Литература о культуре и традициях славянского народа


Будур, Н. Русский народный календарь / Н. Будур. - [Б. г.] : РООССА, 2007. - 70 с.
Слов'янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / [упор. О. А. Кононенко]. - К. : Асоціація ділового співробітництва український міжнвродний культурний центр, 2008. - 784 с.
Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 1. Т. 1. (Зимовий цикл). Т. 2. (Весняний цикл) / С. Килимник. - К. : Обереги, 1994. - 392 с.
Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 2. Т. 3. (Весняний цикл). Т. 4. (Літній цикл) / С. Килимник. - К. : Обереги, 1994. - 524 с.
Круглый год. Русский земледельческий календарь / [сост. А. Ф. Некрылова]. - М. : Правда, 1991. - 496 с.
Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, Горленко В. Ф. [та ін]. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Либідь, 1993. - 288 с.
Українські прислів'я та приказки / [упор. Т. М. Панасенко]. - Х. : Фоліо, 2006. - 351 с.
Булашев, Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. Булашев. - К. : Довіра, 1993. - 414 с.


Фредерик М. Денни Религиозные традиции мира : в 2 т: пер. с англ. Т. 2. / Фредерик М. Денни ; [пер. с англ. В. В. Федорина]. - М. : Крон-Пресс, 1996. - 640 с.

Свята та обряди радянської України / О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінчин. - К. : Наук. думка, 1971. - 270 с.

Дарманський, П. Обряд у житті людини / П. Дарманський. - К. : Політвидав України, 1974. - 200 с.

Скрипник, Г. А. Етнографiчнi музеї України : становлення i розвиток / Г. А. Скрипник. - К. : Наукова думка, 1989. - 304 с.

Етнографiя України : навч. посiб. : гриф МОН / під ред. С. А. Макарчука. - М. : Свiт, 1994. - 520 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше : по збірникам 1864 р. О.В. Марковича та інших / упоряд. М. М. Пазяк. - К. : Либідь, 1993. - 766 с.

Українські прислів'я та приказки / [упоряд. С. В. Мишанич, М. М. Пазяк]. - К. : Дніпро, 1984. - 390 с.

Прислів'я та приказки : взаємини між людьми / [упоряд. М. М. Пазяк] ; Інститут мистецтвознавства,фольклору та етнографії АН УРСР. - К. : Наук. думка, 1991. - 440 с.

Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1975. - 80 с.

Бєлов, А. В. Від різдва Христового : атеїстичні нариси для сер. та старшого шк. віку / А. В. Бєлов. - К. : Веселка, 1985. - 200 с.

Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1973. - 80 с.

Назад