Веселая нация – студенты


25-01-2017
Назад к списку
Україна. Закони. Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. коментар / под ред. В. Г. Кременя. – Київ : ПП СДМ-Студіо, 2002. – 328 с.

Україна. Закони. Закон України «Про вищу освіту» : проект / Україна. Закони ; М-во освіти і науки України. – Харків : НТУ ХПІ, 2010. – 79 с.

Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – Львів : Магнолія-2006. – 375 с.

Арыдин, В. М. Учебная деятельность студентов : справ. пособ. для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В. М. Арыдин, Г. А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с.

Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / під ред. Т. Ю. Осипова. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с.

Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. ; за ред.: В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.

Волков, Н. И. Тестовый контроль знаний / Н. И. Волков, А. Н. Алексеев, Н. А. Алексеев. – Сумы : Универ. кн., 2004. – 109 с.

Гайдачук, В. Е. Научно-исследовательская работа студентов : конспект лекций / В. Е. Гайдачук, И. М. Тараненко. – Харьков : ХАИ, 2002. – 150 с.

Гейхман, В. Л. Высшая школа: правовые вопросы : справочник / В. Л. Гейхман, Т. П. Мотиль ; под ред. В. А. Северцева. – Киев : Лыбидь, 1990. – 368 с.

Государственная национальная программа «Образование» (Украина XXI века). – Киев : Райдуга, 1994. – 62 с.

Журавський, В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод. вид. / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с.

Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2003. – 416 с.

Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : докум.-худ. дилогія / відпов. ред. О. С. Рибка. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528 с.

Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с.

Инженер ХХІ века : Личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М. Е. Добрускина. – Харків : Рубікон, 1999. – 512 с.

Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи (до 115 річниці Харків. Держ. Політех ун-ту) : праці Міжнар. наук.-метод. конф. 28–30 берез. / М-во освіти і науки України, Харків. держ. політехн. ун-т, Харків. обл. адмін., Упр. освіти виконкому Харків. обл. ради народ. депутатів. – Харків : Харків. держ. політехн. ун-т, 2000. – 336 с.

Интенсификация творческой деятельности студентов / Казанский ун-т ; под ред.: В. И. Андреева, Г. Мельхорна. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1990. – 198 с.

Карпухин, О. И. Студент сегодня – специалист завтра / О. И. Карпухин, В. А. Куценко. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 144 с.

Концепция учебно-вспомогательной работы в Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков : ХАИ, 2003. – 24 с.

Королева, Г. И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г. И. Королева, Г. А. Петрова. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1984. – 184 с.

Кравчук, П. Ф. Формирование развитой творческой личности студента : филисофско-социологический и методологический анализ / П. Ф. Кравчук. – Киев : Выща шк.,1984. – 156 с.

Микитась, В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ : Абрис, 1994. – 288 с.

Ніколаєнко, С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2005. – 319 с.

Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – 253 с.

 
Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / за ред. Я. Я. Болюбаша. – [Б. м.], 2004. – 304 с.

Олейник, А. В. Теория лигрилы: полет на Марс и смежные вопросы : шуточное пособие для студ. ХАИ об употреблении спиртного / А. В. Олейник. – Харьков : Новое слово, 2003. – 44 с.

Права та гарантії студента : зб. нормативно-правових док. / уклад.: Г. Ф. Труханов, С. М. Романюк, А. І. Клименко, О. С. Цибін. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 380 с.

Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації : зб. осн. нормативних актів (станом на 2 квіт. 2008 р.) / уклад. О. М. Ярошенко. – Харків : Право, 2008. – 616 с.

Права человека : сб. универ. и регион. междунар. док. / сост. Л. Н. Шестаков. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 205 с.

Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / за ред. В. Г. Кремень та ін. – Київ, 2004. – Вип. 37. – 195 с.

Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів /  за заг. ред. І. О. Вакарчука. – Київ : Знання України, 2008. – 410 с.

Студент на пороге ХХІ века / ред. Н. И. Рейнвальд. – М. : Изд-во ун-та дружбы народов, 1990. – 152 с.

Астахова, Е. Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2012. – № 2. – С. 3–4.

Бабочкин, П. И. Студент как социальный субъект образовательной деятельности / П. И. Бабочкин // Философские науки. – 2007. – № 12. – С. 100–113.

Бондаренко, М. Розробка класу «Студент» об'єктно орієнтованого простору для підсистеми моніторингу якості знань за кредитно-модульною системою навчання / М. Бондаренко // Новий колегіум. – 2013. – № 1. – С. 41–46.

Обозная, Е. Отношения преподаватель – студент в рамках личностно-ориентированной парадигмы вузовского образования / Е. Обозная // Новий колегіум. – 2012. – № 2. – С. 14.

Даньшева, С. Фундаментализация образования как основа формирования профессиональной мобильности инженера / С. Даньшева, Е. Полупан // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 31–35.

Кліменко, В. Університет – факультет – кафедра – студент / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 91–98.

Капера, І. Українська молодь у контексті соціальних змін / І. Капера // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 93–100.

Богданова, Н. Естетичний чинник у структурі студенського самоврядування / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 65–70.

Карпаш, М. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / М. Карпаш, Є. Крижанівський, О. Карпаш // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 55–60.

Подольская, Е. Студент – главный герой проекта: тема вечная и совершенно новая / Е. Подольская // Новий колегіум. – 2008. – № 2. – С. 53–54.

Лапина, М. Карцер как воспитательная мера в университетах России ХІХ – начала ХХ вв. / М. Лапина // Новий колегіум. – 2003. – № 1. – С. 50–55.

Посохов, С. И. Форменная одежда студентов императорских российских университетов / С. И. Посохов // Університети. Наука и просвещение. – 2000. – № 2. – С. 36–43.

Бучнєва, Н. Побачити Париж… і стати студентом! / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. – 2010. – № 3. – С. 10–11.

Кращі ВНЗ США: університети Ліги Плюща (Ivy Leadue Universities) // Сучасна освіта. – 2015. – № 11. – С. 8–10.

Найпопулярніші країни серед українців для навчання за кордоном // Сучасна освіта. – 2015. – № 9/10. – С. 8–9.

Харді, К. Популярність Німеччини серед українських студентів зростає / К. Харді, В. Саков, А. Грабська // Сучасна освіта. – 2015. – № 12. – С. 8–9.

Безкоштовна освіта в Швеції // Сучасна освіта. – 2016. – № 3/4. – С. 11.

Про китайську освіту, студентів та університети // Сучасна освіта. – 2016. – № 5/6. – С. 8–10.

Медицина майбутнього – нові професії // Сучасна освіта. – 2016. – № 9/10. – С. 16–17.

Світ нанотехнологій: професія майбутнього // Сучасна освіта. – 2015. – № 3/4. – С. 14–16.

Професії в енергетиці // Сучасна освіта. – 2015. – № 1/2. – С. 12–13.

Навіщо потрібна друга вища освіта? // Сучасна освіта. – 2015. – № 7/8. – С. 16–17.

Васильченко, А. Статус студента Земли / А. Васильченко // Кампус. – 2009. – № 7. – С. 26–29.

Васильченко, А. Города студентов. Университетские города Европы / А. Васильченко // Кампус. – 2009. – № 7. – С. 30–34.

Боклан, К. Higher education in USA / К. Боклан // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 30–33.

Мукан, В. День студента от А до Я / В. Мукан // Кампус. – 2009. – № 6. – С. 12–15.

Рашкевич, Ю. Национальная интерпретация Болонского процесса: стереотипы или отсутствие понимания? / Ю. Рашкевич // Кампус. – 2009. – № 7. – С. 7–9.

Ремественский, Ю. Болонская реформа: от любви до ненависти – 10 лет / Ю. Ремественский // Кампус. – 2009. – № 4. – С. 30–34.

Мукан, В. Болонская система: прогресс или деградация? / В. Мукан // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 40–43.

Артюх, А. Студентське самоврядування: вчора, сьогодні, завтра / А. Артюх // Я, студент. – 2007. – № 4/5. – С. 4–5.

Шулика, Н. А. Субъектная позиция студента – основа развития его информационной культуры / Н. А. Шулика // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – № 12. – С. 84–88.


Назад к списку