Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow IV квартал 2009 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
IV квартал 2009 года
08.01.2010 г.
Список тем
Компьютерная наука и технология
1. Постернакова, В. А. Основи логічного програмування. PROLOG : лаб. практикум / В. А. Постернакова. – Х. : ХАІ, 2009. – 48 с.

2. Орехов, А. А. Технологии и инструментальные средства тестирования программных систем : учеб. пособие / А. А. Орехов, И. А. Слизовская, Д. А. Кочкарь. – Х. : ХАИ, 2009. – 62 с.

3. Шевченко, И. В. Основы баз данных и языка SQL : учеб. пособие по лаб. практикуму / И. В. Шевченко, А. П. Каргапольцев. – Х. : ХАІ, 2008. – 160 с.

4. Шевченко, И. В. Язык структурированных запросов : учеб. пособие / И. В. Шевченко, П. А. Каргапольцев. – Х. : ХАИ, 2009. – 93 с.

Назад к списку
Общественные науки
5. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів : близько 3000 слів / під кер. В. Б. Шапаря. – Х. : Прапор, 2009. – 672 с.

6. Гайдачук, В. Е. Лев Александрович Колесников: воин, педагог, ученый : очерк. – Х. : ХАИ, 2008. – 166 с.

7. Україна. Конституція України : зі змінами та доповненнями. – Х. : Весна : ФОП Співак Т. К., 2009. – 48 с.

8. Харківська область у 2008 році : стат. щоріч. / Держкомстат України, Голов. упр. статистики у Харк. обл. ; за ред. М. Л. Чмихала. – Х. : Держкомстат України, 2009. – 580 с.

9. Вища освіта в Україні : нормат.-правове регулювання : офіційне вид. : у 2 т. Т. 1 / Мін-во юстиції України, МОН України ; за заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ФОРУМ, 2008.

10. Вища освіта в Україні : нормат.-правове регулювання : офіційне вид. : у 2 т. Т. 2 / Мін-во юстиції України, МОН України ; за заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ФОРУМ, 2008.

11. Бут, Т. П. Організація й фінансування міжнародного бізнесу : навч. посіб. / Т. П. Бут, Н. Е. Хомякова.– Х. : ХАІ, 2009. – 54 с.

12. Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособие для студентов вузов : гриф МОН Украины / А. В. Воронянский. – 5-е изд., испр. и доп. – Х. : Парус, 2009. – 576 с.

Назад к списку
Математика. Естественные науки
13. Теория информации и кодирования : учеб. пособие / Л. И. Курпа, М. А. Макаричева, П. С. Педько, Ю. А. Щербакова. – Х. : ХАИ, 2009. – 81 с.

Назад к списку
Прикладные науки. Медицина. Технология
14.  Богуслаев, В. А. Конструкция и техническое обслуживание авиационных двигателей / В. А. Богуслаев, А. Я. Качан, В. Ф. Мозговой ; под общ. ред. В. А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2008. – 559 с.

15.  «Гагарінські читання» : зб. тез X наук.-практ. конф. довуз. молоді, 8–10 квіт. 2009 р. / Гол. упр. освіти і науки Харк. обл. держ. адміністрації, Нац. аерокосм. ун-т ім. Н. Є. Жуковського "ХАІ", Аерокосм. ліцей на базі Нац. аерокосм. ун-ту ім. Н. Є. Жуковського "ХАІ". – Х. : ХАІ, 2009. – 147 с.

16.  Чухрай, Н. І. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами : монографія / Н. І.Чухрай, Я. Ю. Криворучко ; за ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Растр-7, 2008. – 360 с.

17.  Рябченко, В. М. Розрахунок навантажень на літальний аппарат : навч. посіб. / В. М. Рябченко, А. О. Кирпікін. – Х. : ХАІ, 2009. – 55 с.

18.  Печенин, В. В. Обнаружение и измерение параметров движения летательных аппаратов в атмосфере Земли при влиянии подстилающей поверхности и гидрометеообразований : учеб. пособие по преддипломному курсу / В. В. Печенин, А. В. Мазуренко, Е. П. Мсаллам. – Х. : ХАИ, 2009. – 77 с.

19.  Моделювання течії металу в процесах обробки металів тиском : метод. реком. до викон. лаб. робіт / уклад. В. В. Борисевич, В. Г. Данченко, О. М. Застела, О. М. Мещеряков. – Х. : ХАІ, 2009. – 48 с.

20. Технологічна підготовка виробництва об'єктів АКТ. Моделювання деталей технологічного оснащення в системі CAD/CAM ''ADEM'' : метод. реком. до виконання лаб. робіт / уклад. О. К. Агдієв, В. В. Борисевич, В. Є. Зайцев, А. П. Кирієнко, О. А. Павленко. – Х. : ХАІ, 2008. – 72 с.

21. Blanking processes in aircraft manufacturing = Технологія заготівельно-штампувальних робіт у виробництві ЛА : tutorial for laboratory work. Part 1 / V. V. Borysevych, V. G. Danchenko, A. N. Mescheryakov, A. N. Zastela. – Kh. : National Aerospace University "KhAI", 2009. – 36 p.

22. Blanking Processes in Aircraft Manufacturing = Технологія заготівельно-штампувальних робіт у виробництві ЛА : tutorial for laboratory work. Part 2 / V. V. Borysevych, V. G. Danchenko, A. N. Zastela. – Kh. : National Aerospace University "KhAI", 2009. – 65 p.

23. Абрамов, С. К. Лінії передачі : навч. посіб. / С. К. Абрамов. – Х. : ХАІ, 2009. – 70 с.

24. Шошин, Ю. С. Расчет динамической частоты первой формы изгибных колебаний лопаток компрессоров и турбин : учеб. пособие / Ю. С. Шошин, С. В. Епифанов, Р. Л. Зеленский. – Х. : ХАИ, 2009. – 29 с.

25. Нестеренко, С. Ю. Вибір параметрів космічних енергорушійних систем для маневрів з малою тягою : навч. посіб. до курсового й дипломного проектування / С. Ю. Нестеренко, Ю. О. Шепетов. – Х. : ХАІ, 2009. – 37 с.

26. Инструментальные методы исследования в товароведении : учеб. пособие по лаб. практикуму / В. Ю. Колосков, Е. Н. Варламов, П. Г. Кириенко, А. В. Бетин. – Х. : ХАИ, 2009. – 62 с.

27. Самойлов, В. Я. Пакувальні матеріали і технологія їх отримання : навч. посіб. до лаб. практикуму / В. Я. Самойлов, О. Г. Попова, В. В. Остапчук. – Х. : ХАІ, 2009. – 52 с.

28. Полетучий, А. И. Основы конструирования деталей и механизмов аэрокосмических систем : учеб. пособие для студентов машиностр. спец. вузов : гриф МОН Украины / А. И. Полетучий. – Х. : ХАИ, 2008. – 462 с.

29. Хомякова, Н. Е. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Н. Е. Хомякова. – Х. : ХАІ, 2009. – 72 с.

30. Кононенко, А. В. Практикум з логістики : навч. посіб. / А. В. Кононенко, М. М. Федоренко, І. А. Сорокіна. – Х. : ХАІ, 2009. – 53 с.

31. Борисевич, В. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів : навч. посіб. до лаб. практикуму. Ч. 2 : Ливарне виробництво / В. К. Борисевич, А. М. Грінченко, В. В. Третяк. – Х. : ХАІ, 2009. – 57 с.

32. Афанасьєва, В. А. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів : навч. посіб. до практ. робіт і лаб. практикуму / В. А. Афанасьєва, Г. В. Мигаль, О. О. Поліщук. – Х. : ХАІ, 2009. – 51 с.

33. Механические свойства грунтов : учеб. пособие / А. В. Бетин, Н. В. Бондарева, В. Н. Кобрин, Н. В. Нечипорук. – Х. : ХАИ, 2009. – 94 с.

Назад к списку
Язык. Языкознание. Художественная литература. Литературоведение
34. Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за ред. Л. Г. Савченко. – Х. : Прапор, 2009. – 544 с.

35. Російсько-український словник сталих виразів / за ред. М. Ф. Наконечного. – Х. : Прапор, 2009. – 864 с.

36. Девиль, А. Перстень Дарины / А. Девиль. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб Клуб Семейного Досуга, 2009. – 336 с.

37. Панов, В. Костры на алтарях : фантаст. роман / В. Панов. – М. : Эксмо, 2008. – 480 c.

38. Kipling, R. The Second Jungle Book = Вторая книга джунглей / R. Kipling. – К. : Знання, 2008. – 311 с.

39. Бегбедер, Ф. 99 франков : роман : пер. с франц. / Ф. Бегбедер. – М. : Иностранка, 2009. – 400 с.

40. Гудж, Э. Леди в красном : пер. с англ / Э. Гудж. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб Клуб Семейного Досуга, 2008. – 416 с.

41. Панов, В. Ю. Ребус Галла : фантаст. роман / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2009. – 416 с.

42. Мельникова, И. А. Неоконченный романс : роман / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с.

43. Wilde, O. The Picture of Dorian Gray = Портрет Дориана Грея / O. Wilde. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

44. Гавальда, А. Я ее любил. Я его любила : роман : пер. с фр. / А. Гавальда. – М. : Флюид, 2008. – 192 с.

45. Шевчук, С. В. Українське дiлове мовлення / С. В. Шевчук ; МОН України. – 6-те вид., випр. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 301 с.

46. Kipling, R. The Jungle Book = Книга джунглей / R. Kipling. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

47. Громыко, О. Н. Верные враги : роман / О. Н. Громыко – Х. : Инвестор, 2008. – 496 с.

48. Девиль, А. Изумрудное сердце / А. Девиль. – Х. ; Белгород : Книжный Клуб Клуб Семейного Досуга, 2009. – 368 с.

49. Maugham, W. S. The Painted Vell = Разрисованная вуаль / W. S. Maugham. – К. : Знання, 2008. – 287 p.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни