Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow II квартал 2010 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
II квартал 2010 года
01.07.2010 г.
Список тем
Компьютерные технологии
1. Аверин, В. Н. Компьютерная инженерная графика [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Аверин. – М. : Академия, 2009. – 224 с.

2. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – М. : ФОРУМ, 2009. – 496 с.

3. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. Г.А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 591 с.

4. Морозов, Е. М. ANSYS в руках инженера [Текст] : механика разрушения / Е. М. Морозов, А. Ю. Муйземнек, А. С. Шадский. – 2-е изд., испр. – М. : URSS, 2010. – 456 с.

5. Федорович, О. Е. Веб-дизайн в проектировании систем управления : учеб. пособие. Ч. 1 / О. Е. Федорович, Л. С. Смидович.  Х. : ХАИ, 2010.  56 с.

Назад к списку
Библиотечное дело
6. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий [Текст] : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина ; СПбГУКИ. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Профессия, 2006. – 304 с.

7. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Качанова ; ХГИИК. – СПб. : Профессия, 2007. – 336 с.

8. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. С. Пилко ; Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2008. – 342 с.

9. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности [Текст] : учебник для вузов культуры и искусств / И. М. Суслова, В. К. Клюев ; МГУКИ. – СПб. : Профессия, 2009. – 600 с.

10. Каніщева, О. В. Інформаційно-логічні моделі і методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / О. В. Каніщева ; НТУ "ХПІ". – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

11. Гончаров, С. В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / С. В. Гончаров ; НТУ "ХПІ". – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

Назад к списку
Философия
12. Качуров, Е. В. Логика [Текст] : учеб. пособие для студ. ф-та заочного обучения / Е. В. Качуров. – Х. : ХАИ, 2010. – 52 с.

Назад к списку
Общественные науки
13. Вовчак, О. Д. Інвестування [Текст] : навч. посібник : гриф МОН України / О. Д. Вовчак. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 544 с.

14. Голованова, М. А. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посібник / М. А. Голованова, В. В. Доленко. – Х. : ХАІ, 2009. – 122 с.

15. Колосков, В. Ю. Охрана труда. Освещение [Текст] : учеб. пособие по лаб. практикуму / В. Ю. Колосков, В. В. Вамболь, Н. В. Кобрина. – Х. : ХАИ, 2010. – 54 с.

16. Ревуцька, О. Є. Регулювання ціноутворення на залізничному транспорті України [Текст] : автореф. дис.... канд. економ. наук: 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Ревуцька ; Мін-во транспорту та зв'язку України, Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – К. : [б. в.], 2010. – 20 с.

17. Чорний, В. В. Організаційно-економічні засади ефективної тарифної політики залізниць на ринку міжнародних вантажних перевезень [Текст] : автореф. дис.... канд. економ. наук: 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. В. Чорний ; Мін-во транспорту та зв'язку України, Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – К. : [б. в.], 2010. – 19 с.

18. Попов, О. С. Економіка машинобудівних підприємств [Текст] : навч. посібник / О. С. Попов. – Х. : ХАІ, 2010. – 48 с.

19. Олійник, М. В. Інституційна динаміка фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації [Текст] : автореф. дис.... канд. економ. наук: 08.00.01- економічна теорія та історія економічної думки / М. В. Олійник ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.

Назад к списку
Математика. Естественные науки
20. Бутенин, Н. В. Введение в теорию нелинейных колебаний [Текст] / Н. В. Бутенин, Ю. И. Неймарк, Н. А. Фуфаев. – М. : Наука, 1987.

21. Гришакін, В. Т. Обернені нестаціонарні задачі деформування балок та пластин [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / В. Т. Гришакін ; НАНУ, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.

22. Лысенко, А. А. Информационная технология поддержки принятия решений при управлении ресурсами в опытно-конструкторских разработках [Текст] : дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- информационные технологии / А. А. Лысенко ; МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х. : [б. и.], 2009. – 164 с.

23. Тжаскалик, Т. Введение в исследование операций с применением компьютера [Текст] : пер. с польск. / Т. Тжаскалик. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009. – 436 с. + CD.

24. Яцевич, О. І. Моніторинг шуманівського резонансу і моделі джерел [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.04.03- радіофізика / О. І. Яцевич ; НАНУ, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.

25. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера [Текст] / О. П. Кузнецов. – 6-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 400 с.

26. Сяський, В. А. Контактна взаємодія криволінійних контурів пластинок і двозв'язних штампів з кутовими точками [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / В. А. Сяський ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 20 с.

27. Верещака, С. М. Нелінійне деформування і стійкість багатошарових елементів конструкцій з дефектами структури [Текст] : автореф. дис.... д-ра техн. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / С. М. Верещака ; НАНУ, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Х. : [б. в.], 2009. – 34 с.

28. Сахацький, О. I. Методологія використання матеріалів багатоспектральної космічної зйомки для вирішення гідрогеологічних задач [Текст] : автореф. дис.... д-ра геологічних наук: 05.07.12- дистанційні аерокосмічні дослідження / О. I. Сахацький ; НАНУ, Ін-т геологічних наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі. – К. : [б. в.], 2009. – 39 с.

29. Кононов, В. Б. Теоретические основы математического моделирования ресурсного обеспечения в конфликтных ситуациях [Текст] : дис.... д-ра техн. наук: 01.05.02- математическое моделирование и вычислительные методы / В. Б. Кононов ; Мин-во обороны Украины, Харьковский ун-т воздушных сил им. И. Кожедуба. – Х. : [б. и.], 2010. – 369 с.

30. Клеєвська, В. Л. Приземні метеорологічні спостереження [Текст] : навч. посібник. Ч. 1 / В. Л. Клеєвська, О. О. Поліщук. – Х. : ХАІ, 2010. – 52 с.

31. Системы и методы принятия решений [Текст] : учеб. пособие по лаб. практикуму / Е. М. Угрюмова, А. А. Трончук, В. Е. Афанасьевская и др. – Х. : ХАИ, 2010. – 92 с.

32. Бреславський, І. Д. Нелінійні нормальні форми в розв'язках задач коливань тонких пологих оболонок [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / І. Д. Бреславський ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 20 с.

33. Варламов, Е. Н. Автоматический контроль и приборы измерения параметров окружающей среды [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Варламов, В. Ю. Колосков. – Х. : ХАИ, 2010. – 164 с.

34. Ніколаєвська, О. А. Методи дослідження та розв'язування задачі зважених найменших квадратів з наближеними вихідними даними [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / О. А. Ніколаєвська ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – К. : [б. в.], 2010. – 15 с.

35. Гордієнко, М. М. Напружено-деформований стан пружно-пластичної ортотропної оболонки довільної кривини з тріщинами [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / М. М. Гордієнко ; МОНУ, Донецький нац. ун-т. – Донецьк : [б. в.], 2010. – 20 с.

36. Аль-Равашдех, А. Г. Інформаційне забезпечення оперативного аналізу показників фінансового ринку [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / А. Г. Аль-Равашдех ; МОНУ, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 17 с.

37. Гобов, Д. А. Математичні моделі та метаевристичні алгоритми розв'язання оптимізаційних задач в просторі перестановок [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / Д. А. Гобов ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – К. : [б. в.], 2010. – 19 с.

38. Гагарін, В. В. Інформаційна технологія управління системами подачі й розподілу води в умовах їх розвитку [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / В. В. Гагарін ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2010. – 20 с.

39. Свиридов, С. О. Інформаційно-управляючі технології раціонального аварійного управління інженерною мережою шляхом оптимального розміщення запірного обладнання [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / С. О. Свиридов ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.

40. Лисенко, А. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні ресурсами в дослідно-конструкторських розробках [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06- інформаційні технології / А. О. Лисенко ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.

41. Кононов, В. Б. Теоретичні основи математичного моделювання ресурсного забезпечення в конфліктних ситуаціях [Текст] : автореф. дис.... д-ра. техн. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / В. Б. Кононов ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : [б. в.], 2010. – 35 с.

42. Сверстюк, А. С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов'язаних випадкових процесів [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / А. С. Сверстюк ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2010. – 20 с.

43. Пришляк, В. О. Гарантоване оцінювання розв'язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.05.04- системний аналіз і теорія оптимальних рішень / В. О. Пришляк ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2010. – 22 с.

44. Андрущак, І. Є. Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі підтримки фармакокінетичних системних досліджень [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.05.04- системний аналіз і теорія оптимальних рішень / І. Є. Андрущак ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2010. – 20 с.

45. Юдін, О. О. Інтерполяція багатовимірних функцій в просторі та часі [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / О. О. Юдін ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 16 с.

46. Дергачова, Н. В. Термопружний стан ортотропних оболонок при локальному нагріві [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Дергачова ; МОНУ, Донецький нац. ун-т. – Донецьк : [б. в.], 2010. – 20 с.

47. Штепа, Н. І. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій [Текст] : автореф. дис.... канд. фізико-матем. наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювальні методи / Н. І. Штепа ; МОНУ, ХНУРЕ. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

Назад к списку
Прикладные науки. Медицина. Техника
48. Гильберг, Л. А. Покорение неба [Текст] / Л. А. Гильберг. – М. : ДОСААФ, 1970. – 351 с.

49. Проектирование авиационных систем кондиционирования воздуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Антонова, Л. Д. Дубровин, Е. Е. Егоров и др. ; под ред. Ю.М. Шустрова. – М. : Машиностроение, 2006. – 384 с.

50. Лашутина, Н. Г. Холодильные машины и установки [Текст] : учебник для студентов средних спец. учеб. заведений / Н. Г. Лашутина, Т. А. Верхова, В. П. Суедов. – М. : КолосС, 2007. – 440 с.

51. Дячек, П. И. Холодильные машины и установки [Текст] : учеб. пособие / П. И. Дячек. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 424 с. 

52. Курицын, С. А. Телекоммуникационные технологии и системы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / С. А. Курицын. – М. : Академия, 2008. – 304 с. 

53. Телекоммуникационные технологии [Текст] : введение в технологии GSM: учеб. пособие для студентов вузов / С. Б. Макаров, Н. В. Певцов, Е. А. Попов, М. А. Сиверс. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 256 с.

54. Тоцький, О. В. Розвиток біспектральних методів аналізу та обробки сигналів у радіотехнічних вимірювальних системах [Текст] : автореф. дис.... д-ра техн. наук: 05.12.17- радіотехнічні та телевізійні системи / О. В. Тоцький ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с.

55. Товарознавство текстильних товарів [Текст] : навч. посібник / В. А. Афанасьєва, М. В. Нечипорук, І. М. Берешко та ін. – Х. : ХАІ, 2009. – 139 с.

56. Товарознавство товарів рослинного походження [Текст] : опорний конспект лекцій / А. А. Дубініна, І. Ф. Овчиннікова, М. В. Нечипорук та ін. – Х. : ХАІ, 2009. – 165 с.

57. Антенні пристрої засобів зв'язку [Текст] : навч. посібник: гриф МОН України / І. П. Заїкін, О. О. Зеленський, О. В. Тоцький, С. К. Абрамов ; МОНУ, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти і науки України, НАКУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2009. – 523 с.

58. Тоцкий, А. В. Развитие биспектральных методов анализа и обработки сигналов в радиотехнических измерительных системах [Текст] : дис.... д-ра техн. наук: 05.12.17- радиотехнические и телевизионные системы / А. В. Тоцкий ; МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х. : [б. и.], 2009. – 407 с.

59. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів [Текст] : опорний конспект лекцій / В. А. Афанасьєва, В. М. Кобрін, В. В. Вамболь та ін. – Х. : ХАІ, 2009. – 181 с.

60. Airplane Power Plants Systems Designing [Текст] = Проектування систем силових установок літаків : synopsis / V. F. Shmyrov, R. U. Tsukanov, A. I. Ryzhenko, V. D. Pehterev. – Kharkiv : KhAI, 2010. – 220 p.

61. Лужецький, В. С. Оцінка міцності та довговічності тривало експлуатованих труб нафтогазопроводів з урахуванням дії корозійно-агресивних середовищ [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла / В. С. Лужецький ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : [б. в.], 2010. – 18 с.

62. Васильченко, А. О. Методи підвищення завадозахищеності систем акустичного зондування атмосфери [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.17- радіотехнічні та телевізійні системи / А. О. Васильченко ; МОНУ, ХНУРЕ. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.

63. Кіпоренко, Г. С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.01.02- стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Г. С. Кіпоренко ; УІПА. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

64. Ликов, Ю. В. Удосконалення рознесеної радіолокаційної системи для дослідження метеорних явищ за сигналами телевізійного мовлення [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.17- радіотехнічні та телевізійні системи / Ю. В. Ликов ; ХНУРЕ. – Х. : [б. в.], 2010.

65. Дорофеев, А. А. Основы теории тепловых ракетных двигателей [Текст] : теория, расчет и проектирование: учебник для студентов вузов / А. А. Дорофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 463 с.

66. Попович, С. М. Забезпечення збереження елементів транспортного обладнання при морських перевезеннях [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.22.20- експлуатація та ремонт засобів транспорту / С. М. Попович ; ОНМА. – Одеса : [б. в.], 2010. – 19 с.

67. Gordin, A. G. Aircraft as the Controlled Object [Текст] : educational supply / A. G. Gordin. – Kharkiv : KhAI, 2010. – 60 p.

68. Шпак, В. М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних трактів з дисперсійним управлінням [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.20- оптоелектронні системи / В. М. Шпак ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – К. : [б. в.], 2010. – 22 с.

69. Ткачук, О. В. Розроблення способів оксинітрування для підвищення зносо- та корозійної тривкості титанових сплавів [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.02.01- матеріалознавство / О. В. Ткачук ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : [б. в.], 2010. – 20 с.

70. Самі, М. А. Розподіл трафіку телекомунікаційних мереж за принципами диференціального обслуговування [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі / М. А. Самі ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : [б. в.], 2010. – 17 с.

71. Оценка экономической эффективности использования программных продуктов [Текст] : учеб. пособие / О. М. Пархоменко, Л. Ф. Пудовкина, А. Г. Осиевский и др. – Х. : ХАИ, 2010. – 64 с.

72. Рудинець, М. В. Управління роботами в інтегрованих проектах з технологічним ризиком (стосовно виробництва, заготівлі та переробки молока) [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.22- управління проектами та програмами / М. В. Рудинець ; Львівський нац. аграрний ун-т. – Львів : [б. в.], 2010. – 20 с.

73. Шкуліпа, П. А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.13- радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / П. А. Шкуліпа ; Одеська нац. акад. зв'язку ім. О.С. Попова. – Одеса : [б. в.], 2010. – 20 с.

74. Зачко, О. Б. Обґрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.22- управління проектами і програмами / О. Б. Зачко ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Львів : [б. в.], 2010. – 20 с.

75. Ботнар, К. В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі / К. В. Ботнар ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : [б. в.], 2010. – 21 с.

76. Фіногенов, О. Д. Методи керування динамічним аналізом складних об'єктів на мультипроцесорних обчислювальних системах [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12- системи автоматизації проектувальних робіт / О. Д. Фіногенов ; НТУУ "КПІ". – К. : [б. в.], 2010. – 19 с.

77. Рижков, О. С. Вдосконалення газоочисних пристроїв енергетичних установок на основі моделювання гідродинамічних процесів [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.05.03- двигуни та енергетичні установки / О. С. Рижков ; ОНМА. – Одеса : [б. в.], 2010. – 23 с.

78. Павшенко, А. В. Удосконалення методів проектування конструкції струмознімальних пристроїв моторвагонного рухомого складу підвищеної швидкості [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.22.07- рухомий склад залізниць та тяга поїздів / А. В. Павшенко ; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

79. Басов, Ю. Ф. Метод газодинамического проектирования лопаток рабочих колес высоконапорных осевых компрессорных ступеней авиационных ГТД [Текст] : дис.... канд. техн. наук: 05.05.03- двигатели и энергетические установки / Ю. Ф. Басов ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Х. : [б. и.], 2010. – 169 с.

80. Приходько, С. І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій [Текст] : автореф. дис.... д-ра техн. наук: 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі / С. І. Приходько ; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Х. : [б. в.], 2010. – 35 с.

81. Єриганов, О. В. Підвищення надійності пуску головного суднового дизеля [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.05.03- двигуни та енергетичні установки / О. В. Єриганов ; ОНМА. – Одеса : [б. в.], 2010. – 20 с.

82. Шишкіна, О. В. Вплив залізнично-автомобільних перевезень на ефективність формування містоутворюючих підприємств [Текст] : автореф. дис.... канд. економ. наук: 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Шишкіна ; Мін-во транспорту і зв'язку України, Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – К. : [б. в.], 2010. – 20 с.

83. Мітєнкова, В. С. Підвищення ефективності використання альтернативних палив у суднових енергетичних установках [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.05.03- двигуни та енергетичні установки / В. С. Мітєнкова ; МОНУ, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : [б. в.], 2010. – 23 с.

84. Буханько, О. М. Моделі та методи управління мережними ресурсами в телекомунікаційних системах на основі Е- мереж [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі / О. М. Буханько ; ХНУРЕ. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.

85. Басов, Ю. Ф. Метод газодинамічного проектування лопаток робочих коліс високонапірних вісьових компресорних ступенів авіаційних ГТД [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.05.03- двигуни та енергетичні установки / Ю. Ф. Басов ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.

Назад к списку
Искусство. Игры. Спорт
86. Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики [Текст] : учебник для студентов учреждений ср. спец. образования / В. П. Куликов. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ, 2009. – 240 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-331-6 : 86,10.

87. Конструктивные элементы деталей машин. Разработка чертежа вала [Текст] : учеб. пособие / А. А. Сидаченко, Ю. Г. Андренко, Е. П. Мсаллам и др. – Х. : Нац. аэрокосмический ун-т "ХАИ", 2010. – 63 с.

Назад к списку
Язык. Языкознание. Художественная литература. Литературоведение
88. Агабекян, И. П. Английский для инженеров [Текст] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 319 с. 

89. Нечуй-Левицький, І. Світогляд українського народу [Текст] : ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. – 2-ге вид. – К. : Обереги, 1993. – 88 С.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни