Факт, 1999. – 704 с.

Чешско-русский словарь по электротехнике и электронике : около 30 000 терминов. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 528 с.

Мурашкевич, А. М. Русско-французский авиационно-космический словарь : около 60 000 терминов : в 2-х т. Т. 1. А-Н / А. М. Мурашкевич, В. М. Борщ, Ю. И. Снешко ; под ред. А. М. Мурашкевича. – М. : Воениздат, 1991. – 448 с.

 
Французско-русский металлургический словарь : около 55 000 терминов / А. Ф. Мырцымов, Л. Б. Вульфович, Л. Б. Вульф, В. П. Аверьянова [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1988. – 736 с.

Російсько-українсько-англійський словник з механіки / Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, Укр. мов.-інформ. фонд ; уклад. В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков. – Київ : Наукова думка, 2008. – 512 с. – (Словники України).

Ходаков, В. Є. Навчальний термінологічний російсько-українсько-англійський словник : комп'ютернi наук и: навч. посiб. з комп'ют. наук та комп'ют. iнженерiї / В. Є. Ходаков, В. О. Костiн ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон : ХДТУ, 2000. – 494 с.

Итальянско-русский словарь по радио и электронике / сост. Н. М. Тетерич, И. Р. Геккер, Т. А. Шмаонов. – М. : Физматгиз, 1959. – 448 с.

Хисберт, М. Испанско-русский учебный словарь : 6 000 слов с приложением / М. Хисберт, В. А. Низский. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Русский язык, 1978. – 400 с.

Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів = English-Russian-Ukrainian Dictionary on Economics and Finance : 10 000 термінів-слів і словосполучень / за ред. Д. П. Богині. – 2-ге вид., стер. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 448 с.

Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 30000 слів + грамматика / уклад. Д. О. Романов. – Донецьк : БАО, 2004. – 384 с.

Мудров, Б. Г. Карманный русско-китайский словарь : около 8 500 слов / Б. Г. Мудров, Н. М. Яновский. – 2-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1988. – 214 с.

Бокарев, Е. А. Эсперанто-русский словарь = Esperanta-rusa vortaro : около 26 000 слов / Е. А. Бокарев. – 2-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1982. – 488 с.

Краткий японско-русский словарь иероглифов : 2300 иероглифов / Н. Д. Неверова, Р. Б. Ноздрева, Т. А. Розанова, Т. И. Тарасова. – 2-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 416 с.
Дополнительная литература
 
Русско-немецкий словарь / сост. О. Н. Никонова. – М. : ЮНВЕС, 1996. – 472 с.

Котик, М. Г. Немецко-русский словарь по авиации и космонавтике = Deutsch-russisches worterbuch fur luft-und raumfahrt : около 56 000 терминов / М. Г. Котик, В. Г. Рухадзе. – М. : Русский язык, 1984. – 798 с.

Новий німецько-український українсько-нiмецький словник = Das Neue Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 60 000 слів / уклад. В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко. – Харків : ДИВ, 2009. – 576 с.

Берсон, А. С. Немецко-русский и русско-немецкий патентный словарь = Deutsch-ruusisches und russisch-deutsches patent-worterbuch : около 17 000 терминов / А. С. Берсон, А. А. Лиллевяли, Б. П. Мясников ; под ред. А. Н. Морозова, В. Л. Чурилова, А. С. Берсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1981. – 416 с.

Карабан, В. І. Українсько-англійський юридичний словник = Ukrainian-English law dictionary : понад 65 тисяч українських термінів, слів і словосполучень юридичної підмови / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 976 с. – (Dictum Factum Translation Series).

Хорнби, А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа. Т. 1. A–L / А. С. Хорнби. – М. ; Оксфорд : Русский язык : Оксфорд Юниверсити Пресс, 1982. – 510 с.

Новий українсько-російський і російсько-український словник = Новый украинско-русский и русско-украинский словарь : 60 000 слів / уклад. О. Ю. Петраковський. – Харків : Див, 2008. – 576 с.

Костров, А. Д. Русско-английский англо-русский военный словарь = Russian-English English-Russian Military Dictionary : 50 000 терминов / А. Д. Костров. – М. ; Минск ; Киев : Технические словари, 2000. – 700 с.

Зінов'єва, Л. О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian Ukrainian-English : 101 000 слів / Л. О. Зінов'єва. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 768 с.

Сучков, С. В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике : около 15 000 терминов / С. В. Сучков ; под ред. Р. В. Петрова. – М. : Русский язык, 1990. – 436 с.
Русско-английский словарь. – М. : [б. и.], 1996. – 574 с.

Англо-русский словарь по космонавтике / сост. Ф. П. Супрун, К. В. Широков ; под ред. А. А. Благонравова. – М. : Воениздат, 1964. – 304 с.


 
Назад к списку