День работников образования


01-10-2015
Назад к списку
Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2007. – 448 с.

Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 312 с.

Гендерна педагогіка : хрестоматія : навч. посіб. / за ред. В. Гайденко. – Суми : Унів. книга, 2006. – 314 с.


Радуги, А. А. Педагогіка : учеб. пособие / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2002. – 272 с.


Ніколаєнко, С. Якісна освіта – шлях до справедливого суспільства знань / С. Ніколаєнко. – Київ : МП Леся, 2013. – 108 с.


Маніловська, Г.Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Маніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 2-е вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія
2006, 2010. – 375 с.


Бєлова, О. К. Педагогічні технології в сучасній освіті : навч. посіб. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко. – Харків : Контраст, 2008. – 148 с.


Кремень, В. Освіта і наука України : шляхи модернізації. Факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с.


Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 424 с.


Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в України / В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2003. – 416 с.


Карпенко, В. Н. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : навч. посіб. / Н. В. Карпенко. – Київ : Каравела, 2008. – 192
с.


Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / за ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с.


Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с.


Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека освітньої політики / за ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004.
– 112 с.


Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практи. комент. / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : СДМ–Студіо, 2002. – 323 с.


Права та гарантії студента : зб. нормативно-правових док. / укл. Г. Ф. Труханів, С. М. Романюк, А. І. Клименко, О. С. Цибін. – Київ : Четверта хвиля, 2005. –
380 с.


Дабагян, А. В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / А. В. Дабагян, А. М. Михайличенко; под ред. Л. Л. Товажнянского. – Харьков :
Форт, 2001. – 320 с.


Блага, К. Я– твой учитель, ты–мой ученик : кн. для учителя / К. Блага, М. Шебек; пер.с чеш. Д. М. Прошуниной. – М. : Просвещение, 1991. – 143 с.


Макаренко, А. С. Педагогическая поэма : роман / А. С. Макаренко. – М. : Моск. рабочий, 1986. – 639 с.


Сухомлинський, В. А. О воспитании / Сухомлинський, В. А ; сост. и авт. вступит. очерков С. Соловейчик. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1979. – 270 с.


Макаренко, А. С. О воспитании / А. С. Макаренко. – М. : Политиздат, 1988. – 256 с.


Сухомлинський, В. А. Сердце отдаю детям / Сухомлинський, В. А. – 2–е изд. – Киев : Радянська школа, 1971. – 244 с.


Сухомлинський, В. А. Об умственном воспитании / Сухомлинський, В. А ; сост и авт. вступит. Очерков М. И. Мухин. – Киев : Радянська школа, 1983. – 224 с.


Школа нового типа – аэрокосмический лицей ХАИ : пособие для поступающих / Н. Д. Волкова, В. И. Горлова, Л. С. Завертанная, Е. П. Томилова. – Харьков :
ХАИ, 2002. – 36 с.


Макаренко, А. С. Вибранні педагогічні твори : статті, лекції, вступи / А. С. Макаренко ; за ред. Є. М. Мединського, І. Ф. Свадковського ; пер. з рос. вид. – Київ ;
Харків : Радянська школа, 1950. – 303 с.


Тарасова, С. Учительница первая моя / С. Тарасова // Знание сила. – 2013. – № 10. – С. 105–106.


Моісєєва, Н. Виховання гармонійної особистості – пріоритет сучасного ВНЗ / Н. Моісєєва, А. Левкін // Новий колегіум. – 2014. – № 2. – С. 30–35.


Любимов, Л. Образование XXI века: от школьного детства до пенсии / Л. Любимов // Новий колегіум. – 2014. – № 1. – С. 3–7.


Астахова, В. Формирование интеллектуального потенциала общества – главная миссия высшей школы / В. Астахова // Новий колегіум. – 2014. – № 1. – С.
29–34.


Соколова, О. Проблеми адаптації першокласників до школи як складова безперервної освіти / О. Соколова // Новий колегіум. – 2012. – № 1. – С. 39–42


Кремень, В. Г. Учитель у сучасних соціокультурних контекстах / В. Г. Кремень // Новий колегіум. – 2007. – № 5. – С. 3–5.


Харківська, Л. Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст. / Л. Харківська // Новий колегіум. – 2011. – № 3. – С. 33–38.


Хорунжий, М. Наукова-педагогічна школа як основа інтелектуального потенціалу університетського закладу / М. Хорунжий // Університетська освіта. – 2012. –
№ 2. – С. 20–26.


Огородник, Т. Учитель, научи ученика! / Т. Огородник // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 1. – С. 11–14.


Грищенко, В. И. высшее образование в информационную эпоху: вызов глобализации / В. И. Грищенко // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 2. –
С. 6–9.


Коротченко, Н. Лицей моей мечты / Н. Коротченко // За авиакадры. – 2001. – № 11. – С. 2.


Гаращук, О. Підвищення якості підготовки кадрів – фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 22–36.


Козієвська, О. Вища освіта в Україні: уроки реформування / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 49–62.


Галиця, О. Психологічний портрет педагога / О. Галиця // Вища школа. – 2014. – № 5/6. – С. 51–59.


Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи // Вища школа. – 2014. – № 5/6. – С. 60–63.


Дніпров, О. Концептуальні засади розвитку освіти України / О. Дніпров // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 7–12.


Грицюк, Л. Реалізація програм «Подвійний диплом» як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева //
Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 46–54.


Виткалов, С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога / С. Виткалов // Вища школа. – 2014. – № 11/12. – С. 85–90.


Терлецька, Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект / Ю. Терлецька // Вища школа. –
2014. – № 1. – С. 81–90.


Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова ; под ред. Б. Г. Кулбанова. – Львів : Вища школа, 1984. – 160 с.


Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. слов. / В. I. Астахова, К. В. Астахова, А. О. Гайков [и др.]. – Харьков : ГЛОБУС, 1998. – 736 с.


Дмитриев, Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. – М. : Народное образование, 1999. – 208 с.


Вищі навчальні заклади України : інформ. довідник. Вип. 2 / Інформ. агенція «Освіта України». – Харків : Торсінг, 2001. – 184 с.


Ахметов, С. М. Усилия по адаптации и социализации студентов / С. М. Ахметов // Специалист. – 2003. – № 10. – С.27–29.


Борисова, Е. Р. Лидерство в высшем образовании / Е. Р. Борисова // Управление персоналом. – 2004. – № 3. – С. 56–60.


Шевченко, А. Е. Результаты исследования причин неуспешности студентов / А. Е. Шевченко, Н. Г. Белова // Специалист. – 2004. – № 2. – С. 20–21.


Величко, Т. А. Обучение студентов культуре общения / Т. А. Величко // Специалист. – 2004. – № 3. – С. 26.


Мінасян, А. Сучасні моделі освіти / А. Мінасян // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 113–118.


Коледж або ВНЗ – аргументи для батьків // Сучасна освіта. – 2015. – № 7/8. – С. 14.


Кантровиц, Б. Наука обучения / Б. Кантровиц // В мире науки. – 2014. – № 10. – С. 59–64.


Красильникова, Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. – 2014. – № 11/12. – С. 24–35.


Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / за ред. І. Я. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2006. – 606 с.


Study in Ukraine. – Kyiv : I. S. L., 2000. – 165 p.

 

Назад к списку