24 серпня – День незалежності України


01-01-2014
Назад к списку
23 серпня – День Державного Прапора України

1 .  Сергійчук, В. І. Доля української символіки / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

2 .  Національна символіка : Пам’ятки України. Кн. 1. – 2-е вид. – К. : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

3 .  Савчук, Ю. Державна символіка Батьківщини / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. &nash; № 1. – С. 4–11.

День незалежності України

1 .  Україна. Конституція // Конституція України [ Текст ] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222–IV ; станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. – К., 2006. – 124 с.

2 .  Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Л. : Світ, 1996. – 296 с.

3 .  Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХI століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 4-е вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.

4 .  Історія України та її державності : навч. посіб. / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – 3-е вид., перероб. і допов. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

5 .  Сосса, Р. І. Історія картографування території України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. І. Сосса. – К. : Либідь, 2007. – 336 с.

6 .  Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

7 .  Куликов, Д. Россия без Украины, Украина без России / Д. Куликов // Финансовые риски. – 2006. – № 4 (45). – С. 5–20.

8 .  Каганець, І. Як створити державу нової епохи / І. Каганець // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 8–9.

9 .  Калиновська, Н. Примножили славу України / Н. Калиновська // Українська культура. – 2005. – № 3–4. – С. 24–25.

10 .  Сергійчик, В. Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 3.

11 .  Величко, Ю. Ми обрали незалежність / Ю. Величко, Є. Ходун, Л. Лисенко // Губернія. – 2005. – № 11. – С. 4–11.

12 .  Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5.

13 .  Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій: навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

14 .  Петровський, В. В. Історія України : Неупереджений погляд: Факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : ШКОЛА, 2007. – 592 с

15 .  Касьянов, Г. В. Україна 1991-2007 : нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – К. : Наш час, 2007. – 432 с.

16 .  Політична історія України. ХХ століття. : У 6-ти. Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / за ред. І.Ф. Кураса та інш. – К. : Генеза, 2003. – 696 с.

17 .  Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с.

18 .  Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

19 .  Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5.

20 .  Морозов, О. Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України // О. Ф. Морозов // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 2. – С. 26–30.

21 .  Сенченко, Н. Независимость Украины и средства массовой информации / Н. Сенченко // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 10–19.

22 .  Выбор Украины : Гость – посол Украины в России Олег Демин // Международная жизнь. – 2007. – № 11. – С. 68–87.


Назад к списку