Храм культуры и науки


27-09-2017
Назад к списку
Храм культуры и науки
к Всеукраинскому дню библиотек

 
Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : Матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Харків 2011. – 84 с.

Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества : организация и технология / Л. З. Амлинский. – СПб. : Профессия, 2008. – 200 с.

Арзуханов, А. С. Эффективность обслуживания в научно-технической библиотеке : метод. пособие / А. С. Арзуханов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с.

Брежнева, В. В. Информационное обслуживание : продукты и услуги библиотек и информационных центров / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Профессия, 2004.– 304 с.

Брофи, П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / П. Брофи ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2010. – 358 с.

Березюк, Н. М. Неизвестный В. Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821–1826 гг. / Н. М. Березюк. – Харьков : Тимченко, 2008. – 312 с.

Березюк, Н. М. Библиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за 200 лет (1805 – 2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Харьков : Тимченко, 2006. – 390 с.

Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар 14 – 16 апр. 2009 г. : доклады / Б-ка УИПА, НТБ Нац. аэрокосм. ун-та «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков, 2009. – 74 с.

Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / МОНУ, Нац. аєрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», Науч.-техн. б-ка. – Харьков, 2010. – 90 с.

Библиотеки і бібліотекарі в процесі змін / Розроблено робочою групою «Спеціальний професійний портрет»; федерал. об’єднаня нім. бібл. союзів під керівництвом Уте Краус–Ляйхерт. – Київ : Юніверс, 2002. – 56 с.

Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; ред. Ю. А. Гриханов. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300 с.

Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : Матеріали наук.-практ. конф. 30 листоп. – 1 груд. 2004 р. / М-во аграрної політики України, Хар. нац. техніч. ун-т. сільськ. господ. ім. Петра Василенка. – Харків, 2004. – 126 с.

Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / Ан УССР, Центральная научная библиотека им. В. И. Вернадского; отв. ред. Н. И. Сенченко. – Киев : Наук. думка, 1990. – 136 с.

Большие и малые библиотеки России : справочник. – М. : Либерия, 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – 832 с.

Від ХІХ до ХХІ століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харківська державна бібліотека ім. В. Г. Короленка» ; уклад. О. П. Куніч ; ред. кол. В. Д. Ракитянська, І. Г. Левченко, І. Я. Лосієвський, Н. І. Капустіна. – Харків : ІРІС, 2011. – 368 с.

Вісник наукової бібліотеки. Вип. 2 : Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги / М-во аграр. політики України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп. ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2012. – 218 с.

Гончаров, М. В. Практическая реализация библиотечного интернет-комплекса : науч.-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов ; под ред. Л. А. Казаченковой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 192. с.

Горбачевский, Б. С. Люди, книги, библиотеки: науч.-попул. очерки / Б. С. Горбачевский. – М. : Кн. палата, 1963. – 200 с.

Дрешер, Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : уч.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 с.

Дригайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза: науч.-практ. пособ. / В. Г. Дригайло. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 624 с.

Дригайло, В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Либерея, 2004. – 328 с.

Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали шк.-семінару, м. Харків, 8 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад. Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко; ред. І. І. Царенко. – Харків : УІПА, 2011. – 32 с.

Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб. пособие / Е. Ю. Качанова ; науч. ред. А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2007. – 336 с.

 
Качество технологий – качество жизни : Междунар. науч.- практ. конф. 8–12 сент. 2012 г., Солнечный берег, Болгария : [сб. тез.] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Укр. инж.-пед. акад., Техн. ун-т Габрово. – Харьков : УИПА, 2012. – 128 с.

Коршунов, О. П. Библиографоведение: общий курс / О. П. Коршунов. – М. : Кн. палата, 1990. – 232 с.

Новітні інформаційні технології та бібліотека. – Київ : Британська Рада в Українi, 2000. – 108 с.

Очерки истории вузовских библиотек г. Харьков / М-во образования и науки Украины, Народная украинская академия. – Харьков : Глобус, 2001. – 528 с

Провідні бібліотеки України : довідник 2006-2007 / уклад.: В. Г. Дригайло, Є. М. Шмельов. – Київ : Шмельов В.Є., 2006. – 154 с.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотека : Всеукр. наук.-практ. конф., 28 берез. 2012 р. : матеріали / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектрон., Асоц. сучас. інформ.-бібл. технол. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 105 с.

Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Свістельник. – Київ : Кондор, 2012. – 182 с.

Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Изд-во ФАИР, 2007. – 688 с.

Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 192 с.

Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : Фоліо, 2012. – 156 с.

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / сост.: Н. И. Гендина., Н. И. Колкова., И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М. : Школьная библиотека, 2003. – 296 с.

 
Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : 1886–2011 : каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність : [у 4 ч.] / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2011. – 485 с.

Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; Київ: Знання, 2009. – 487 с.

Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : до 60- річчя від дня народж. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т .О. Шикаленко. – Київ : ХДАК, 2010. – 164 с.

Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті : бібліогр. покажч.: до 125-річчя від дня народження / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, С. І. Гордєєв, О. М. Левченко ; наук. ред. О. І. Чепалов. – Харків : ХДАК, 2012. – 220 с.

Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958–2007) : до 50-ї річниці заснування академії : бібліогр. покажчик / МОНУ, УІПА ; уклад.: О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко. – Харків : УІПА, 2007. – 60 с.

История ХАИ : к 80-ти летию основания университета : библиогр. указ. / сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2010. – 257 с.

Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / МОНУ, Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. І. Єрьоміна, І. І. Царенко, Т. В. Калініченко, О. А. Мельниченко; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Харків : УІПА, 2009. – 133 с.

Иванов Виктор Георгиевич : к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / МОНУ, Укр. инж.- пед. акад. ; сост.: Е. И. Еремина, С. В. Карпенко, А. С. Кипоренко, Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Харьков : УИПА, 2011. – 49 с.

Історія повітроплавання та авіації : бібліограф. покажч. літератури. Ч. 1 / МОН України, НАУ, НТБ; уклад. М. Ф. Семенова ; ред. Г. М. Воскобойнікова. – Київ : НАУ, 2003. – 66 с.

Сергей Константинович Шелковый : к 60-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / МОН Украины, НТУ «ХПИ», Научно-техн. б-ка ; сост. Л. П. Семененко. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 192 с.

Сторінки книжкових скарбів бібліотеки : путівник / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва; Фундаментальна бібліотека. – Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2007. – 43 с.

Економічна Україніка; бібліограф. покажч. (1990–2004 рр.) наук. видання / уклад: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред.: В. М. Гриньова, О. М. Щербаха. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 204 с.

Поляков Микола Вікторович : бібліограф. покажч. наук. та навч.-метод. пр. / уклад. В. С. Савчук. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 120 с.

Кащеєв Борис Леонідович :біобібліограф. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 37 с.

Богуш, Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 9–12.

Пашкова, В. С. Кодекс етики бібліотекаря / В. С. Пашкова, О. І. Романюк, В. В. Загуменна, Н. І. Хілобоченко, Т. В. Куриленко // Бібліотечний форум. – 2014. – № 1. – С. 57.

Грабар, Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Н. Грабар // Бібліотечний форум. – 2014. – № 3. – С. 5–7.

Загоруйко, И. Управление процесами использования информационных ресурсов в библиотеке высшего учебного заведения / И. Загоруйко, В. Пыхтина // Бібліотечний форум. – 2010. – № 1. – С. 8–12.

Медведєва, В. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності / В. Медведєва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 23–25.

Кулієва, Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16–18.

Кулієва, Т. Сучасний менеджер бібліотеки / Т. Кулієва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 27–29.

Бачинська, Н. Базові концепції модернізації вищої освіти в Україні / Н. Бачинська // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 32–35.

Подвижниця бібліотечної справи. До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (1871–1949) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 2. – С. 34–41.

Журавльова, І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання : нова якість роботи / І. Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 3–8.

Браун, С. Библиотека в кармане / С. Браун // В мире науки. – 2008. – № 8. – С. 74–77.

Кудряшова, Г. Ю. Библиотека в системе управления знаниями университета: аспекты и проекты / Г. Ю. Кудряшова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 7. – С. 77–85.

Лапина, М. С благодарной памятью о К. И. Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 51–54.

Кушнаренко, Н. Відома постать вітчизняного бібліотекознавства / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 43–47.

Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–42.

Кушнаренко, Н. Відомий український дослідник, педагог, бібліограф / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 61–63.

Глибицкая, С. Григорий Чириков (1835–1881): библиограф, краевед, искусствовед / С. Глибицкая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 41–43.

Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості / О. Шкира // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.32–34.

Назарьєва, С. Провідний підрозділ університету – бібліотека / С. Назарьєва // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 30.

Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 4–5.

Назад к списку