Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow I квартал 2011 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
I квартал 2011 года
04.04.2011 г.
Список тем
Компьютерные технологии

1. Расширяемый язык разметки XML : учеб. пособие по лаб. практикуму / А. И. Сиротюк, А. А. Орехов, А. В. Горбенко [и др.]. – Х. : ХАИ, 2010. – 39 с.

2. Туркін, І. Б. Комп'ютерні мережі (локальні, глобальні, корпоративні) : навч. посіб. / І. Б. Туркін, Є. В. Соколова, В. А. Постернакова. – Х. : ХАІ, 2010. – 176 с.

Назад к списку

Стандартизация и стандарты

1. Білокур, І. П. Сертифікація персоналу : навч. посіб. для студ. : гриф МОН України / І. П. Білокур. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун–ту "НАУ-друк", 2009. – 224 с.

Назад к списку

Психология

1. Щекин, Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Г. В. Щекин ; МАУП. – 3-е изд., стер. – К. : МАУП, 2009. – 616 с.

Назад к списку

Экономика. Экономические науки

1. Економічна теорія : навч. посіб. / Ю. О. Гаркуша, В. І. Мельникова, С. М. Хмель [та ін.]. – Х. : ХАІ, 2010. – 212 с.

2. Узун, Д. Д. Економіка і організація інноваційної діяльності підприємтсва : навч. посіб. / Д. Д. Узун, Ю. О. Узун. – Х. : ХАІ, 2010. – 123 с.

3. Класифікатор професій : ДК 003:2010: на заміну ДК 003:2005 / Нац. класифікатор України. – офіційне вид. – К. : Соцінформ, 2010. – 746 с.

4. Фурсова, В. А. Банківські операції : навч. посібник до практ. занять / В. А. Фурсова. – Х. : ХАІ, 2010. – 56 с.

5. Вартанян, В. М. Методи ціноутворення: теорія і практика : навч. посіб. / В. М. Вартанян, М. А. Голованова, С. М. Мельніков. – Х. : ХАІ, 2010. – 224 с.

Назад к списку

Основы правоведения

1. Основи правознавства України : навч. посіб. : гриф МОН України / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський. – 9–те вид., доп. та перероб. – Х. : Одіссей, 2009. – 480 с.

Назад к списку

Государственно–административное управление

1. Цивільний захист області : підручник. Т. 4. Ч. 2 / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. І. Олійник [та ін.] ; МОНУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка, Ун-т Цивільного захисту України. – Х. : [б. в.], 2010. – 574 с.

2. Цивільний захист області : підручник. Т. 4. Ч. 1 / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. І. Олійник [та ін.] ; МОНУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка, Ун-т Цивільного захисту України. – Х. : [б. в.], 2010. – 572 с.

Назад к списку

Математика

1. Файнзильберг, Л. С. Математические методы оценки полезности диагностических признаков / Л. С. Файнзильберг ; Международный науч.-учеб. центр информ. технологий и систем НАН и МОН Украины. – К. : Освита Украины, 2010. – 152 с.

Назад к списку

Физика

1. Нго, М. Т. Пространственное обтекание несущих систем телесной конфигурации потоком вязкой несжимаемой жидкости : дис.... канд. техн. наук: 01.02.05– механика жидкости, газа и плазма / Минь Туан Нго ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 209 с.

2. ЦАГИ. Ученые записки . Т. 41. №1 / ЦАГИ. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2010. – 90 с.

3. ЦАГИ. Ученые записки. Т. 41. №4 / ЦАГИ. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2010. – 108 с.

4. ЦАГИ. Ученые записки. Т. 41. №5 / ЦАГИ. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2010. – 84 с.

5. Захаренко, В. А. Метод определения аэродинамических характеристик тонких профилей дозвуковых высотных летательных аппаратов при больших углах атаки: дис.... канд. техн. наук: 05.07.01– аэродинамика и газодинамика летательных аппаратов / Владимир Александрович Захаренко ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 150 с. + + CD.

Назад к списку

Прикладные науки. Медицина. Технология

1. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: навч. посіб. Ч. 1 / О. О. Поліщук, О. А. Цирюк, Г. М. Колоскова, В. Ю. Колосков. – Х. : ХАІ, 2010. – 88 с.

2. New Leading Technologies in Machine Building", international cjnference (19, 2009; Rybachie). XIX International Conference "New Leading Technologies in Machine Building", september 3–8 2009, Rybachie, Ukraine [Текст] : proceedings / New Leading Technologies in Machine Building", international cjnference (19, 2009; Rybachie) ; International Academy of Technologial Cybernetics. – Kharkov–Rybachie : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2009. – 88 p.

3. Поддубный, А. И. Теория механизмов и машин: лаб. практикум / А. И. Поддубный, И. И. Марунько. – Х. : ХАИ, 2010. – 63 с.

4. Благодарний, М. П. Системи оброблення сигналів у комп'ютерно-інтегрованих виробництвах: навч. посіб. / М. П. Благодарний, І. П. Внуков, З. Т. Лукашева. – Х. : ХАІ, 2010. – 136 с.

5. Барсуков, А. Н. Методы повышения скрытности хаотических сигналов и их обработки : дис.... канд. техн. наук: 05.12.17– радиотехнические и телевизионные системы / Александр Николаевич Барсуков ; Мин–во обороны Украины, Харьковский ун-т Воздушных Сил им. И. Кожедуба. – Х., 2010. – 148 с.

6. Основи конструювання засобів вимірювальної техніки : підручник : гриф МОН України / М. Д. Кошовий, В. О. Книш, О. В. Заболотний [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2010. – 234 с.

7. Быков, В. Н. Методы формирования неискаженных текущих изображений матричными радиометрическими корреляционно-экстремальными системами при местоопределении высокоскоростных летательных аппаратов : дис.... д-ра техн. наук: 05.12.17– радиотехнические и телевизионные системы / Виктор Николаевич Быков ; МОНУ, Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Х., 2010. – 338 с.

8. Чесноков, А. В. Научные основы технологической подготовки производства деталей летательных аппаратов из углерод–углеродных композиционных материалов [Текст] : дис.... д-ра техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытание летательных аппаратов / Алексей Викторович Чесноков ; Восточноукраинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск, 2010. – 369 с.

9. Смирнов, В. М. Проектирование систем защиты воздухозаборников силовых установок самолетов от попадания посторонних предметов [Текст] : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Валерий Михайлович Смирнов ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 154 с.

10. Барышева, Е. С. Метод расчета газодинамических параметров высоконапорных центробежных компрессорных ступеней авиационных двигателей : дис.... канд. техн. наук: 05.05.03– двигатели и энергетические установки / Елена Серафимовна Барышева ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2011. – 156 с.

11. Лобов, С. А. Оптимизация параметров рабочих процессов при запуске самонагревных газоразрядных полых высокоэмиссионных катодов электрореактивных двигателей : дис.... канд. техн. наук: 05.05.03– двигатели и энергетические установки / Сергей Александрович Лобов ; МОНУ, Нац. аэрокосмический ун–т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 149 с.

12. Лашко, С. Н. Технология исправления точечных литейных дефектов тонкостенных элементов деталей самолета из высокопрочных алюминиевых сплавов дозированной наплавкой : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытание летательных аппаратов / Сергей Николаевич Лашко ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 160 с.

13. Самойлов, В. Я. Електрорадіотехнічні матеріали у виробах авіаційно–космічної техніки : навч. посіб. / В. Я. Самойлов, О. Г. Попова, В. В. Остапчук. – Х. : Нац. аерокосмічний ун–т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2010. – 256 с.

14. Околота, Н. В. Эскизное проектирование топливных зарядов двухрежимных двигательных установок беспилотных летальных аппаратов : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Околота, А. Н. Колоскова. – Х. : ХАИ, 2010. – 58 с.

15. Ставиченко, В. Г. Метод учета температурного напряженно-деформированного состояния при расчетах на прочность панелей обшивки из слоистых композитов : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Вадим Григорьевич Ставиченко ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 143 с.

16. Букін, Ю. М. Методичні основи проектування цехів основного виробництва літакобудівних підприємств : навч. посіб. / Ю. М. Букін, О. П. Мельничук, Є. Є. Хитрих. – Х. : ХАІ, 2010. – 100 с.

17. Бойко, Т. С. Метод расчета допускаемых напряжений, обеспечивающих проектный ресурс крыла самолета : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Татьяна Сергеевна Бойко ; Нац. аэрокосмический ун–т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 157 с.

18. Смовзюк, Л. В. Конструктивно-технологические решения восстановления несущей способности поврежденных панелей обшивки самолета путем приформовки композитной накладки: дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, изготовление и испытание летательных аппаратов / Лина Владимировна Смовзюк ; Нац. аэрокосмический ун–т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 146 с.

19. Гагауз, П. М. Проектирование рациональных панелей обшивки летательных аппаратов из композиционных материалов : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Павел Миронович Гагауз ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 147 с.

20. Тараненко, И. М. Метод расчета температурного напряженно–деформированного состояния композитных стрингеров панелей обшивки [Текст] : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Игорь Михайлович Тараненко ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 152 с.

21. Гребеников, В. А. Конструктивно–технологический метод повышения усталостной долговечности разъемных болтовых соединений элементов планера самолета : дис.... канд. техн. наук: 05.07.02– проектирование, производство и испытания летательных аппаратов / Вадим Александрович Гребеников ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 187 с.

22. Энциклопедия безопасности авиации / Н. С. Кулик, В. П. Харченко, М. Г. Луцкий [и др.] ; под ред. Н.С. Кулика. – К. : Техніка, 2008. – 1000 с. – ISBN 978–966–575–148–9 : 800,00.

23. Фролов, В. П. Метод формирования структур систем бесперебойного электроснабжения стартовых комплексов ракет–носителей на основе моделирования : дис.... канд. техн. наук: 05.07.06– наземные комплексы, стартовое оборудование / Виктор Петрович Фролов ; Нац. аэрокосмический ун–т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х., 2010. – 171 с.

24. Прилуцька, А. Є. Ергономіка і промисловий дизайн : навч. посіб. / А. Є. Прилуцька. – Х. : ХАІ, 2010. – 52 с.

25. Полтарак, Н. І. Фінансова діяльність суб'єктів малого бізнесу (на прикладі малого бізнесу) : навч. посіб. / Н. І. Полтарак. – Х. : ХАІ, 2011. – 49 с.

Назад к списку

Лингвистика. Языказнание. Языки

1. Miroshnychenko, I. V. Victory in the Air [Текст] = Перемога у повітрі : reader / I. V. Miroshnychenko, I. A. Tomaz. – Kharkiv : KhAI, 2011. – 45 p.

2. Kosheleva, O. A. Aspects of the USA and Britain = Аспекти Сполучених Штатів Америки і Великобританії : practical work / O. A. Kosheleva. – Kharkiv : KhAI, 2011. – 32 p.

3. Бабакова, Л. М. Збірник текстів для аудиторного та позааудиторного читання за фахом "Геоінформаційні системи" : навч. посібник: англ. мовою / Л. М. Бабакова, О. В. Малахова. – Х. : ХАІ, 2011. – 54 с.

4. Орфографический словарь наиболее употребительных слов русского языка [Текст] / сост. А.А. Медведева. – М. : Центрполиграф, 2008. – 767 с.

Назад к списку

Художественная литература. Литературоведение

1. Громыко, О. Год Крысы. Видунья : роман / О. Громыко. – М. : АРМАДА: АЛЬФА–КНИГА, 2010. – 344 с.

2. Линдсей, Д. Погоня за счастьем : роман: пер. с англ. / Д. Линдсей. – М. : АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 316 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни