Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow II квартал 2015 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Четверг, 14 Декабря 2017    
II квартал 2015 года
11.07.2015 г.
Список тем

 1. 001 Наука та знання/Наука и знания/Science and knowledge in general. Organization of intellectual work
 2. 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера/Компьютерная наука и технология. Использование компьютера/Computer science and technology. Computing. Data processing
 3. 008 Культурологія/Культурология/Civilization. Culture. Progress
 4. 159.9 Психологія/Психология/Psychology
 5. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science
 6. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence
 7. 37 Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля/Образование. Воспитание. Обучение. Досуг/Education
 8. 51 Математика/Mathematics
 9. 53 Фізика/Физика/Physics
 10. 54 Хiмiя. Кристалографiя. Мiнералогiя/Химия. Кристаллография. Минералогия/Chemistry. Crystallography. Mineralogy
 11. 61 Медичнi науки/Медицинские науки/Medical sciences
 12. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general
 13. 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
 14. 82 Художня література. Літературознавство

1. 001 Наука та знання/Наука и знания/Science and knowledge in general. Organization of intellectual work

1. Науковці України – еліта держави. Т. 3. – Київ : Логос Україна, 2014. – 300 с. – IS»N 978-966-2457-11-7.

Назад к списку

2. 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера/Компьютерная наука и технология. Использование компьютера/Computer science and technology. Computing. Data processing

1. Дейтел, Х. М. Технологии программирования на Java 2 . Кн. 1. Графика, Java»eans, интерфейс пользователя / Х. М. Дейтел, П. Д. Дейтел, С. И. Сантри ; пер.с англ. под ред. А. И. Тихонова. – М. : Бином, 2003. – 560 с. – IS»N 5-9518-0017-Х.

2. Дейтел, Х. М. Технологии программирования на Java 2 . Кн. 3. Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы / Х. М. Дейтел, П. Д. Дейтел, С. И. Сантри ; пер.с англ. под ред. Ю. А. Левчука. – М. : Бином, 2003. – 672 с. – IS»N 5-9518-0034-Х.

3. Бхамидипати, К. SQL. Справочник программиста : пер. с англ. / К. Бхамидипати. – М. : ЭКОМ, 2003. – 304 с. – IS»N 5-7163-0108-8.

4. Дударева, Н. Ю. SolidWorks 2009 для начинающих / Н. Ю. Дударева, С. А. Загайко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 448 с. + CD. – IS»N 978-5-9775-0392-1.

5. Харрингтон, Д. AutoCAD 2002 для конструкторов. Искусство проектирования / Д. Харрингтон, Б. Барчард, Д. Питцер. – К. : ТИД ДС, 2002. – 944 с. – IS»N 966-7992-11-Х.

6. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Харьков, 2014. – Вып. 65. – 244 с.

7. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Харьков, 2014. – Вып. 66. – 244 с.

Назад к списку

3. 008 Культурологія/Культурология/Civilization. Culture. Progress

1. Культурологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України / А. Є. Конверський, О. С. Онищенко, М. В. Попович [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 863 с. – IS»N 978-966-03-6168-3.

Назад к списку

4. 159.9 Психологія/Психология/Psychology

1. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України / С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко, М. А. Кузнєцов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 863 с. – IS»N 978-966-03-5950-5.

Назад к списку

5. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science

1. Кизим, М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак ; Нац. акад. наук України, Наук. - дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків : ІНЖЕК, 2009. – 328 с. – IS»N 978-966-392-251-5.

2. Корпорації: управління та культура : [монографія] / А. Е. Воронкова, М. М. Баб'як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура ; [за заг. ред. А. Е. Воронкової]. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376 с. – IS»N 966-8260-62-7.

3. Нужнова, Ю. А. Оцінювання ефективності збереження і зміни вартості грошей у часі : навч. посіб. / Ю. А. Нужнова. – Харків : ХАІ, 2015. – 56 с. – IS»N 978-966-662-384-6.

4. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. – Львів : Інтелект-Захід, 2004. – 288 с. – IS»N 966-7597-38-5.

Назад к списку

6. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence

1. Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник : гриф МОН УКраїни / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с. – IS»N 978-966-188-120-3.

2. Миколенко, О. І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія / О. І. Миколенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 336 с. – IS»N 978-966-8942-61-7.

Назад к списку

7. 37 Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля/Образование. Воспитание. Обучение. Досуг/Education

1. Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання : навч. посіб. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 210 с. – IS»N 978-966-644-279-9.

2. Шиян, Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. Ч. 1 / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с. – IS»N 966-7924-55-6.

3. Шиян, Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. Ч. 2 / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с. – IS»N 966-609-005-8.

4. Кибернетическая педагогика. ІТ-технологии в образовании и обучении в вузах = Cybernetic Pedagogy. IT-technologies in education and training in higher educational institutions : теория и практика : [монография] / К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. И. Морозова [и др.]. – Харьков : ХНУГХ, 2014. – 243 с. – IS»N 978-966-695-318-9.

5. Кибернетическая педагогика : онтологический инжиниринг в обучении и образовании : [монография] / К. А. Метешкин, О. И. Морозова, Л. А. Федорченко, Н. Ф. Хайрова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 207 с. – IS»N 978-966-695-278-6.

6. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = "Что такое хорошо" : учимся ценить и оценивать высшее образование : Quality matters : how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / [за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 572 с. – IS»N 978-966-2400-37-3.

7. Гризун, Л. Е. Штучний інтелект і його застосування у системах педагогічної діагностики : навч. посіб. / Л. Е. Гризун ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – 151 с. – IS»N 966-8196-10-4.

8. Нариси з історії Харківського національного економічного університету : 1930-2005 рр. : [монографія] / Харк. нац. екон. ун-т ; [під заг. ред. В. С. Пономаренка]. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 328 с.

9. 502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія/Наука об окружающей среде. Энвиронментология. Экология/Environmental science. Conservation of natural resources. Threats to the environment and protection agains

10. Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 304 с. – IS»N 978-966-8942-47-1.

Назад к списку

8. 51 Математика/Mathematics

1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы : [учеб. пособие] / В. К. Егерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемский [и др.] ; под ред. М. И. Сканави. – 6-е изд. – М. : ОНИКС : Альянс-В, 2000. – 608 с. – IS»N 5-249-00397-4.

2. Яковець, В. П. Аналітична геометрія : навч. посіб. / В. П. Яковець, В. Н. Боровик, Л. В. Ваврикович. – Суми : Університетська книга, 2004. – 296 с. – IS»N 966-680-139-6.

3. Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2009. – 648 с. – (Вища освіта). – IS»N 978-966-539-3.

Назад к списку

9. 53 Фізика/Физика/Physics

1. Physics : Textbook for Class 12. Pt. 2. – New Delhi : National Council of Educational Research and Training, 2007. – 558 p. – IS»N 81-7450-671-3.

2. Величко, О. М. Фізичні величини та їх одиниці : довід. посіб. / О. М. Величко, М. Я. Мухаровський. – Київ : Основа, 2004. – 248 с. – (Бібліотека метролога). – IS»N 966-699-072-5.

3. Академик АН УССР Кирилл Дмитриевич Синельников : воспоминания близких и соратников. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2001. – 262 с.

4. Литвинко, А. С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А. С. Литвинко. – Киев : Академперіодика, 2009. – 304 с. – IS»N 978-966-360-118-2.

5. Илья Михайлович Лифшиц. Ученый и человек. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 717 с. – IS»N 966-7070-93-Х.

6. Matsevity, Y. M. Inverse Heat Conduction Problems : in 2 vol. Vol. 1. Methodology / Yu. M. Matsevity. – Kyiv : Nukova Dumka Publishers, 2008. – 428 p. – IS»N 978-966-00-0750-5.

7. Matsevity, Y. M. Inverse Heat Conduction Problems : in 2 vol. Vol. 2 : Applications / Yu. M. Matsevity. – Kyiv, 2008. – 417 p. – IS»N 978-966-00-0751-2.

8. Калиниченко, А. И. Радиационно-акустические эффекты в твердых телах / А. И. Калиниченко, В. Е. Стрельницкий. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 320 с.

9. Экспериментальные методы в физике частиц / Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна : ОИЯИ, 2004. – 374 с. – IS»N 5-9530-0095-2.

10. Сцинтилляторы на основе соединений А ІІ В VI. Получение, свойства и особенности применения / Н. Г. Старжинский, Б. В. Гринев, Л. П. Гальчинецкий, В. Д. – Харьков : Ин-т монокристаллов, 2007. – 296 с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – IS»N 978-966-02-4430-6.

11. Четыре интервью = Four Interviews / авт. - сост. Ю. Н. Ранюк, Ю. А. Фрейман. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2010. – 227 с. – 30,00.

12. Николаев, А. Г. Упругая механика многокомпонентных тел : [монография] / А. Г. Николаев, Е. А. Танчик. – Харьков : ХАИ, 2014. – 272 с. – IS»N 978-966-662-369-3 : 21,18.

Назад к списку

10. 54 Хiмiя. Кристалографiя. Мiнералогiя/Химия. Кристаллография. Минералогия/Chemistry. Crystallography. Mineralogy

1. Комарь, В. К. Монокристаллы группы А ІІ В VI. Выращивание, свойства, применение / В. К. Комарь, В. М. Пузиков. – Харьков : Ин-т монокристаллов, 2002. – 244 с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – IS»N 966-02-2646-6.

2. Кристаллические материалы для фотоники / под ред. В. М. Пузикова. – Харьков : Ин-т монокристаллов, 2008. – 376 с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – IS»N 978-966-02-4960.

Назад к списку

11. 61 Медичнi науки/Медицинские науки/Medical sciences

1. Краснов, Л. А. Моделирование регистрации и обработки биоэлектрических сигналов в программе Simulink : учеб. пособие по лаб. практикуму. Ч. 1 / Л. А. Краснов. – Харьков : ХАИ, 2015. – 72 с. – IS»N 978-966-662-372-3.

Назад к списку

12. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general

1. Чорнобиль. 1986-1987 рр. Документи і спогади : роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи. – К. : Академперіодика, 2004. – 564 с. – IS»N 966-8002-78-4.

2. Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока / В. А. Дзензерский, Ю. И. Казача, С. В. Тарасов, С. В. Бурылов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 224 с. – (Проект "Наукова книга"). – IS»N 978-966-00-1474-9.

3. Телекоммуникации. Введение в специальность : учеб. пособие / А. В. Воробьев, А. А. Зеленский, М. С. Зряхов, Н. Н. Пономаренко. – Харьков : ХАИ, 2015. – 72 с. – IS»N 978-966-662-382-2.

4. Шульгин, В. И. Основы телевидения : учеб. пособие. Ч. 1 : Аналоговое телевидение / В. И. Шульгин, А. А. Роенко ; М-во образования и науки Украины. – Харьков : ХАИ, 2014. – 104 с. – IS»N 978-966-662-357-0.

5. Воробьев, Ю. А. Агрегаты наддува поршневых двигателей внутреннего сгорания : сб. задач / Ю. А. Воробьев, А. М. Грушенко, Т. П. Набокина. – Харьков : ХАИ, 2015. – 36 с. – IS»N 978-966-662-377-8.

6. Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 192 c. – IS»N 978-617-697-013-2.

7. Специальные технологии и материалы порошковой металлургии / Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 664 с. – IS»N 978-617-697-007-1.

8. Андреев, А. А. Вакуумно-дуговые покрытия / А. А. Андреев, Л. П. Саблев, С. Н. Григорьев. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2010. – 317 с.

9. Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навч. посіб. Ч. 2. – Харків : [б. в.], 2009. – 105 с.

10. Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навч. посіб. Ч. 1. – Харків : [б. в.], 2009. – 107 с.

11. Фрунт, Р. М. Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навч. посіб. / Р. М. Фрунт, В. І. Карайченцев, Г. Б. Гишко . – Харків : ХУПС, 2011. – 168 с.

12. Васильева, Л. Н. Николай Кучеренко. Пятьдесят лет в битве за танки СССР / Л. Н. Васильева, И. Г. – М. : Атлантида – XXI век : Московские учебники, 2009. – 288 с. – IS»N 978-5-93238-088-8.

13. Бабич, В. В. Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах / В. В. Бабич. – Николаев : Атолл, 2003. – 544 с. – IS»N 966-7726-69-Х.

14. Технологія виробництва лiтальних апаратiв : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України. Кн. 1 : Технологія виробництва деталей літальних апаратів / І. А. Гриценко, К. А. Животовська, В. М. Король [та ін.] ; за ред. Ю. М. Терещенка. – К. : Вища освіта, 2004. – 448 с. – IS»N 966-8081-18-8.

15. Утилизация летательных аппаратов : монография / Н. В. Нечипорук, В. Н. Кобрин, В. В. Вамболь, Е. А. Полищук. – Харьков : ХАИ, 2014. – 304 с. – IS»N 978-966-662-355-6.

16. Чмовж, В. В. Основы численных методов в механике : учеб. пособие / В. В. Чмовж, В. А. Тараненко, Д. В. Тиняков. – Харьков : ХАИ, 2015. – 90 с. – IS»N 978-966-662-381-5.

17. Александр Яковлевич Березняк. Жизнь и деятельность . – Дубна : Феникс+, 2002. – 208 с. – IS»N 5-9279-0039-9.

18. Кива, Д. С. Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории : [монография]. Ч. 2 / Д. С. Кива, А. Г. Гребеников. – Харьков : ХАИ, 2014. – 326 с. – IS»N 978-966-662-305-1.

19. Кива, Д. С. Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории : [монография]. Ч. 1 / Д. С. Кива, А. Г. Гребеников. – Харьков : ХАИ, 2014. – 439 с. – IS»N 978-966-662-304-4.

20. Львов, М. П. Строительная механика авиационных конструкций : учеб. пособие. Ч. 3 : Расчет шпангоутов и плоских рам / М. П. Львов, А. Г. Дибир. – Харьков : ХАИ, 2015. – 96 с. – IS»N 978-966-662-371-6.

21. Космическое восхождение . – Х. : [б. и.], 2012. – 12 с.

22. Международная космическая станция Союз ТМА-16 = Soyuz TMA-16 International Space Station ISS / Роскосмос. – [М.] : РЕСТАРТ, 2009. – 108 с.

23. 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

24. Большаков, А. С. Современный менеджмент / А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с. – IS»N 5-318-00729-5.

25. Курс МВА по стратегическому менеджменту / ред. Л. Фаэй, Р. Рэнделл ; пер.с англ. В. Егорова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 608 с. – IS»N 5-9614-0022-0.

26. Ивакина, И. Управленческий учет : кратко и доступно / И. Ивакина. – Харьков : Фактор, 2007. – 320 с. – IS»N 978-966-312-567-1.

27. Economics of Enterprise = Економіка підприємства : tutorial / Ya. Safronov, V. Kupriyanova, L. Kornilov [et al.]. – Kharkiv : KhAI, 2014. – 54 p. – IS»N 978-966-662-368-6.

28. Трегуб, В. Г. Проектування систем автоматизації : навч. посіб. : гриф МОН України / В. Г. Трегуб. – Київ : Ліра-К, 2014. – 344 с. – IS»N 978-966-2609-58-5.

29. Бажин, И. И. Логистика : компакт-учебник : гриф МОН Украины / И. И. Бажин. – 2-е изд., стер. – Харьков : Консум, 2004. – 240 с. – IS»N 966-7920-49-6.

30. Прилуцька, А. Є. Візуальний компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення : навч. посіб. для студ. спец. "Документознавство та інформ. діяльність" / А. Є. Прилуцька. – Харків : ХАІ, 2014. – 36 с.

Назад к списку

13. 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

1. A Way to Success : English for University Students : Student's Book. Year 2. – Kharkiv : Фоліо, 2014. – 256 p. + CD. – IS»N 978-966-03-6914-6.

2. A Way to Success : English for University Students : Teacher's Book. Year 2. – Kharkiv : Фоліо, 2014. – 320 p. + CD. – IS»N 978-966-03-7005-0.

3. A Way to Success : English for University Students : Student's Book : гриф МОН України. Year 1. – Kharkiv : Фоліо, 2012. – 336 p. + CD. – IS»N 978-966-03-4624-6.

4. Коваленко, А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу / А. Я. Коваленко. – Київ : ІНКОС, 2002. – 320 с. – IS»N 966-95894-7-9.

5. A Way to Success : Practical English Phonetics for University Students. Year 1. – Kharkiv : Фоліо, 2015. – 176 p. + CD. – IS»N 978-966-03-7074-6.

6. A Way to Success : English Grammar for University Students : Teacher's Book. Year 1. – Kharkiv : Фоліо, 2010. – 232 p. + CD. – IS»N 978-966-03-5094-6.

7. Попов, А. А. Немецкая грамматика от А до Z : слов.-справ. по практ. грамматике нем. яз. / А. А. Попов. – М. : Иностранный язык : Оникс, 2000. – 272 с. – IS»N 5-94045-009-1.

8. Рут, М. Э. Школьный этимологический словарь русского языка : около 3000 слов / М. Э. Рут. – М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. – 416 с. – IS»N 978-5-17-073227-2.

9. Популярный этимологический словарь современного русского языка / Ю. С. Меженко. – Донецк : БАО, 2011. – 528 с. – IS»N 978-966-481-550-2.

10. Алимов, В. В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [учеб. пособие] / В. В. Алимов. – 3-е изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 160 с. – IS»N 5-354-01002-0.

11. Утробина, А. А. Основы теории перевода : конспект лекций / А. А. Утробина. – М. : Приор-издат, 2008. – 144 с. – IS»N 978-5-9512-0807-1.

Назад к списку

14. 82 Художня література. Літературознавство

1. Куликова, Г. М. Хедхантер без головы : роман / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Изящный детектив от Галины Куликовой). – IS»N 978-5-699-72948-7.

2. Леонтьев, А. В. Интервью с магом : роман / А. В. Леонтьев. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Экстрасенс ведет расследование). – IS»N 978-5-699-66546-4.

3. Леонтьев, А. В. Псевдоним Венеры : роман / А. В. Леонтьев. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Авантюрная мелодрама). – IS»N 978-5-699-61803-3.

4. Литвинова, А. В. Та самая Татьяна : роман и рассказы / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Звездный тандем российского детектива). – IS»N 978-5-699-72238-9.

5. Литвинова, А. В. Трансфер на небо : повесть, рассказы / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – (Две звезды российского детектива). – IS»N 5-699-08573-4.

6. Луганцева, Т. И. Объятия удава : [роман] / Т. И. Луганцева. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 320 с. – IS»N 978-5-17-065642-4.

7. Луганцева, Т. И. Таблетка от одиночества : [роман] / Т. И. Луганцева. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 320 с. – IS»N 978-5-17-060451-7.

8. Мельникова, И. А. Антик с гвоздикой : роман / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Вера, надежда, любовь). – IS»N 5-699-09979-4.

9. Михалкова, Е. Рыцарь нашего времени : роман / Е. Михалкова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив - событие). – IS»N 978-5-699-36118-2.

10. Никитин, Ю. А. Империя Зла : [роман] / Ю. А. Никитин. – М. : Эксмо, 2003. – 480 с. – IS»N 5-699-02704-1.

11. Никитин, Ю. А. Ярость : [роман] / Ю. А. Никитин. – М. : Эксмо, 2003. – 480 с. – IS»N 5-699-02249-Х.

12. Павлищева, Н. П. Нефертити и фараон. Красавица и чудовище / Н. П. Павлищева. – М. : Яуза : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Женский исторический бестселлер). – IS»N 978-5-699-51283-6.

13. Полякова, Т. В. Невеста Калиостро : роман / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Авантюрный детектив Т. Поляковой). – IS»N 978-5-699-682181-2.

14. Рой, О. Ю. Украденное счастье : роман / О. Ю. Рой. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Капризы судьбы). – IS»N 978-5-699-35876-2.

15. Рубина, Д. Школа беглости пальцев : повести, рассказы / Д. Рубина. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с. – (Большая литература). – IS»N 978-5-699-28507-5.

16. Устинова, Т. В. Большое зло и мелкие пакости : роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Первая среди лучших). – IS»N 5-699-10458-5.

17. Устинова, Т. В. Один день, одна ночь : роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Русский бестселлер). – IS»N 978-5-699-61812-5.

18. Вильмонт, Е. Н. Мимолетности, или, Подумаешь, бином Ньютона! / Е. Н. Вильмонт. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 320 с. – IS»N 978-5-17-073932-5.

19. Вильмонт, Е. Н. Цыц! : роман-пустячок / Е. Н. Вильмонт. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 288 с. – IS»N 978-5-17-062376-1.

20. Виноградов, В. Повстанец : [фантаст. роман] / В. Виноградов. – М. : АСТ : ЛЮКС, 2005. – 352 с. – (Звездный лабиринт). – IS»N 5-17-029421-2.

21. Кудрявцев, Л. В. Агент звездного корпуса : [фантаст. роман] / Л. В. Кудрявцев. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 320 с. – (Звездный лабиринт). – 15,00.

22. Куликова, Г. М. Вечная Золушка, или Красивым жить не запретишь : роман / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Детектив от Галины Куликовой). – IS»N 978-5-699-51031-3.

23. Демидова, С. Любовь к роковым мужчинам : роман / С. Демидова. – М. : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Истории любви. Романы С. Демидовой и Н. Ломовской). – IS»N 978-5-699-55123-1.

24. Веденская, Т. Пепельный блондин : роман / Т. Веденская. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской). – IS»N 978-5-699-72544-1.

25. Арсеньева, Е. А. Несбывшаяся любовь императора : роман / Е. А. Арсеньева. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Историю пишет любовь). – IS»N 978-5-699-49298-5.

26. Александрова, Н. Убийство в спальном вагоне : [роман] / Н. Александрова. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 320 с. – IS»N 978-5-17-051304-8.

27. Устинова, Т. В. Всегда говори "Всегда"-3 : роман / Т. В. Устинова, О. Ю. Степнова. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – IS»N 978-5-699-54727-2.

28. Улицкая, Л. Е. Бедные родственники : рассказы / Л. Е. Улицкая. – М. : Эксмо, 2005. – 256 с. – IS»N 5-699-08664-1.

29. Литвинова, А. В. Вспомнить будущее : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. – IS»N 978-5-699-64496-4.

30. Литвинова, А. В. Наш маленький Грааль : [роман] / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Две звезды российского детектива). – IS»N 978-5-699-29455-8.

31. Щербакова, Г. Путь на Бодайбо; Смерть под звуки танго; Эдда кота Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти и слабые беспомощные мысли вразброд его хозяйки / Г. Щербакова. – М. : Эксмо, 2010. – 288 с. – IS»N 978-5-699-41779-7.

32. Довлатов, С. Д. Наши / С. Д. Довлатов. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 160 с. – IS»N 978-5-9985-0130-2.

33. Самаров, С. В. Специальный рейд : [роман] / С. В. Самаров. – М. : Эксмо, 2004. – 384 с. – IS»N 5-699-05551-7.

34. Афанасьев, А. Период распада : [роман] / А. Афанасьев. – М. : Эксмо, 2011. – 416 с. – (Третья мировая война). – IS»N 978-5-699-50114-4.

35. Васильев, В. Н. Сокровище "Капудании" : [фантаст. роман] / В. Н. Васильев. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 320 с. – (Звездный лабиринт). – IS»N 978-5-17-035142-8.

36. Бушков, А. А. Пиранья. Озорные призраки : [роман] / А. А. Бушков. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 320 с. – IS»N 978-5-373-00209-7.

37. Бачинская, И. Ю. Бородавки святого Джона : [роман] / И. Ю. Бачинская. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – IS»N 978-5-699-58545-8.

38. Левада : молодіж. літ. - худож. альм. Вип. 8. – Харків : Крок, 2009. – 240 с. – IS»N 978-966-652-037-4.

39. Almond, D. The Fire-Eaters / D. Almond. – London : Hodder Children's Books, 2003. – 249 p. – IS»N 0-340-77382-0.

40. Харрис, Д. Чай с птицами : [рассказы] / Д. Харрис ; пер.с англ. Т. Боровиковой. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 304 с. – (Pocket book). – IS»N 978-5-699-48603-8.

41. Stevenson, R. L. Treasure Island = Острів скарбів / R. L. Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2015. – 253 p. – (English Library ; № 2). – IS»N 978-617-07-0150-3.

42. Кристи, А. Раз, два – пряжку застегни : [детектив. роман] / А. Кристи ; пер.с англ. В. Тирдатова. – М. : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Вся Кристи). – IS»N 978-5-699-41415-4.

43. Хмелевская, И. Роман века : роман / И. Хмелевская ; пер.с пол. В. Селивановой. – М. : Фантом Пресс, 2001. – 352 с. – (Иронический детектив). – IS»N 5-86471-267-1.

44. Вишневский, Я. Л. Одиночество в Сети : [роман] / Я. Л. Вишневский ; пер.с пол. Л. Цывьяна. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (Азбука-классика). – IS»N 978-5-389-05148-5.

45. Вишневский, Я. Л. Любовница : [рассказы] / Я. Л. Вишневский ; пер.с пол. Л. Цывьяна, Ю. Чайникова. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 224 с. – IS»N 978-5-91181-542-4.

46. Леви, М. Сильнее страха : роман / М. Леви ; пер.с фр. А. Кабалкина. – М. : Иностранка, 2013. – 448 с. – IS»N 978-5-389-05775-3.

47. Беттини, М. Цвет крови : [роман] / М. Беттини ; пер.с итал. Ю. Гавриловой. – М. : Иностранка, 2006. – 459 с. – (Лекарство от скуки). – IS»N 5-94145-397-3.

48. Пабло, М. д. Последний элемент / М.де. Пабло, Х. Р. Флувиа ; пер.с исп. Т. Шишовой. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2010. – 320 с. – IS»N 978-966-14-0797-7.

49. Кинг, С. Бесплодные земли : [роман] : из цикла "Темная башня". Т. 2 / С. Кинг ; пер.с англ. Т. Покидаевой. – М. : АСТ, 2000. – 400 с. – IS»N 5-237-04651-7.

50. Кинг, С. Колдун и кристалл : [роман : в 2 т.]. Т. 1 / С. Кинг ; пер.с англ. В.А. Вебера. – М. : АСТ, 2001. – 352 с. – IS»N 5-17-007061-6.

51. Кинг, С. Колдун и кристалл : [роман : в 2 т.]. Т. 2 / С. Кинг ; пер.с англ. В.А. Вебера. – М. : АСТ, 2001. – 352 с. – IS»N 5-17-007062-4.

52. Энок, С. Миллиардеры предпочитают блондинок : роман / С. Энок ; пер.с англ. Т.А. Перцевой. – М. : АСТ : АСТ МОСКАВА ; Владимир : ВКТ, 2008. – 320 с. – IS»N 978-5-17-047737-1.

53. Кренц, Д. Э. Загадочное наследство : роман / Д. Э. Кренц ; пер.с англ. Е.С. Никитенко. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 320 с. – IS»N 978-5-17-050398-8.

54. Кунц, Д. Франкенштейн: Потерянные души / Д. Кунц ; пер.с англ. В. Вебера. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – IS»N 978-5-699-43366-7.

55. Браун, Д. Инферно : [роман] / Д. Браун ; пер.с англ. В.О. Бабков, В.П. Голышев, Л.Ю. Мотылев. – М. : АСТ, 2014. – 544 с. – (Величайший интеллектуальный триллер). – IS»N 978-5-17-079349-5.

56. Робертс, Н. Возмездие : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. В. Пророковой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320 с. – (Моя любовь). – IS»N 5-04-007582-0.

57. Робертс, Н. Жертвоприношение : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. В. Пророковой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320 с. – (Моя любовь). – IS»N 5-04-008192-8.

58. Робертс, Н. Потрясающий мужчина : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. А. Кабалкина. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с. – (Моя любовь). – IS»N 5-04-006288-5.

59. Робертс, Н. Я выбираю тебя : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. М. Павловой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. – IS»N 5-04-008875-2.

60. Робертс, Н. Яд бессмертия : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. А.Ю. Кабалкина. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 352 c. – (Моя любовь). – IS»N 5-04-007953-2.

61. Сиболд, Э. Милые кости : [роман] / Э. Сиболд ; пер.с англ. Е. Петровой. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 432 с. – (Pocket book). – IS»N 978-5-699-41322-5.

62. Хауэлл, Х. Мой пылкий рыцарь : [роман] / Х. Хауэлл ; пер.с англ. О.Л. Семченко. – М. : АСТ, 2000. – 400 с. – (мини-Шарм ; вып. 226). – IS»N 5-237-01661-8.

63. Шелдон, С. Интриганка : [роман] / С. Шелдон ; пер.с англ. Т.А. Перцевой. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 448 с. – IS»N 5-17-008313-0.

64. Энок, С. Истинная любовь; Два сердца / С. Энок ; К. Хокинс ; пер.с англ. Т.А. Осиной. – М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. – 320 с. – (Светские скандалы). – IS»N 978-5-17-071665-4.

65. Кинг, С. Бесплодные земли : [роман] : из цикла "Темная башня". Т. 1 / С. Кинг ; пер.с англ. Т. Покидаевой. – М. : АСТ, 2000. – 400 с. – IS»N 5-237-04650-9.

66. Кеньон, Ш. Любовник из фантазий : роман / Ш. Кеньон ; пер.с англ. А.О. Сизова. – М. : АСТ, 2008. – 320 с. – (City Style). – IS»N 978-5-17-045872-1.

67. Гарднер, Э. С. Дело лошади танцовщицы с веерами : [детектив. роман] / Э. С. Гарднер ; пер.с англ. С. Большакова. – М. : Эксмо, 2010. – 288 с. – (Весь Гарднер). – IS»N 978-5-699-42701-7.

68. Гарднер, Э. С. Дело белокурой удачи : роман / Э. С. Гарднер ; пер.с англ. А. Николаева. – М. : Эксмо, 2010. – 256 с. – (Pocket book). – IS»N 978-5-699-44305-5.

69. Роллинс, Д. Пирамида / Д. Роллинс ; пер.с англ. Т. Сальниковой. – СПб. : Домино ; М. : Эксмо, 2008. – 480 с. – (Книга - загадка, книга - бестселлер). – IS»N 978-5-699-31815-5.

70. Макгвайр, Д. Мое прекрасное несчастье : [роман] / Д. Макгвайр ; пер.с англ. Ю. Белолапотко. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – (Сто оттенков любви). – IS»N 978-5-389-04649-8.

71. Коллинз, Д. Лжецы & любовники / Д. Коллинз ; пер.с англ. С. Володиной. – М. : Эксмо, 2008. – 608 с. – (Неожиданный роман). – IS»N 978-5-699-27749-0.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни