Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow I квартал 2010 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
I квартал 2010 года
15.04.2010 г.
Список тем
Компьютерные технологии
1. Александровский, А. Д. Delphi 4. Шаг в будущее [Текст] / А. Д. Александровский. – М. : ДМК, 1999. – 528 с.

2. Капшій, О. В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень [Текст] / О. В. Капшій, О. І. Коваль, Б. П. Русин ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 208 с.

3. Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. – 336 с.

4. Комп'ютерна дискретна математика [Текст] : практикум. Ч. 1 / І. Б. Сіроджа, Л. О. Волобуєва, Т. Г. Дегтярьова, В. А. Постернакова. – Х. : ХАІ, 2009. – 110 с.

5. Левин, А. Ш. Самоучитель Adobe Photoshop [Текст] : включая Adobe Photoshop CS4 / А. Ш. Левин. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 496 с.

6. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии [Текст] : сб. научных трудов. Вып. 44. – Х. : ХАИ, 2009. – 249 с.

7. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии [Текст] : сб. научных трудов. Вып. 43. – Х. : ХАИ, 2009. – 258 с.

8. Пасічник, В. В. Сховища даних [Текст] : навч. посіб. для вузів : гриф МОН України / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; МОНУ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 496 с.

9. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Сирота. – М. : Техносфера, 2006. – 280 с.

10. Шаров, Ю. Введение в базы данных [Текст] : знакомство с компьютером, обработка текстов, электронные таблицы, банки данных / Ю. Шаров. – М. : ABF, 1995. – 384 с.

11. Электронное обучение [Текст] : рекомендации руководителям библиотечных и информационных служб : пер. с англ. / под ред. М. Меллинг. – М. : Омега-Л, 2006. – 224 с.

Назад к списку
Библиотечное дело
12. Бібліотека, в. н. Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 12-13 лютого 2007 року, м. Дніпропетровськ [Текст] / в. н. Бібліотека, д. б. нарада, (Дніпропетровськ) ; МОНУ, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, ДНУ. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. – 79 с.

13. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] : организация, технология, управление: учебник / Д. Я. Коготков. – СПб. : Профессия, 2008. – 304 с. – ISBN 5-93913-052-6 : 153,40.

14. Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения [Текст] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Изд-во ФАИР, 2007. – 688 с.

15. Электронное обучение [Текст] : рекомендации руководителям библиотечных и информационных служб : пер. с англ. / под ред. М. Меллинг. – М. : Омега-Л, 2006. – 224 с.

16. Уайт, Э. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики [Текст] : как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов : пер. с англ. / Э. Уайт, Э. Д. Камаль. – М. : Омега-Л, 2006. – 393 с.

Назад к списку
Общественные науки
17. Бабушкін, А. І. Конкуренція та конкурентоспроможність авіаційного підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. І. Бабушкін, О. А. Бабушкін. – Х. : ХАІ, 2009. – 154 с.

18. Башнянин, Г. I. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції [Текст] : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. I. Башнянин, Ю. І. Турянський. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2008. – 480 с.

19. Дмитрієв, А. І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві [Текст] : монографія / А. І. Дмитрієв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, Київський ун-т права НАНУ. – К. : ТОВ Юридична думка, 2005. – 312 с.

20. Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. – 523 с.

21. Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239 с.

22. Инквизитор: [Текст] : Сталинский прокурор Вышинский / сост. и общ. ред. О.Е. Кутафина. – М. : Республика, 1992. – 383 с.

23. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / З. І. Новікова, Л. О. Волкова, В. С. Купріянова та ін. – Х. : ХАІ, 2009. – 121 с.

24. Калька, Р. Маркетинг [Текст] : пер. с нем. / Р. Калька, А. Мэссен. – 2-е изд., испр. – М. : Омега-Л : СмартБук, 2008. – 126 с.

25. Комплексное моделирование бизнес-процессов в условиях неопределенности исходных данных : отчет о НИР (заключ.) / Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" ; рук. В. Вартанян. – Х. : [б. и.], 2009. – 100 с.

26. Копилов, В. О. Влада і знання: генезис ідеї епістемократії [Текст] : монографія / В. О. Копилов ; НАУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2009. – 514 с.

27. Ледбитер, Ч. Ясновидение [Текст] : печатается по изд-ю журнала "Вестник Теософии" С.-Петерург 1914 / Ч. Ледбитер. – Х. : [б. и.], 1990. – 120 с.

28. Лукашевич, М. П. Соціологія [Текст] : основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

29. Лук'янець, Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання [Текст] : монографія / Д. М. Лук'янець. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367 с.

30. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 10-13 вересня 2009 року, НАКУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" [Текст] / Людина, культура, в. н. техніка та ін. ; МОНУ, Ін-т інноваційних технологій вищої освіти МОНУ, НАКУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", ХДАК. – Х. : ХАІ, 2009. – 192 с.

31. Маркетинг [Текст] : бакалаврський курс : підручник / МОНУ, Сумський держ. ун-т, Науково-дослідний ін-т економіки МОНУ та НАНУ ; за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 1134 с.

32. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту [Текст] : навч. посіб. : в 4 т. Т. 1. Автомобільний транспорт / Г. М. Легенький, А. М. Редзюк, В. П. Мироненко та ін. ; Мін-во транспорту та зв'язку України, ДП "ДержавтотрансНДІпроект"; за ред. А.М. Редзюка. – К. : ДП ДержавтотрансНДІпроект, 2009. – 208 с.

33. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту [Текст] : навч. посіб. : в 4 т. Т. 3. Залізничний транспорт / Г. М. Легенький, І. Б. Матвіїв, В. П. Мироненко та ін. ; Мін-во транспорту та зв'язку України, ДП "ДержавтотрансНДІпроект"; за ред. А.М. Редзюка. – К. : ДП ДержавтотрансНДІпроект, 2009. – 200 с.

34. Національна економіка: [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук та ін. – Х. : ХАІ, 2009. – 197 с.

35. Ніколенко, Л. М. Доказування в господарському судочинстві [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / Л. М. Ніколенко. – Одеса : Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.

36. Пасько, Т. О. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / Т. О. Пасько. – Суми : Університетська книга, 2007. – 202 с.

37. Політична економія [Текст] : метод. рекомендації до семінар. занять і самост. роботи студентів економ. спец. / уклад. Ю. О. Гаркуша, І. Ю. Тур. – Х. : ХАІ, 2008. – 51 с.

38. Правознавство [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / за заг. ред. С. І. Запари. – Суми : Університетська книга, 2009. – 640 с.

39. Приснякова, Л. М. Системный синтез психофизических процессов [Текст] / Л. М. Приснякова ; АПНУ, Ин-т психологии им. Г. С. Костюка. – Днепропетровск. К. : [б. и.], 2008. – 358 с.

40. Реформа публічного управління в України: виклики, стратегії, майбутнє [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.

41. Семке, Н. М. Політологія [Текст] : модульний курс: навч. посіб. для ВНЗ : гриф МОН / Н. М. Семке. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

42. Соколова, И. В. Социальная информатика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Соколова. – М. : ПЕРСПЕКТИВА: РГСУ, 2008. – 274 с.

Назад к списку
Математика. Естественные науки
43. Благодатских, В. И. Введение в оптимальное управление [Текст] : линейная теория : учебник для студентов вузов / В. И. Благодатских. – М. : Высшая школа, 2001. – 239 с.

44. Гребенников, М. Н. Расчет многопролетных неразрезных балок. Уравнение трех моментов [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Гребенников, А. Г. Дибир, Н. И. Пекельный. – Х. : ХАИ, 2010. – 46 с.

45. Катренко, А. В. Дослідження операцій [Текст] : підручник : гриф МОН України / А. В. Катренко ; МОНУ. – 3-тє вид., випр. та доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352 с

46. Методи оптимізації [Текст] : навч. посіб. до проведення лаб. і практ. робіт / О. В. Карташов, А. В. Бабкіна, Н. Ю. Ємцева, Р. А. Пудло. – Х. : ХАІ, 2009. – 112 с.

47. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Д. Т. Письменный. – 4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 256 с.

48. Сборник задач по высшей математике [Текст] : 2 курс: с контрольными работами / К. Н. Лунгу, В. П. Норин, Д. Т. Письменный и др. ; под ред. С.Н. Федина. – 4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 592 с.

49. Тепломассообмен и вибрация [Текст] / В. Ф. Присняков, С. Г. Бондаренко, В. И. Луценко и др. ; НАНУ, Ин-т геотехнической механики; под ред. В.Ф. Приснякова. – Одесса : Нептун-Технология, 2001. – 208 с.

50. Ткаченко, В. Н. Математическое моделирование, идентификация и управление технологическими процессами тепловой обработки материалов [Текст] / В. Н. Ткаченко ; НАННУ, Ин-т прикладной математики и механики. – К. : Наукова думка, 2008. – 244 с.

51. Харьковский, г. п. Вестник Харьковского государственного политехнического университета : [Текст]. Вып. 72. Системный анализ, управление и информационные технологии / г. п. Харьковский ; МОУ. – Х. : ХГПУ, 1999. – 201 с.

52. ЦАГИ, Ученые записки : [Текст]. Т. XL. № 2 / ЦАГИ ; ЦАГИ. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2009. – 120 с.

53. Янг, Х. Физика. Курс механики [Текст] : на араб. 1 раздел / Х. Янг. – [Б. м.] : Негири Олюме Донешпохи, 1992.

Назад к списку
Прикладные науки. Медицина. Техника
54. Батура, М. П. Теория электрических цепей [Текст] : учебник / М. П. Батура, А. П. Кузнецов, А. П. Курулев ; под ред. А.П. Курулева. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2007. – 608 с.

55. Белая книга по нанотехнологиям [Текст] : исследования в области наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов в РФ : по материалам Первого Всероссийского совещания ученых, инженеров и производителей в области нанотехнологий / Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Комитет Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравохранению и экологии. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 344 с.

56. Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент [Текст] : підручник / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2009. – 586 с.

57. Брайдерт, Г. Проектирвоание холодильных установок [Текст] : расчеты, параметры, примеры : пер. с нем. / Г. Брайдерт. – М. : Термокул: Техносфера, 2006. – 336 с.

58. Вебер, М. Бизнес-вычисления [Текст] : практика расчета основных показателей : пер. с нем. / М. Вебер. – М. : Омега-Л, 2007. – 143 с.

59. Визирная головка С-17 ВГ [Текст] : техн. описание БЦО.381.002 ТО. – [Б. м.] : [Б. в.], [Б. г.]. – 46 л.

60. Визирная головка С-17 ВГ [Текст] : инструкция по эксплуатации БЦО.381.002 ИЭ. – [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. – 52 л.

61. Высоты "Технологии" [Текст] : 50 лет Государственному научному центру РФ ОНПП "Технология". – М. : ПЕНТА+, 2009. – 416 с.

62. Газотермодинамические процессы в энергоустановках с многофазным рабочим телом [Текст] : межвуз. сб. научных трудов / ХАИ им. Н. Е. Жуковского. – Х. : ХАИ, 1990. – 121 с.

63. Гольцова, С. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2007. – 254 с.

64. Грешилов, А. А. Некорректные задачи цифровой обработки информации и сигналов [Текст] / А. А. Грешилов. – М. : Логос, 2009. – 360 с.

65. Доссат, Р. Д. Основы холодильной техники [Текст] : пер. с англ. / Р. Д. Доссат, Т. Д. Хоран. – М. : Техносфера, 2008. – 824 с.

66. Електричні машини [Текст] : навч. посіб. до лаб. практикуму / А. О. Бояркін, Е. А. Галіцин, М. В. Гаранжа, О. М. Косиченко. – Х. : ХАІ, 2009. – 75 с.

67. Забытые и незабытые [Текст] : о пилотах, об авиационных техниках, инженерах, конструкторах и военачальниках, погибших или побывавших в застенках НКВД, на островах Архипелага ГУЛАГ / авт.-сост. Е.З. Буцкий, Н.И. Игнатьев. – Х. : Майдан, 2009. – 468 с.

68. Игловский, И. Г. Справочник по слаботочным электрическим реле [Текст] / И. Г. Игловский, Г. В. Владимиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоатомиздат, 1990. – 560 с.

69. Инженерная графика [Текст] : учебник / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшевский, А. Н. Заикина, Е. И. Шибанова ; под ред. Н.П. Сорокина. – СПб. : Лань, 2005. – 392 с.

70. Кипп-Вайке, В. Способы расчета затрат и прибыли [Текст] : пер. с нем. / В. Кипп-Вайке. – М. : Омега-Л, 2006. – 144 с.

71. Клименко, Т. А. Товарознавство: завдання і тести [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Клименко. – Х. : ХАІ, 2010. – 73 с.

72. Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов. – М. : ИЦ Академия, 2009. – 240 с.

73. Компонентне проектування інформаційних управляючих систем [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / О. Є. Федорович, А. В. Попов, К. О. Западня, Ю. І. Сергєєва. – Х. : ХАІ, 2009. – 118 с.

74. Кошовий, М. Д. Теорія і практика планування експериментів [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Кошовий, А. Г. Михайлов. – Х. : ХАІ, 2009. – 155 с.

75. Литке, Х. Управление проектами [Текст] : пер. с нем. / Х. Литке, И. Кунов. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2007. – 135 с.

76.  Логистика [Текст] : интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок : учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова ; под ред. В.И. Сергеева. – М. : Эксмо, 2009. – 944 с.

77. Лозовский, В. Н. Нанотехнология в электронике [Текст] : введение в специальность: учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова, С. В. Лозовский. – СПб. : Лань, 2008. – 336 с.

78. Лукашева, З. Т. Теорія кіл та електротехніка [Текст] : навч. посіб. до лаб. практикуму / З. Т. Лукашева, С. А. Агаркова. – Х. : ХАІ, 2009. – 56 с.

79. Маха, Р. Калькулирование себестоимости по прямым издержкам [Текст] : пер. с нем. / Р. Маха. – М. : Омега-Л, 2007. – 144 с.

80. Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник : у 2 т. : гриф МОН України. Т. 1 / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с.

81. Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник : у 2 т.: гриф МОН України. Т. 2 / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліжка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 592 с.

82.  Нельке, М. Учимся принимать решения. Быстро, точно, правильно [Текст] : пер. с нем. / М. Нельке. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2007. – 125 с.

83. Самонаводящаяся авиационная ракета Р-60М [Текст] : руководство по техн. эксплуатации ІНКОООО РЭ. – [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. – 45 л.

84. Сети UMTS. Архитектура, мобильность, сервисы [Текст] / Х. Кааранен, А. Ахтиайнен, Л. Лаитинен и др. – М. : Техносфера, 2008. – 464 с.

85. Сосонкин, В. Л. Системы числового программного управления [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов. – М. : Логос, 2005. – 296 с.

86. Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт [Текст] / В. Г. Суботін, Є. В. Левченко, В. Л. Швецов та ін. – Х. : Фоліо, 2009. – 256 с.

87. Синхронні генератори зі збудженням від постійних магнитів [Текст] : навч. посіб. до розрахунково-графічної роботи, курсового й дипломного проектування / А. О. Бояркін, Е. А. Галіцин, М. В. Гаранжа, О. М. Косиченко. – Х. : ХАІ, 2009. – 75 с.

88. Тєлєтов, О. С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник : гриф МОН України / О. С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 365 с.

89. Управляющие системы и автоматика [Текст] : пер. с нем. / Д. Шмид, А. Бауман, Х. Кауфман, Б. Зиппель. – М. : Техносфера, 2007. – 584 с.

90. Харкевич, А. А. Основы радиотехники [Текст] / А. А. Харкевич. – 3-е изд., стер. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 512 с.

91. Чуларис, А. А. Технология сварки давлением [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Чуларис, Д. В. Рогозин. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 221 с.

92. Шепетов, Ю. А. Энергобалансный расчет системы электроснабжения космического аппарата [Текст] : учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию / Ю. А. Шепетов. – Х. : ХАИ, 2009. – 39 с.

93. Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. : гриф МОН України / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с.

94. Эдмюллер, А. Модерация [Текст] : искусство проведения заседаний, конференций, семинаров : пер. с нем. / А. Эдмюллер, Т. Вильгельм. – М. : Омега-Л, 2007. – 119 с.

Назад к списку
Язык. Языкознание. Художественная литература. Литературоведение
95. Альтен, С. Завещание майя [Текст] : пер. с англ. / С. Альтен. – Х.; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. – 480 с.

96. Берсенева, А. Последняя Ева [Текст] : роман / А. Берсенева. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с. – (Под знаком любви).

97. Гаудсвард, Г. Английский язык для делового общения [Текст] : пер. с нем. / Г. Гаудсвард. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л: СмартБук, 2008. – 140 с.

98. Гюнтекин, Р. Н. Птичка певчая (Чалыкушу) [Текст] : роман / Р. Н. Гюнтекин. – Х. : Прапор, 1991. – 380 с.

99. Конрад, Д. Юность; Старый капитан [Текст] = Youth; The Old Captain / Д. Конрад ; обраб. С.А. Крейнес, С.С. Толстого. – Х. : Прапор, 1997. – 39 с.

100. Кубрякова, Е. С. Язык и знание [Текст] : на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения: роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова ; РАН, Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

101. Назарук, О. Роксоляна [Текст] : жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця: істор. повість з 16-го століття / О. Назарук. – Львів : Нової зорі, 1990. – 302 с.

102. Постникова, Е. М. Бизнес-курс немецкого языка [Текст] = Business-Deutsch / Е. М. Постникова. – К. : А.С.К., 2005. – 432 с.

103. Рид, М. Рассказы об охоте [Текст] = Hunting Tells / М. Рид ; обраб. С.А. Крейнес, С.С. Толстого. – Х. : Прапор, 1997. – 29 с.

104. Трофимова, З. С. Словарь новых слов и значений в английском языке [Текст] = Dictionary of New Words and Meanings / З. С. Трофимова. – М. : Павлин, 1993. – 304 с. – ISBN 5-85679-003-0 : 8,00.

105. Усов, І. І. Французька мова для менеджерів [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / І. І. Усов. – Х. : ХАІ, 2010. – 60 с.

106. Хейли, А. Отель [Текст] : роман / А. Хейли. – Х. : Прапор, 1994. – 432 с.

107. Шевченко, Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : БАО, 2009. – 480 с.

108. Шевелєва, Л. А. Український правопис [Текст] : практикум : гриф МОН України / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; за ред. А.О. Свашенко. – 2-ге вид., доп. – Х. : Парус, 2006. – 464 с.

109. Шердиц, К. К. Будем жить [Текст] : стихи / К. К. Шердиц. – Х. : Майдан, 2007. – 354 с.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни