День Конституции Украины


23-06-2016
Назад к списку
Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV ; станом на 1січня 2006 року : офіц. вид. – Київ, 2006. – 124 с.

Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні: мунiципальне право : навч. посiб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – Київ : Атіка, 2000. – 304 с.

Бойко, О. Д. Конституційний процес : посібник / О. Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 568 с.

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

Годованець, В. Ф. Конституційне право України : конспект лекций / В. Ф. Годованець. – Київ : МАУП, 2000. – 216 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад. Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Музична Україна, 2006. – 56 с.

Дорошенко, Д. Нарис історії України : в 2 т. Т. 2. (вiд половини 17 столiття) / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус, 1992. – 349 с.

Забарний, Г. Г. Основи держави і права : навч. посіб. / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. – Київ : Паливода, 2001. – 240 с.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

Історія держави і права України : курс лекцiй / за ред. В. Г. Гончаренко. – Київ : Вентурi, 1996. – 288 с.

Касынюк, Л. А. Основы конституционного права Украины : учеб. пособие / Л. А. Касынюк. – Харьков : Одиссей, 1999. – 192 с.

Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544 с.

Костюченко, О. А. Основи конституційного права України : конспект лекцiй / О. А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1999. – 56 с.

Кульчицкий, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2001. – 592 с.

Маляр, И. В. Основы правоведения : учеб. пособие / И. В. Маляр. – Харьков : Країна мрій, 2002. – 224 с.

Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

 
Основи законодавства України : підруч. для курсантів вищих військових навч. закладів / В. П. Базов, А. М. Бережний, О. М. Боярчук [та ін.]. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 617 с.

Основи конституційного права України : підручник / за ред. В. В. Копейчикова. – Київ : Юрінком, 1997. – 208 с.

Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.

Речицкий, В. В. Конституционализм. Украинский опыт / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – 160 с.

Речицкий, В. В. Свобода и государство / В. В. Речицкий. – Харків : Фолио, 1998. – 144 с.

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.

Украина. Конституция. Конституция Украины / Украина. Конституция. – Харьков : Одиссей, 2008. – 64 с.

Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – 2-ге вид., перероб. и доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Хома, Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. / Н. М. Хома. – 4-те вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 480 с.

Шпиталенко, Г. А. Конституція України як Основний Закон держави / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко // Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2006. – С. 55–90.

Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В. М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право : слов. термінів / П. П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568 с.

Козюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.

Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47–54.

Конституційна реформа в Україні: здобутки та перспективи / О. Святоцький // Право України. – 2009. – № 11. – С. 6–11.

Тацій, В. Наукові засади конституційного реформування в Україні / В. Тацій // Право України. – 2009. – № 11. – С. 12–18.

Степко, М. Ф. Конституція України – гарант захисту прав людини / М. Ф. Степко // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 86–112.

Сергійчик, В. Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах / В. Сергійчик // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 3.

Мельник, В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Право України. – 2009. – № 5. – С. 61–66.

Сазонов, М. І. Складний шлях українського конституціоналізму (політологічний аналіз) / М. І. Сазонов // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 40–50.

Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.

Малишев, О. В. Право людини на життя: конституційно-правовий аспект / О. В. Малишев // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 3. – С. 30–38.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України». (Проект) // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 3–12.

Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.

Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.

Біденко, М. Життя за законом / М. Біденко // Слобідський край. – 2008. – 28 черв. (№ 73).

Павленко, С. Своеобразный казацкий парламент–Старшинская рада–должен был собираться трижды в год. Гетьман Пилип Орлик – составитель первой конституции Украины / С. Павленко // Голос Украины. – 2008. – 27 июня. (№ 121).

 
Решодько, Л. Великий поворот : [Четвертый Универсал Центральной Рады : к 75-й годовщине со дня провозглашения] / Л. Решодько // Голос Украины. – 1993. – 23 янв. (№ 13).

Томенко, М. Історія української Конституції / М. Томенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 19 листопада (№ 215).


Назад к списку