Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow III квартал 2012 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
III квартал 2012 года
22.10.2012 г.
Список тем
001 Наука та знання
1. Періодичні видання Національної академії наук України. 2011 / упоряд. А. І. Радченко, М.В. Язвинська. – К. : Академперіодика, 2011. – 628 с.

Назад к списку

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера
1. Акулиничев, А. А. Телекоммуникационные сети и их оборудование : учеб. пособие по лаб. практикуму / А. А. Акулиничев, М. С. Зряхов. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 70 с.

2. Федорович, О. Е. Информационные системы корпоративного управления и стратегического менеджмента : учеб. пособие / О. Е. Федорович, Ю. И. Сергеева. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 69 с.

Назад к списку

159 Психологія
1. Казанская, В. Г. Психология и педагогика : краткий курс / В. Г. Казанская. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.

2. Смирнов, Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – 2-е изд. испр., доп. – Х. : Гуманитарный центр Харьков, 2008. – 292 с.

3. Фрейд, З. О добывании огня / З. Фрейд ; пер.с нем. М.Н. Попова. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 224 с.

Назад к списку

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки
1. Тягло, О. В. Критичне мислення : навч. посіб.: гриф МОН України / О. В. Тягло. – Х. : Основа, 2008. – 192 с.

Назад к списку

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія
1. Чопра, Д. Путь к любви: Обновление Любви и Силы духа в вашей жизни / Д. Чопра ; пер.с англ. И. Старых. – М. : София, 2008. – 352 с.

Назад к списку

32 Політика
1. Лісничий, В. В.Дискурс політичної регіоналізації : монографія / В. В. Лісничий ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Х. : Константа, 2011. – 216 с

Назад к списку

330 Економіка в цілому
1. Круш, П. В.Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб.: гриф МОН України / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424 с.

Назад к списку

336 Фінанси
1. Оцінювання ефективності збереження вартості грошових коштів : навч. посіб. до самост. роботи студентів / Ю. В. Бабенко, Ю. А. Нужнова, В. В. Мотін [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 48 с.

2. Фінансова система України : навч. посіб. до самост. роботи студентів. Ч. 2 / Ю. В. Бабенко, Ю. А. Нужнова, Л. О. Черний [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 48 с.

3. Місцеві фінанси : підручник: гриф МОН України / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський, А. В. Лучка [та ін.] ; за ред. О.П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Назад к списку

338 Економiчне становище, полiтика. Управлiння та планування в економiцi. Виробництво. Послуги
1. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. №1(17) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 136 с.

Назад к списку

34 Право. Юриспруденція
1. Фрицький, О. Ф.Конституційне право України : підруч.: гриф МОН України / О. Ф. Фрицький. – 3-є вид. перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. 82

2. Кримінальне право України : особлива частина: підруч.:гриф МОН України / М-во освіти і науки України; за ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

Назад к списку

51 Математика
1. Bali, N. P.Engineering Mathematics : textbook / N. P. Bali, M. Goyal. – New Delhi : Laxmi Publications (P) Ltd, 2007. – 1530 p.

2. Kreyszig, E.Advanced Engineering Mathematics / E. Kreyszig. – 8-th edition. – New Delhi : Wiley-India, 2006. – 1156 p. +

3. Sharma, J. M.Stay Ahead in Mathematics. Part A, B & C. Class XII / J. M. Sharma. – New Delhi : Laxmi Publications (P) Ltd, 2006. – 509 p. –

4. Sharma, R. D.Mathematics. Class XI / R. D. Sharma. – New Delhi : Dhanpat Rai Publications (P) Ltd, 2006.

Назад к списку

528 Геодезія. Картографiя. Дистанційне зондування
1. Касьянов, О. В.Основы геодезии : учеб. пособие. Ч. 1 / О. В. Касьянов, И. Г. Красовская, В. А. Слободян. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 64 с.

Назад к списку

55 Геологія. Науки про Землю
1. Енергетично-ресурсна складова розвитку України / С. О. Довгий, М. І. Євдощук, М. М. Коржнев [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 264 с. :

Назад к списку

61 Медичнi науки
1. Стрельникова, Н.Еда, которая лечит : лучшие рецепты / Н. Стрельникова. – СПб. : Веды, 2008. – 272 с.

Назад к списку

62 Техніка в цілому
1. Nezym, V. Y. Gas Turbines: Design Problems : lecture synopsis in English / V.Yu. Nezym. – Х. : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2012. – 84 p.

2. Rajput, R. K. Material Science and Engineering / R. K. Rajput. – Delhi : S.K. Kataria & Sons, [2007 or 2008]. – 744 p.

3. Барышев, И. В. Цифровая обработка радиолокационной информации : учеб. пособие по лаб. практ. / И. В. Барышев, В. А. Душепа, В. И. Барышев. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 52 с.

4. Барышева, Е. С. Проектирование ступени центробежного нагнетателя : учеб. пособие / Е. С. Барышева, К. В. Фесенко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 56 с.

5. Белявский, А. В. Основы цифровой схемотехники : учеб. пособие / А. В. Белявский, И. В. Буняева, И. А. Сыпченко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 80 с.

6. Благодарний, М. П. Комп`ютерно-інтегровані виробництва і технологічні процеси : зб. завдань до самост. роботи / М. П. Благодарний, Г. М. Тимонькін. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2012. – 68 с.

7. Проектирование легких вертолетов : учеб. пособие / А. Г. Гребеников, Л. И. Лосев, А. М. Тимченко, В. А. Урбанович. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 288 с.

8. Карпов, Я. С. Проектирование и конструирование соединений деталей из композиционных материалов : учеб. пособие / Я. С. Карпов, С. П. Кривенда. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 128 с.

9. Кондратьев, А. В. Технические средства автоматизации транспортных процессов в упаковочных комплексах : учеб. пособие / А. В. Кондратьев, Н. М. Московская, Д. А. Бетин. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 45 с.

10. Люшнин, В. П. Оборудование и транспорт на воздушной подушке с баллонным ограждением / В. П. Люшнин, В. Е. Гайдачук, Л. А. Мальков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харк. авиац. ин-т". – Х. : ФЛП Лысенко, 2012. – 231 с. –

11. Лабораторно-практические работы по курсу "Конструирование деталей, узлов и агрегатов авиационной техники" : учеб. пособие / Л. А. Малашенко, В. Л. Малашенко, Л. И. Лосев [и др.] ; под ред. Л.А. Малашенко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 188 с.

12. Олейник, В. Н. Особенности проектирования электронной аппаратуры в PCAD И ОrCAD : учеб. пособие / В. Н. Олейник. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 52 с.

13. Оранский, А. И. Газоразрядные полые высокоэмиссионные катоды : монография: в 4 т. Т. 1 : Основы проектирования / А. И. Оранский, А. С. Долгов, А. А. Таран ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. А.И. Оранского. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 256 с.

14.  Оранский, А. И. Газоразрядные полые высокоэмиссионные катоды : монография: в 4 т. Т. 4 : Концепция надежности / А. И. Оранский, Т. Н. Жукова-Бойко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. А.И. Оранского. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 164 с.

15. Оранский, А. И. Газоразрядные полые высокоэмиссионные катоды : монография: в 4 т. Т. 3 : Самонагревный запуск / А. И. Оранский, А. В. Лоян, С. А. Лобов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. А.И. Оранского. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 208 с.

16. Оранский, А. И. Газоразрядные полые высокоэмиссионные катоды : монография: в 4 т. Т. 2 : Теория и расчет / А. И. Оранский, С. Ю. Нестеренко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. А.И. Оранского. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 156 с.

17. Поздняков, В. А. Испытания газотурбинных установок : сб. лаб. раб. / В. А. Поздняков, И. И. Редин. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 55 с.

18. Шошин, Ю. С. Тепловой расчет авиационного поршневого двигателя : учеб. пособие / Ю. С. Шошин, Ю. А. Гусев, А. В. Белогуб ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 40 с.

19. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів : затв.... Наказ М-ва палива та енерг. України 25.07.2006 №258 (у ред. наказу М-ва енерг. та вугіл. пром. України від 13.02.2012 №91) / М-во енерг. та вугіл. пром. України. – Х. : ІНДУСТРІЯ: Енергетичні рішення, 2012. – 320 с.

Назад к списку

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт
1. Вазари, Д.Жизнеописания знаменитых ваятелей и зодчих : Альберти, Микеланджело и др. / Д. Вазари ; пер.с ит. А. Венедиктова, А. Габричевского. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 320 с. –

2. Криворучко, С. Н.Аэробика на занятиях по физическому воспитанию : учеб. пособие / С. Н. Криворучко, Ю. Г. Панасейко, Н. С. Белоус. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. – 54 с.

Назад к списку

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
1. Самовчитель сучасної української мови = Самоучитель современного украинского языка / Б.П. Жукевич. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2010. – 288 с.

2. Вивчаємо українську мову : універс. посіб. / С.Г. Фесенко. – Донецьк : БАО, 2009. – 288 с.

3. Богацкий, И. С.Бизнес курс английского языка / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова ; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд. испр. – К. : ООО "ИП Логос-М": СПД Космарский М.С., 2009. – 352 с. –

4. Глущик, С. В.Сучаснi дiловi папери : навч. посіб.: гриф МОН України / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 4-те вид. перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

Назад к списку

82 Художня література. Літературознавство
1. Ахерн, С. Волшебный дневник : роман / С. Ахерн ; пер.с англ. Л. Володарской. – М. : Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с. – ISBN 978-5-389-02697-1 : 15,00.

2. Ахерн, С. Люблю твои воспоминания : роман / С. Ахерн ; пер.с англ. М. Бабичевой. – М. : Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с. – ISBN 978-5-389-02046-7 : 15,00.

3. Бернстайн, М. Обет молчания : роман / М. Бернстайн ; пер.с англ. Н. Климович. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 384 с. – (Любовь без правил). – ISBN 978-5-91181-890-6.

4. Гармаш-Роффе, Т. В. Вечная молодость с аукциона : роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Детектив высшей пробы). – ISBN 978-5-699-23062-4 : 15,00.

5. Донцова, Д. А. Пикник на острове сокровищ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-17959-3 : 15,00.

6. Донцова, Д. А. Третий глаз-алмаз; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30639-8 : 15,00.

7. Донцова, Д. А. Монстры из хорошей семьи : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив).

8. Донцова, Д. А. Хеппи-энд для Дездемоны; Метро до Африки; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив).

9. Калинина, Д. А. 101 способ попасть в рай : роман / Д. А. Калинина. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с.

10. Калугин, А. А. Дом на болоте : фантаст. роман / А. А. Калугин. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. – (S.T.A.L.K.E.R.).

11. Катаева, Р. Сентябрины, мои сентябрины... : стихи / Р. Катаева. – Х. : Федорко, 2012. – 112 с.

12. Литвинова, А. В. Через время, через океан : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (2 звезды российского детектива).

13. Литвинова, А. В. В Питер вернутся не все : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (2 звезды российского детектива).

14. Луганцева, Т. Силиконовое сердце : роман / Т. Луганцева. – М. : Эксмо, 2005. – 384 с.

15. Мердок, А. Человек случайностей : роман / А. Мердок ; пер.с англ. И.В. Трудолюбовой. – М. : АСТ, 2005. – 448 с.

16. Миттельбах, О. Путеводитель по местам действия романов Дэна Брауна : Код да Винчи; Ангелы и демоны; Цифровая крепость / О. Миттельбах. – М. : АСТ: Хранитель, 2006. – 144 с.

17. Нотомб, А. Страх и трепет : роман / А. Нотомб ; пер.с фр. Н. Поповой, И. Попова. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2010. – 160 с.

18. Робертс, Н. Рожденная во льду / Н. Робертс ; пер.с англ. Т. Шишовой. – М. : Эксмо, 2011. – 512 с.

19. Соболева, Л. П. Бриллианты на пять минут : роман / Л. П. Соболева. – М. : Эксмо, 2006. – 384 с.

20. Соломатина, Т. Кафедра А& Г / Т. Соломатина. – М. : Яуза-пресс: Эксмо, 2011. – 384 с.

21. Сухомлинський, В. О. Вогнегривий коник : казки, притчі, оповідання / В. О. Сухомлинський ; упоряд. і передм. О.В. Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 200 с.

22. Фрай, М. Гнезда Химер : хроники Хугайды: роман / М. Фрай. – СПб. : Амфора, 2006. – 559 с.

23. Фрэнсис, Д. Предварительный заезд : детектив. роман / Д. Фрэнсис ; пер.с англ. Е. Каца. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с.

24. Шилова, Ю. В. Цена успеха, или Женщина в игре без правил : роман / Ю. В. Шилова. – Х. : Эксмо, 2005. – 352 с.

25. Наш сучасник : літератур.-худ. альм. Вип. 1 : Я створю твій образ... / ХНАМГ. – Х. : [б. в.], 2006. – 71 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни