Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow I квартал 2013 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
I квартал 2013 года
07.04.2013 г.
Список тем
Библиотечное дело

1. Skarby Akademii Gorniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki Glownej. – Krakow : AGH, 2012. – 209 s.

2. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках", всеукр. наук.-практ. конф. (2012; Харків) Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках", 28 березня 2012 р. : матеріали / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харк. нац. ун-ту радіоелектрон., Асоц. сучас. інформ. – бібл. технол. – Х., 2012. – 105 с. 002

3. Суховершко, Г. В. Золоте перо Василя Симоненка : творча спадщина Василя Симоненка – вагомий внесок у розвиток української національної журналістики / Г. В. Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 66 с.

Назад к списку

Стандартизация и стандарты
1. Сертифікація продукції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. М. Тріщ, Д. А. Янушкевич, Л. Ю. Шубіна [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Харк. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту. – К. : Освіта України, 2012. – 520 с.

Назад к списку

Общественные науки

1. Євтух, М. Б. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів : монографія / М. Б. Євтух, Л. М. Дибкова. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 144 с.

2. Навроцкий, А. И. Высшая школа: теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 196 с.

3. Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі : монографія / В. С. Бакіров, В. М. Ніколаєвський, О. І. Кізілов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; за ред. В.С. Бакірова. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 216 с.

4. Селеньи, И. Построение капитализма без капиталистов : образование классов и борьба элит в посткоммунистической Центральной Европе / И. Селеньи, Г. Эял, Э. Тоунсли ; Ин-т социологии Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – К. : Ин-т социологии НАНУ, 2008. – 320 с.

5. Илья Иванович Залюбовский : ученый, учитель, человек: к 80-летию со дня рождения / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина; сост.: И. Н. Дончик, А. В. Таньшина. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 148 с.

6. Czterdziestolecie od Filii Politechniki Lodzkiej do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biatej [Текст]. – Bielsko-Biata : ATH, 2009. – 159 s.

7. Макбрайд, Д. Європейска конвенція з прав людини та кримінальний процес / Дж. Макбрайд ; Генерал. директорат з прав людини і правових питань, Рада Європи. – К. : К.І.С., 2010. – 576 с.

8. Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; сост.: И. А. Широбокова, С. М. Куделко. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 208 с.

9. Основы экономической теории : учеб. пособие / Я. В. Сафронов, Ю. А. Гаркуша, В. И. Мельникова [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 205 с.

10. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / С. В. Сельченкова, Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов [та ін.]. – К. : Інкунабула, 2012. – 287 с.

11. Wspolczesny Wymiar Bezpieczenstwa w Aspekcie Zmiennosci Zagrozen - Ratownictwo 2011 / pod red. M. Trombskiego, B. Kosowskiego. – Katowice : WSZOP, 2012. – 263 s.

Назад к списку

Математика и естественные науки

1. Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы", междунар. науч. конф., посв. 200-летию Ботан. сада Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина (2004; Харьков). Международная научная конференция, посвященная 200-летию Ботанического сада Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина "Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы", 27-30 сентября 2004 г. : материалы / Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы", междунар. науч. конф., посв. 200-летию Ботан. сада Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина (2004; Харьков) ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Совет Ботан. садов и дендропарков Украины. – Х., 2004. – 149 с.

2. Мчедлов-Петросян, Н. О. Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах / Н. О. Мчедлов-Петросян ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2004. – 326 с.

3. Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студентов вузов / Ф. А. Новиков. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 364 с.

4. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий и оценка экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды : учеб. пособие / Н. В. Нечипорук, В. Н. Кобрин, М. А. Голованова [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 88 с.

Назад к списку

Прикладные науки. Медицина. Технология

1. Космос и люди : по материалам журн. "Universitates " / Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина; сост. Ю.В. Александров, Д.Ф. Лупишко, Ю.Г. Шкуратов. – Х. : [б. и.], 2011. – 314 с.

2. Кушнир, О. А. От мечты до "МРИИ" и не только... : рассказ о летчике-испытателе Александре Галуненко / О. А. Кушнир. – К. : КИТ, 2011. – 436 с.

3. Безшумна автоматична вогнепальна зброя : підручник / М. А. Коновалов, О. В. Пилипенко, Ю. О. Кваша [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр нац. ун-т ім. О. Гончара; за заг. ред. В.В. Пилипенка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2011. – 346 с.

4. Основы технологической подготовки производства в авиастроении : учеб. пособие по диплом. проектированию / В. Е. Зайцев, Ю. М. Букин, Ю. А. Воробьев, А. П. Мельничук ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 184 с.

5. Зеленский, Р. Л. Расчет надежности деталей авиационных газотурбинных двигателей : учеб. пособие / Р. Л. Зеленский, А. С. Москаленко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 136 с.

6. Гринблат, В. Вехи моей жизни [Текст]. Т. 2 / В. Гринблат. – Тель-Авив : Beit Nelly Media, 2012. – 416 с. – 40,00.

7. Гринблат, В. Вехи моей жизни [Текст]. Т. 1 / В. Гринблат. – Тель-Авив : Beit Nelly Media, 2012. – 356 с. – 40,00.

8. Technology of manufacturing of aircraft details with allowance removal : tutorial / V. T. Sikulskiy, Yu.V. Dyachenko, V. V. Borisevich [et al.] ; Ministry Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovskiy "Kharkiv Aviation Institute". – Kharkiv : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2012. – 196 p.

9. Разработка аванпроекта вертолета : учеб. пособие / Л. И. Лосев, А. Г. Гребеников, Л. Р. Джемилев [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 324 с.

10. Сотовые заполнители и панельные конструкции космического назначения [Текст]. Т. 1 : Технологические несовершенства сотовых заполнителей и конструкций / А. В. Гайдачук, О. А. Карпикова, А. В. Кондратьев, М. В. Сливинский ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. А.В. Гайдачука. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 279 с.

11. Fedotov, M. Designing the Airplane Members : textbook. Pt. 1 / M. Fedotov. – Kharkiv : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2012. – 364 p.

12. Технологическое оснащение для производства деталей летательных аппаратов : учеб. пособие по лаб. практикуму и практ. занятиям / В. Т. Сикульский, Ю. В. Дьяченко, В. В. Коллеров [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 56 с.

13. Гавриш, І. П. Виробниче документознавство в аерокосмічній галузі : конструкт. документація: навч. посіб. / І. П. Гавриш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. – 78 с.

14. Basics of Interchangeability = Основи взаємозамінності : Manual to Laboratory Works / M. K. Knyazyev, V. O. Dyadin, M. O. Kurin, O. O. Gorbachov ; Min. of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Nat. Aerospace Univ. named after N.Ye. Zhukovskiy "Kharkiv Aviation Inst.". – Kharkiv : Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2013. – 84 p.

15. Середа, В. А. Формирование облика пускового устройтва беспилотного летательного аппарата : учеб. пособие / В. А. Середа, А. А. Цирюк ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 57 с.

Назад к списку

Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Игры. Спорт

1. Антонович, Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович. - К. : Україна, 2004. - 272 с.

2. Закохані в небо : 150 пісень про авіацію / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т; за ред. М.С. Куліка. - К. : НАУ-друк, 2011. - 476 с.

3. Корпусные и литые детали. Моделирование и разработка конструкторской документации : учеб. пособие / В. Н. Павленко, А. А. Сидаченко, Ю. Г. Андренко [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 56 с.

Назад к списку

Художественная литература. Литературоведение

1. Дяченко, М. Ю. Шрам : роман: из цикла "Скитальцы" / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко. – М. : АСТ; СПБ.: Северо-Запад Пресс, 2000. – 400 с. – (Перекресток миров).

2. Дяченко, М. Ю. Преемник : роман: из цикла "Скитальцы" / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко. – М. : АСТ; СПб.: Северо-Запад Пресс, 2000. – 464 с. – (Перекресток миров).

3. Хейли, А. Аэропорт; Окончательный диагноз : романы: пер. с англ. / А. Хейли. – М. : АСТ, 2003. – 749 с.

4. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; за ред. Л.А. Лисиченко. – Х. : [б. в.], 2004. – 164 с.

5. Джиан, Ф. Вот это поцелуй! : роман / Ф. Джиан ; пер.с фр. Ю. Розенберг. – М. : Иностранка, 2007. – 544 с. – (The Best of Иностранка).

6. Соломатина, Т. Ю. Акушер-Ха! Вторая (и последняя) / Т. Ю. Соломатина. – М. : Яуза-пресс: Эксмо, 2010. – 448 с. – (Акушер-ХА! Проза Т. Соломатиной).

7. Абдуллаев, Ч. А. Город заблудших душ : роман / Ч. А. Абдуллаев. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Современный русский шпионский роман).

8. Акунин, Б. Пелагия и белый бульдог : роман / Б. Акунин. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 285 с. – (Русская классика).

9. Берсенева, А. Гадание при свечах. Скрещение аллей : роман / А. Берсенева. – М. : Эксмо, 2010. – 288 с.

10. Берсенева, А. Гадание при свечах. Последняя любовь : роман / А. Берсенева. – М. : Эксмо, 2010. – 288 c.

11. Куликова, Г. М. Врушечка : романт. история / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с.

12. Соломатина, Т. Ю. Акушер-Ха! : сб. повестей и рассказов / Т. Ю. Соломатина. – М. : Яуза-пресс, 2012. – 416 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни