Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow II квартал 2013 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
II квартал 2013 года
31.07.2013 г.
Список тем


Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера/Компьютерная наука и технология. Использование компьютера/Computer science and technology. Computing. Data processing

1. Браун, М. Использование HTML 4 : пер. с англ. / М. Браун, Д. Хоникатт ; под ред. Г.П. Петриковца. – 4-е изд. – М.; СПб. : ИД "Вильямс", 2000. – 784 с. + CD.

2. Бучек, Г. ASP.NET : учеб. курс / Г. Бучек. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.

3. Гарнаев, А. Ю. Web-программирование на Java и JavaScript / А. Ю. Гарнаев, С. Ю. Гарнаев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 1040 с.

4. Долинский, М. С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию : учеб. пособие / М. С. Долинский. – СПб. : Питер, 2006. – 366 с.

5. Капелюх, С. А. Электронная почта : самоучитель / С. А. Капелюх. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 144 с.

6. Лебланк, Д. -. Linux для "чайников" = Linux for Dummies : пер. с англ. / Д.-А. Лебланк, М. Хоуг, Э. Бломквист. – 4-е изд. – М. : Диалектика, 2003. – 336 с.

7. Пайрон, Т. Использование Microsoft Project 2002 / Т. Пайрон. – спец. изд. – М. : Вильямс, 2003. – 1184 с.

8. Станек, У. Р. Microsoft Exchange Server 2003 : справ. администратора / У. Р. Станек. – М. : Русская Редакция, 2004. – 576 с.

Назад к списку

Стандартизація та стандарти/Стандартизация и стандарты/Standardization of products, operations, weights, measures and time

1. Янушкевич, Д. А. Основи стандартизації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: гриф МОН України / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж. - пед. акад., Харк. торгов. - екон. ін-т Київ. нац. торгов. - екон. ун-ту. – К. : Освіта України, 2013. – 320 с.

2. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki w Bydgoszczy [Текст]. T. 10. № 3 : Informatyka w biznesie. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane, 2010. – 92 s.

Назад к списку

Демографія. Соціологія. Статистика/Демография. Социология. Статистика/Statistics. Demography. Sociology

1. Общая социология : учеб. пособие для вузов / под ред. А.Г. Эфендиева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 654

2. Діяльність суб'єктів господарювання Харківської області, 2011 : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Харк. обл. - Х., 2012. - 360 с.

Назад к списку

Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science

1. Кривцов, О. С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: гриф МОН України / О. С. Кривцов, В. М. Бережний, В. М. Онегіна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб. - дорож. ун-т. – Х. : Факт, 2003.

2. Мощицький, О. С. Біржова діяльність : зб. задач і вправ / О. С. Мощицький, Т. О. Мощицька ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. – 60 с.

3. Петрук, О. М. Банківська справа : навч. посіб. / О. М. Петрук ; М-во освіти і науки України; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

4. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 4(20) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 134 с.

5. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 3(19) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 146 с.

6. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 2(18) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 134 с.

Назад к списку

Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля/Образование. Воспитание. Обучение. Досуг/Education

1. Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи", міжнар. наук. - метод. конф. (2000; Харків). Міжнародна наукова-методична конференція "Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи", 28-30 березня 2000 р. : до 115 річниці Харк. держ. політехн. ун-ту: праці / Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи", міжнар. наук. - метод. конф. (2000; Харків) ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. політехн. ун-т, Харк. обл. адмін., Упр. освіти виконкому Харк. обл. ради народ. депутатів. – Х. : Харк. держ. політехн. ун-т, 2000. – 336 с.

2. Кремень, В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; [Нац. акад. пед. наук України]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

3. Салов, В. О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл.: гриф МОН України / В. О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2003. – 183 с.

4. Степко, М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2004. – 112 с. + CD.

5. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні", міжнар. наук. конф. (2003; Київ - Судак). Міжнародна наукова конференція "Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні" : матеріали / Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні", міжнар. наук. конф. (2003; Київ - Судак). – К.; Судак : [б. в.], 2003. – 135 с.

6. Вища освіта в Україні : нормат. - прав. регулювання: у 3 т.: станом на 1 грудня 2011 р. Т. 1 / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України. – офіц. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ФОРУМ, [2011].

7.  Вища освіта в Україні : нормат. - прав. регулювання: у 3 т.: станом на 1 грудня 2011 р. Т. 3 / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України. – офіц. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ФОРУМ, [2011].

8. Вища освіта в Україні : нормат. - прав. регулювання: у 3 т.: станом на 1 грудня 2011 р. Т. 2 / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України. – офіц. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ФОРУМ, [2011].

Назад к списку

Математика та природничі науки/Математика и естественные науки/Mathematics. Natural Sciences

1. Макаричев, В. А. Алгоритмы и анализ сложности : учеб. пособие / В. А. Макаричев, М. А. Макаричева ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 40 с.

2. Тюрев, В. В. Численные методы аэрогидродинамики : учеб. пособие / В. В. Тюрев, В. А. Тараненко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 180 с.

3. Основы системного анализа : метод. указания по выполнению курсовой работы / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; сост. Г.К. Бахмет, А.Г. Бахмет, В.А. Кобзаренко. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 36 с.

Назад к списку

Прикладні науки. Медицина. Технологія/Прикладные науки. Медицина. Технология/ Applied Sciences. Medicine. Technology

1. Файнзильберг, Л. С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету электрокардиограммы / Л. С. Файнзильберг ; Междунар. науч. - учеб. центр информ. технол. и систем Нац. акад. наук и М-ва образования и науки Украины. – К. : Освита Украины, 2013. – 191 с.

2. Moczulski, W. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis / W. Moczulski, K. Ciupke. – Gliwice; Gdansk : Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies, 2008. – 404 p.

3. Аэрокосмическая школа 2009", междунар. науч. - техн. школа. Международная научно-техническая школа "Аэрокосмическая школа 2009" : докл. и материалы / Аэрокосмическая школа 2009", междунар. науч. - техн. школа. – [Б. м.] : [б. и.], 2009. – 224 с.

4. Бетин, Д. А. Транспортирующие машины : учеб. пособие / Д. А. Бетин, В. Н. Кравец, А. В. Кондратьев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 92 с.

5. Нечипорук, Н. В. Сварка при ремонте автомобильного транспорта : учеб. пособие / Н. В. Нечипорук, Ю. А. Воробьев, С. Н. Лашко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 88 с.

Назад к списку

Організація виробництва, економіка підприємства/Организация производства, экономика предприятия/Industrial organization, business economics

1. Модели, методы и инструментальные средства поддержки принятия решений в наукоемком высокотехнологическом производстве : монография / В. М. Вартанян, Б. Б. Стелюк, М. А. Голованова [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2009. - 224 с.

2. Зеленков, А. В. Организационное и имитационное моделирование работы предприятий в программе Business Studio : учеб. пособие по практ. занятиям / А. В. Зеленков, Е. В. Мироевская ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 76 с.

3. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств : навч. посіб.: гриф МОН України / І. В. Зятковський. - 2-ге вид., перероб. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

Назад к списку

Малювання та креслення/Рисование и черчение/Drawing

1. Резьбовые и неразъемные соединения : учеб. пособие / З. А. Погорелова, Т. Ю. Боборыкина, О. А. Григорова [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 76 с.

Назад к списку

Лінгвістика. Мовознавство. Мови/Лингвистика. Языкознание. Языки/Linguistics. Linguistics. Languages

1. Васильев, К. Б. Карманный английский = Pocket English : самоучитель / К. Б. Васильев. – 3-е изд., перераб. – СПб. : Авалонъ: Азбука-классика, 2010. – 352 с.

2. Литвинов, П. П. Фразеология : повышаем речевую готовность на английском / П. П. Литвинов. – М. : ВАКО, 2003. – 176 с.

3. Немецкий язык. Справочник школьника и студента / А.В. Хименко, А.Е. Лобода. – Донецк : БАО, 2006. – 352 с.

Назад к списку

Художня література. Літературознавство /Художественная литература. Литературоведение/ Fiction

1. Бегбедер, Ф. Идеаль : роман / Ф. Бегбедер ; пер.с фр. М. Зониной. – М. : Иностранка, 2007. – 352 с.

2. Веденская, Т. Мужчина моей мечты : роман / Т. Веденская. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с.

3. Гавальда, А. Глоток свободы : роман / А. Гавальда ; пер.с фр. И. Волевич. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 219 с.

4. Гришковец, Е. Рубашка : роман / Е. Гришковец. – М. : Махаон, 2009. – 288 c.

5. Дюпюи, М. -. Доченька / М.-Б. Дюпюи ; пер.с фр. Н. Чистюхиной. – Х.; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2011. – 368 с.

6. Кейз, М. Другая сторона истории / М. Кейз ; пер.с англ. С. Володиной. – М. : Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 704 с.

7. Коэльо, П. Одиннадцать минут / П. Коэльо ; пер.с португ. А. Богдановского. – М. : София, 2006. – 304 с.

8. Коэльо, П. Валькирии / П. Коэльо ; пер.с португ. Д. Ружского. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 224 с.

9. Коэльо, П. Алеф / П. Коэльо ; пер.с португ. Е. Матерновской. – М. : Астрель, 2012. – 320 с.

10. Копычко, Ю. Г. Про собачий детский сад : книжка-раскраска-головоломка / Ю. Г. Копычко. – Х. : СИМ, 2012. – 24 c.

11. Корецкий, Д. Подставная фигура / Д. Корецкий. – М. : АСТ: Астрель; К.: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 348 с.

12. Кузнецова, И. Потому что люблю... : сб. стихотворений / И. Кузнецова. – Новокузнецк : Союз писателей, 2012. – 108 с.

13. Куликова, Г. М. Каникулы для взрослых : роман / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с.

14. Леонтьев, А. В. Лига охотников за вампирами : роман / А. В. Леонтьев. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с.

15. Лихэйн, Д. Глоток перед битвой : роман / Д. Лихэйн ; пер.с англ. А. Попова. – М. : Иностранка, 2012. – 336 с.

16. Лихэйн, Д. Таинственная река : роман / Д. Лихэйн ; пер.с англ. Е. Осеневой. – М. : : Азбука-Аттикус, 2012. – 592 с.

17. Макалистер, Э. Сладкое обещание : роман / Э. Макалистер ; пер.с англ. Е. Егоровой. – М. : Радуга, 2008. – 144 с.

18. Несбё, Ю. Охотники за головами : роман / Ю. Несбё ; пер.с норв. Е. Чевкиной. – М. : Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.

19. Полякова, Т. В. Мой любимый киллер : повесть / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с.

20. Робертс, Н. Обнаженная смерть : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. А. Кабалкина. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с.

21. Робертс, Н. Улыбка смерти : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. В. В. Пророковой. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с.

22. Рубина, Д. Высокая вода венецианцев : повесть, рассказы / Д. Рубина. – М. : Эксмо, 2011. – 176 с.

23. Шелдон, С. Истинное лицо / С. Шелдон ; пер.с англ. В. А. Вебера. – М. : АСТ: Астрель; К.: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 221 с.

24. Щербакова, Г. Лизонька и все остальное / Г. Щербакова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с.

25. Щербакова, Г. Косточка авокадо / Г. Щербакова. – М. : Эксмо, 2010. – 256 c.

26. Истории Оксаны Пушкиной. Великая сила любви [Текст]. – М. : Центрполиграф, 2002. – 319 с.

Назад к списку

Історія. Історичні науки

1. Ерахторин, М. В. Дорога в рабство, или Сколько стоит человек : лекция-обзор по материалам док. - худежств. прозы. Ч. 1 : В жерновах уничтожения / М. В. Ерахторин. - М. : ИП Н. В. Бугакова, 2012. - 60 с.

2. Ерахторин, М. В. Крушение абсолютов : Личность: ценности истинные и мнимые: материалы к читат. конф. по роману А. Кестлера "Слепящая тьма" / М. В. Ерахторин. - М. : ИП Н. В. Бугакова, 2012. - 76 с.

3. Ерахторин, М. В. Дорога в рабство, или Сколько стоит человек : лекция-обзор по материалам док. - художеств. прозы. Ч. 2 : Остаться человеком (Духовность и сохранение личности) / М. В. Ерахторин. - М. : ИП Н. В. Бугакова, 2012. - 56 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни