Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow III квартал 2010 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
III квартал 2010 года
05.09.2010 г.
Список тем
Компьютерные технологии
1. Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории : монография / А. И. Галушкин. – М. : Горячая линия-Телеком, 2010.– 496 с.

2. Інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посіб. : гриф МОН України / Б. Д. Коваленко, Р. А. Ткачук, В. Г. Серпученко ; за ред. Б. Д. Коваленко. К. : Каравела, 2008. 512 с.

3. Разработка информационно-аналитической компьютерной системы расчета параметров износа металла трубопроводов АЭС : отчет о НИР (заключ.) / Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"; рук. А. Соколов. – Х., 2010. – 77 с. №ДР 0107У001260. №ДО 0210У004156.

4. Меженный, О. А. Turbo Pascal : самоучитель / О. А. Меженный ; зав. ред. А. В. Слепцов. – М. : Диалектика, 2008. – 336 с.

5. Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 456 с.

6. Литвин, Ю. Г. Комп`ютерна графіка. Геометричне моделювання : навч. посіб. Ч. 1 / Ю. Г. Литвин. – Х. : ХАІ, 2010. – 108 с.

7. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. трудов. Вып. 42 / МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х. : ХАИ, 2009. – 291 с.

8. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. трудов. Вып. 41 / МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х. : ХАИ, 2009. – 293 с.

Назад к списку
Библиотечное дело
9. Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко. К. : Знання, 2010. 215 с.

10. Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета", научно-практическая конференция (2010; Харьков). Сборник докладов научно-практической конференции, 20 апреля 2010 г. / МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", НТБ. – Х. : ХАИ, 2010. – 90 с.

Назад к списку
Философия
11. Філософія: природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. : гриф МОН України / за ред. Г. І. Волинки. К. : Каравела, 2009. 368 с.

12. Дараган, К. Астрология самореализации: кармическая астрология и методика коррекции гороскопа, введение в астромагию / К. Дараган. [б. м.] : [б.и.], [б.г.]. 320 с.

Назад к списку
Общественные науки
13. Гамон, Д. Как развить умственные способности, память и внимание: заставь свой мозг работать на 100% : пер. с англ. / Д. Гамон, А. Д. Брегдон. – Х. ; Белгород : Книжный клуб ''Клуб Семейного Досуга'', 2009. – 320 с.

14. Савельєв, В. П. Етика : навч. посіб. : гриф МОН України / В. П. Савельєв ; 2-ге вид., виправ. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 244 с.

15. Матвеев, С. А. Политология : учеб. пособие / С. А. Матвеев, Л. С. Буланенко ; под ред. С. А. Матвеева. – 7-е изд. – Х. : Одиссей, 2008. – 304 с.

16. Корогодов, Н. В. Основы политологии : учеб. пособие / Н. В. Корогодов, Ю. В. Зайончковский. – Х. : Парус, 2008. – 360 с.

17. Піча, В. М. Політологія : підручник : гриф МОН України / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. – 5- те вид., виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 304 с.

18. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студентів усіх галузей освітнянських знань неекономічного профілю: гриф МОН України / за ред. М. С. Слободчука. – Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008. – 284 с.

19. Башнянин, Г. І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г. І. Башнянин, А. Г. Драбовський, В. В. Іжевський. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академїї, 2009. – 414 с.

20. Гусєва, Ю. Ю. Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів : навч. посіб. / Ю. Ю. Гусєва, О. В. Гребенікова ; Міністерство освіти і науки України. – Х. : ХАІ, 2010. – 35 с.

21. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. 3(3) / МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2008. 148 с.

22. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. № 1(5) / МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2009. – 94 с.

23. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. № 4(8) / МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2009. – 116 с.

24. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. № 3(7) / МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2009. – 108 с.

25. Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі, міжнародна науково-практична конференція (2008; Харків). Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі", 19 листопада 2008 р. : тези доповідей : у 2 ч. Ч. 1 / Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі, міжнародна науково-практична конференція (2008; Харків) ; МОНУ, ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 449 с.

26. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. Вип. 2 / Мін-во оборони України, ЖВІ ім. С.П. Корольова НАУ. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2009. – 208 с.

27. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. Вип. 1 / Мін-во оборони України, ЖВІ ім. С.П. Корольова НАУ.– Житомир : ЖВІ НАУ, 2008.– 220 с.

28. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ" : зб. наук. праць. Вип. №3 / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ". – К. : ВІТІ НТУУ "КПІ", 2009. – 112 с.

29. Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів /МОНУ, Проф. спілка працівників освіти і науки України, Асоціація правозахисних організаторів студентів України ; за заг. ред. І. О. Вакарчука. – К. : Знання України, 2008. – 410 с.

30. Положення про виконання дипломної роботи спеціаліста (магістра) студентами спеціальності "Прикладна лінгвістика" / уклад. В. В. Рижкова, О. Г. Кириленко. – Х. : ХАІ, 2010. – 76 с.

31. Кривцов, В. С. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". Становлення і розвиток : у 2 кн. Кн. 1 / В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2010. – 400 с.

32. Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів, Рамки пріоритетних дій та Статут Асоціації Університетів України. Вип. 1. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 44 с.

33. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів Харківської області : на початок 2009/10- навч. року : статист. бюлетень / Держкомстат України, Головне управління статистики у Харківській обл. – Х. : Гол. упр-ня статистики у Харківськиій обл., 2010. – 119 с.

34. Мережа та діяльність вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у Харківській області : комплексна економічна доповідь / Держ. комітет статистики України, Гол. упр-ня статистики у Харківській обл.; МОНУ, Гол. упр-ня освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації. – Х. : Гол. упр-ня статистики у Харківській обл., 2010. – 21 с.

Назад к списку
Математика. Естественные науки
35. Основи екології : підручник : гриф МОН України / О. В. Солошенко, А. М. Фесенко, С. І. Кочетова [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенка. – Х. : Парус, 2008. – 371 с.

36. Екологія і ресурси : зб. наук. праць. Вип. 19 / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : ІПНБ, 2008. – 158 с.

37. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. Вип. 2 / МОНУ, КНУБА ; НАНУ, ІТГІП. – К. : КНУБА, 2008. – 219 с.

38. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. Вип. 1 / МОНУ, КНУБА; НАНУ, ІТГІП. – К. : КНУБА, 2008. – 151 с. – 15,00.

39. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. Вип. 4 / МОНУ, КНУБА; НАНУ, ІТГІП. – К. : КНУБА, 2009. – 196 с.

40. Мураховська, О. А. Управління складними системами в умовах невизначеності : навч. посіб. / О. А. Мураховська. – Х. : ХАІ, 2010. – 88 с.

41. Кислюк, В. С. Місяць на небі... / В. С. Кислюк ; НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія. – К. : ВД "Академперіодика", 2009. – 120 с.

42. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-Аракелян. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 254 с.

43. Акустооптические эффекты при сильном взаимодействии. Теория и эксперимент: метод непрерывных дробей при решении акустооптических задач : монография / Г. Е. Зильберман, Л. Ф. Купченко, В. Д. Карлов [и др.] ; под ред. Л. Ф. Купченко. – Х. : ЭДЭНА, 2009. – 264 с.

Назад к списку
Прикладные науки. Медицина. Техника
44. Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання", науково-практична конференція студентів і молодих учених (2, 2009; Івано-Франківськ). II науково-практична конференція студентів і молодих учених "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання", 25-26 лист. 2009 р. : зб. тез доповідей / Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання", науково-практична конференція студентів і молодих учених (2, 2009; Івано-Франківськ) ; МОНУ, ІФНТУНГ, Фак-т електрифікації і інформаційно-вимірювальних технологій. – Івано-Франківськ : ФЕ і ІВТ, ІФНТУНГ, 2009. – 144 с.

45. Товарознавство товарів рослинного походження : навч. посібник : гриф МОН України / А. А. Дубініна, І. Ф. Овчиннікова, М. В. Нечипорук ; МОНУ, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2010. – 165 с.

46. Основные понятия материаловедения / Я. С. Карпов, В. Ф. Деменко, П. П. Лепихин ; МОНУ, Науч.-метод. центр высшего образования, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"; под ред. Я. С. Карпова.– Х. : ХАИ, 2008. – 243 с.

47. Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / под ред. В. С. Чередниченко. – 5-е изд., стереотип.– М. : Изд-во Омега-Л, 2009. – 752 с.

48. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : пер. с англ. / Л. Фостер. – М. : Техносфера, 2008. – 352 с.

49. Товажнянський, Л. Л. Паливно-енергетичний комплекс : стратегія розвитку : навч. посіб. / Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко. – Х. : НТУ ''ХПІ'', 2009. – 400 с.

50. Маталин, А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. – 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2008. – 512 с.

51. Гаркуша, А. И. Редукторы силовых установок вертолетов и турбовинтовых двигателей : учеб. пособие / А. И. Гаркуша, В. С. Чигрин. – Х. : ХАИ, 2010. – 56 с.

52. Свистунов, В. Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы : учеб. пособие / В. Е. Свистунов ; Федеральное агенство по образованию, МГИУ. – М. : МГИУ, 2008. – 704 с.

53. Степанов, Б. А. Электронагрев заготовок под штамповку : учеб. пособие / Б. А. Степанов, А. С. Айрапетян, В. Ю. Лавриненко ; Федеральное агенство по образованию, МГИУ. – М. : МГИУ, 2008. – 140 с.

54. Московська, Н. М. Пакувальне обладнання : навч. посіб. Ч. 2 / Н. М. Московська, М. О. Яровой. – Х. : ХАІ, 2010. – 36 с.

55. Кугультинов, С. Д. Технология обработки конструкционных материалов : учеб. для вузов / С. Д. Кугультинов, А. К. Ковальчук, И. И. Портнов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 672 с.

56. Костюк, Г. И. Гибкие производственные модули механической обработки : учеб. пособие. Ч. 1 / Г. И. Костюк, О. О. Баранов, М. С. Романов. – Х. : ХАИ, 2010. – 92 с.

57. Журавлев, Д. В. Военная техника Советского Союза и Германии: война брони и моторов 1941-1945 г.г. / Д. В. Журавлев. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб '' Клуб Семейного Досуга'', 2010. – 416 с.

58. Рабочие жидкости систем гидропривода : учеб. пособие для студентов / В. А. Трофимов, О. М. Яхно, А. П. Губарев, Р. И. Солонин ; МОНУ, НТУУ "КПИ". – К. : НТУУ "КПИ", 2009. – 184 с.

59. Беспилотные летательные аппараты : методики приближенных расчетов основных параметров и характеристик / В. М. Илюшко, М. М. Митрахович, А. В. Самков [и др.] ; под ред. В. И. Силкова. – К. : ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2009. – 302 с.

60. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : сб. науч. трудов. Вып. 4(60). – Х. : ХАИ, 2009. – 119 с.

61. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : сб. науч. трудов. Юбилейный. Посвящен 80-летию ХАИ. Вып. 1(61). – Х. : ХАИ, 2010. – 139 с.

62. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : сб. науч. трудов. Вып. 2(58). – Х. : ХАИ, 2009. – 123 с.

63. Выбор информационно-измерительных и преобразовательных устройств ЛА : учеб. пособие / М. А. Суббота, А. Я. Зимовин, С. Н. Фирсов, А. Н. Таран. – Х. : ХАИ, 2010. – 72 с.

64. Черановский, О. Р. Мечты и реальность или путь в науку / О. Р. Черановский. – Х. : ХАИ, 2010. – 87 с.

65. Лялин, В. В. Парашютные системы : проблемы и методы их решения / В. В. Лялин, В. И. Морозов, А. Т. Пономарев. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 576 с.

66. Гражданское самолетостроение в начале XXI столетия : деятельность ведущих мировых производителей / Г. А. Кривов, В. А. Матвиенко, А. А. Щербак, Т. Н. Щередина. – К. : КИТ, 2008. – 168 с.

67. Проектирование и конструктивно-технологические решения панелей из композиционных материалов : учеб. пособие / Я. С. Карпов, П. М. Гагауз, Ф. М. Гагауз, Т. А. Литвинова. – Х. : ХАИ, 2010. – 180 с.

68. Мировая авиация: полная энциклопедия: еженедельное изд. № 34 44, 2009.– М. : Мировая авиация ООО "Де Агостини", 2009.

69. «Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології», науково-технічна конференція молоді й студентства (5, 2008; Харків). V науково-технічна конференція молоді й студентства "Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології" : тези доповідей. Сер. 7 : Моделювання фізико-технічних процесів ЛА. Дослідження й розробки у галузі гуманітарних і технічних наук / «Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології», науково-технічна конференція молоді й студентства (5, 2008; Харків) ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Фак-т ракетно-космічної техніки, Каф-ра рушійних та енергетичних установок. – Х. : ХАІ, 2008. – 85 с.

70. Космическая техника. Ракетное вооружение : науч.-техн. сб. Вып. 2 / Нац. космическое агентство Украины, ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля. – Днепропетровск : ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, 2009. – 227 с.

71. Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", научно-практическая конференция (7, 2009; Харьков). VII международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" [Текст] : тезисы докладов / Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", научно-практическая конференция (7, 2009; Харьков). – Х. : ХАИ, 2009. – 300 с.

72. Бодрова, Н. Е. Управління інноваціями: навч. посіб. / Н. Е. Бодрова. – Х. : ХАІ, 2010. – 36 с.

73. Полтарак, Н. І. Планування фінансової діяльності суб'єктів господарювання (практикум) : навч. посіб. / Н. І. Полтарак. – Х. : ХАІ, 2010. – 108 с.

74. Язык. Языкознание. Художественная литература. Литературоведение

75. Некряч, Т. Є. Через терни до зірок : труднощі перекладу художніх творів : для студ. переклад. фак. вищих навч. закладів : навч. посібник: гриф МОН України / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 200 с.

76. Russian Dictionary : pocket. – [б. м.] : Collins, 2008. – 720 p. + прилож.

77. Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Х. : ФОП Стеценко І.І.: Парус, 2009. – 448 с.

78. Шевчук, С. В. Українське дiлове мовлення : підручник : гриф МОН України / С. В. Шевчук. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Арій, 2009. – 576 с.

79. Мельников, П. И. На горах. Кн. 1 / П. И. Мельников. – [Б. м.] : [б. и.], [б. г.]. – 642 с.

80. Куликова, Г. М. Шоколадное убийство : роман / Г. М. Куликова. – М. : АСТ: АСТРЕЛЬ, 2008. – 351 с.

81. Шилова, Ю. В. Жить втроем, или Если любимый ушел к другому / Ю. В. Шилова. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.

82. Кош, А. Огненный факультет : фантастический роман / А. Кош. – М. : Альфа-книга, 2008. – 442 с.

83. Поротников, В. П. Побоище князя Игоря: новая повесть о полку Игореве : роман / В. П. Поротников. – М : Эксмо, 2010. – 512 с.

84. Соболева, Л. П. Бизнес-план неземной любви : роман / Л. П. Соболева. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

85. Щербаков, А. Оборотни тоже смертны : роман / А. Щербаков. – М. : Вече, 2009. – 288 с.

86. Пикуль, В. С. Нечистая сила [Текст] / В. С. Пикуль. – М. : Вече: АСТ, 2009. – 656 с.

87. Рубанов, В. Г. Ассиметрия на грани тысячелетий : стихи / В. Г. Рубанов. – Белгород : БГТУ, 2010. – 382 с.

88. Мельникова, И. А. Сибирская амазонка : роман / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с.

89. Девиль, А. Чужой клад / А. Девиль. – Х. ; Белгород: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2010. – 448 с.

90. Барка, В. Жовтий князь : документ. роман. Т. 1, 2 / В. Барка. – Нью-Йорк; Х. : Українська Вільна Академія Наук у США, 2008. – 773 с.

91. Ковалевский, А. Клан / А. Ковалевский. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009.

92. Крыжановская, В. И. Законодатели / В. И. Крыжановская. – Луганськ : Шико, 2009. – 304 с.

93. Бобошко, О. Шукран, Багдаде! : поезії / О. Бобошко. – Х. : Крок, 2008. – 68 с.

94. Вировець, Л. П. Якби : вірші / Л. П. Вировець. – Х. : Едена, 2008. – 64 с.

95. Колоколов, С. О курочке Бульке и ее друзьях : стихи / С. Колоколов. – Х. : Райдер, 2009. – 24 с.

96. Колоколов, С. Веселые лягушата : стихи / С. Колоколов. – Х. : Райдер, 2009. – 12 с.

97. Колоколов, С. Необыкновенные приключения жука-рогача : стихи / С. Колоколов. – Х. : Райдер, 2009. – 24 с.

98. Дюбель, Р. Кодекс Люцифера : пер. с нем. / Р. Дюбель. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. – 666 с.

99. Вишневский, Я. Л. Любовница : пер. с пол. / Я. Л. Вишневский. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 224 с.

100. Бегбедер, Ф. Любовь живет три года : роман : пер с франц. / Ф. Бегбедер. – М. : Иностранка, 2009. – 192 с.

101. Вербер, Б. Тайна богов : пер. с фр. / Б. Вербер. – М. : Geleos Publishing House: РИПОЛ классик, 2009. – 592 с.

102. Бегбедер, Ф. Французский роман : роман : пер. с фр. / Ф. Бегбедер. – М. : Иностранка, 2010. – 320 с.

103. Деверо, Д. Река любви : роман : пер. с англ. / Дж. Деверо. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 318 с.

104. Рэддон, Ш. Соблазнение строптивой : пер. с англ. / Ш. Рэддон. – Х. : Книжный Клуб ''Клуб семейного досуга'', 2009. – 384 с.

105. Джордан, Н. Грешные мечты : пер. с англ. / Н. Джордан. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. – 352 с.

106. Мейсон, К. Цена наслаждения : пер. с англ. / К. Мейсон. – Х. : Книжный Клуб ''Клуб Семейного Досуга'', 2009. – 336 с.

Назад к списку
Культурология
107. Культурологія : навч. посіб. : гриф МОН України / В. Л. Петрушенко, М. С. Кравець, Н. М. Мадей [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Пічі. 4-те вид., стереотип. Львів : Магнолія 2006, 2008. 360 с.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни